Je kunt in je profileringsruimte een of meer practica volgen van 7,5 EC (op niveau 3). Je kunt je hiervoor tijdens de cursusinschrijvingsperiode inschrijven. Het zijn cursussen met plaatsing, dus let op de kortere inschrijfduur!

Het practicum is een vorm van projectgestuurd onderwijs waarbij je gezamenlijk en onder begeleiding werkt aan een (onderzoeks)project dat nauw verbonden is aan de beroepspraktijk. Het kan bijvoorbeeld gaan om onderzoek dat in opdracht van een professionele partner (een bedrijf, een instelling, een maker) wordt uitgevoerd, al dan niet in directe samenwerking met de praktijk. Of er wordt gewerkt aan een concept of een concreet product dat een directe bijdrage levert aan het veld van media en cultuur.

Het practicum heeft als doel een brug te slaan tussen onderwijs, theorie en praktijk. Je leert om de kennis en vaardigheden die je in een van de verdiepingspakketten hebt opgedaan actief in te zetten in een professionele context. Je traint daarnaast belangrijke professionele vaardigheden, zoals het communiceren met professionele partners, werken in teamverband, ontwikkelen van ideeen en concepten en het toe werken naar een concreet eindproduct. 
 
Het practicum biedt een goede gelegenheid om aan den lijve te ervaren hoe je als media- en cultuurwetenschapper je kennis en vaardigheden productief kunt maken in de samenleving en maatschappij in het algemeen en in het veld van media en cultuur in het bijzonder. Op deze manier kun je je op een gedegen manier orienteren op (een deel van) de beroepspraktijk. 

Practica

De cursusbeschrijvingen zijn te vinden in de Cursusplanner.

De inhoud van het practicum staat niet altijd van tevoren vast. Ieder jaar wordt er opnieuw bekeken welk project centraal staat en met welke partners er wordt samengewerkt. Hierdoor is het mogelijk om in te blijven springen op vragen en verzoeken vanuit het veld en op wat actuele thema's zijn in de samenleving en in het veld van media en cultuur.

Actuele informatie over de beoogde (onderzoeks-) projecten in blok 3 en 4:

Practicum Film en Mediacultuur I (blok 3):
Practicum Film en Mediacultuur I biedt de gelegenheid om de nodige basisvaardigheden toe te passen bij het realiseren van audiovisuele producties. Tijdens de wekelijkse seminars wordt het maakproces van fictiefilms en documentaires geanalyseerd aan de hand van voorbeeldfragmenten en productiedocumenten. Op basis van deze seminars, technische instructies met professionele apparatuur en diverse audiovisuele oefeningen, worden handvatten aangereikt voor het uitvoeren van conceptontwikkeling, camera- en geluidstechniek, mise en scène, interview en montage. In teamverband maak je eerst een videoclip op basis van een eigen idee. Vervolgens realiseer je een reportage in opdracht van een externe organisatie in het culturele veld.

Practicum Film en Mediacultuur II (blok 4):
In dit practicum maak je gebruik van de reeds verkregen vaardigheden bij het realiseren van een korte AV-productie, op basis van een eigen onderzoek. Je bepaalt zelf de audiovisuele vorm en de teamsamenstelling voor het realiseren van dat eigen onderzoek. Het wetenschappelijk werk zit in de voorbereiding, in het onderwerp en in de (verantwoording) van de gekozen stijl voor de productie. Doel is dat je leert hoe je jouw onderzoekende houding kan inzetten voor en theoretische kennis kan vertalen naar een audiovisueel product. De betrokken docent heeft een coachende rol en jij werkt zelfstandig toe naar een eindproduct, op zowel inhoudelijk als productioneel gebied. Denk voor deze opdracht aan: een video-essay over een bepaalde filmtechniek, over het werk van een regisseur of over een andere mediawetenschappelijke kwestie. Of een alternatieve vertelvorm voor een bestaande fictie- en documentaire productie. Of een reflexieve documentaire waarin je het proces van je onderzoek op de voorgrond zet.

Ook een fictieproductie of ander mediavorm behoort tot de mogelijkheden.

Door middel van een productieverslag reflecteer je vervolgens op dat maakproces.

Practicum Televisie en Mediacultuur
Thema: Televisie in Tijden van Migratie en Maatschappelijk Conflict
Het practicum televisie biedt studenten de mogelijkheid om hun onderzoeksvaardigheden en televisiewetenschappelijke kennis in te zetten bij het ontwikkelen van een korte documentaire. Het practicum wordt aangeboden in samenwerking met het archief van Beeld en Geluid. Studenten zullen in teamverband een filmplan binnen het thema “Televisie in Tijden van Migratie en Maatschappelijk Conflict” ontwikkelen en uitvoeren. De onderwerpen kunnen historisch (denk aan Molukse treinkapingen of de komst van Bosnische vluchtelingen in de jaren ’90) of actueel (bijvoorbeeld Islamofobie of Syrische vluchtelingen) van aard zijn.

Practicum Televisie en Mediacultuur I (blok 3) staat in het teken van het ontwikkelen van het scenario en van research in het archief. Hoe vertel je een verhaal met archiefmateriaal? In dit blok zal er een ‘treatment’ worden geschreven en een pilot/teaser worden gemaakt. Het blok zal afgesloten worden met een ‘pitch’ van de projecten.

Tijdens practicum Televisie en Mediacultuur II (in blok 4) zullen de plannen gerealiseerd worden. Dit blok staat in het teken van het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van interviews. Studenten leren respondenten te selecteren, semi-gestructureerde interviews voor te bereiden, af te nemen en te analyseren. Het geselecteerde archiefmateriaal uit blok 3 en de interviews uit blok 4 vormen samen de inhoud van een korte documentaire.

Practicum Nieuwe media, Data School I (blok 3) biedt onderwijs om met hedendaagse digitale tools data-onderzoek te verrichten. Je wordt getraind om met deze tools te werken, kritisch naar data te kijken en analyses en visualisaties te maken. Daarnaast leer je om gegevens in de juiste context te plaatsen en betekenis te geven. Deze cursus betreft een introductie in data-analyse. Gedurende het traject werk je aan een projectvoorstel dat je uiteindelijk gaat pitchen aan een externe opdrachtgever.

Practicum Nieuwe media, Data School II (blok 4) biedt de tijd, begeleiding en faciliteiten om jouw projectvoorstel daadwerkelijk uit te voeren. Je leert zelfstandig onderzoek te doen en in samenwerkingsverband een product voor een opdrachtgever te realiseren. Je presenteert de uiteindelijke resultaten op een symposium

Practicum Theater en Danscultuur I (blok 3) en II (blok 4) staan in het teken van creatieve maakprocessen van theater- en dansvoorstellingen. Je leert van binnenuit over de praktijk van creatieve processen door deze te observeren en door zelf op verschillende manieren te werken aan een performance. Gedurende de cursus bezoek je een of meerdere theater- en dansgezelschappen en spreek je theatermakers, choreografen en dramaturgen. Je kijkt naar repetities en kiest iemand uit de praktijk om te kunnen interviewen. Geïnspireerd door deze ontmoetingen en maakpraktijken ga je zelf de vloer op. Je creëert van conceptfase tot en met de uitvoering voor een proefpubliek in een 'dramaturgisch laboratorium'. Je werkt op uiteenlopende manieren aan een performance met als doel om vanuit ‘de vloer’ na te denken over de verbinding tussen theorie en praktijk. Je doet ervaringskennis op en ontwikkelt dramaturgische vaardigheden zoals nauwkeurig observeren, geven van feedback, ontwikkelen van een artistiek concept, werken in creatief teamverband en communiceren met artistieke professionals. Een vraag die daarbij centraal staat is: wat kan ik straks met deze theoretische inzichten en vaardigheden in de artistieke praktijk?

Criteria

  • De practica zijn intensieve cursussen. Houd hier rekening mee, mocht je je ook gelijktijdig willen inschrijven voor andere cursussen. Lees de cursusbeschrijvingen zorgvuldig.
  • Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Er wordt geplaatst op inhoudelijke gronden, dat wil zeggen op basis van ingangseisen, studietraject en studievoortgang.
  • Practicum I is te volgen als zelfstandige cursus van 7,5 EC. Per onderwerp geldt dat Practicum I een ingangseis is voor Practicum II.
  • Als je beide practica wilt volgen, moet je je voor beide apart inschrijven via Osiris student.
  • Zie voor de ingangseisen per practicum de cursusbeschrijvingen.

Waarom een practicum?

Deze studenten lichten toe waarom zij voor een practicum hebben gekozen: