Let op: sommige cursussen van deze minor hebben voorrangsregels en de inschrijfperiode is korter. Zie voor meer informatie 'Aanmelding en inschrijven' hieronder.

DOEL

De minor Media, Data & Platform Studies is bedoeld voor studenten die kennis en inzicht willen verwerven in (de bestudering van) de dataficatie van onze samenleving en de rol van platformen. De minor biedt een kennismaking met digitale methoden voor het bestuderen gedigitaliseerd materiaal. De minor richt zich in het bijzonder op online platformen (bijv. YouTube, Instagram, Uber en AirBnB) en leert studenten ze vanuit verschillende invalshoeken te bestuderen. Hierbij is het uitgangspunt dat online platformen niet neutraal zijn maar juist een rol spelen in het tot stand brengen van verbindingen tussen gebruikers onderling en tussen gebruikers en bedrijven. Het faciliteren en organiseren van deze verbindingen gebeurt met behulp van de (gebruikers)data die online interacties genereren.

INHOUD

In de cursus ‘Mediatisering en Dataficatie’ onderzoeken we aan de hand van concrete voorbeelden hoe digitalisering en dataficering cultuur en maatschappij transformeren. In de cursus ‘Platformsamenleving’ leren studenten een ​​kritische en analytische evaluatie te doen van de rol van platformen in de samenleving, die uitmondt in een gefundeerd standpunt. In de Engelstalige cursus ‘Fan Cultures and the Civic Imagination’ wordt er ingegaan op de mediapraktijken die zich op deze platforms ontvouwen (bijv. verspreiden van memes, crowdsourcing en online activisme) en hoe deze leiden tot een verandering van de publieke sfeer, de culturele productie, de creatie en organisatie van kennis alsmede mediawijsheid. In de cursus ‘Televisiegeschiedenis online’ leren studenten kritisch om te gaan met platformen en innovatieve zoeksystemen voor televisie-data, en leren ze aan online televisiegeschiedschrijving te doen. Hier kunnen studenten hun eerder opgedane kennis over dataficatie, platformen en participatie uit voorgaande cursussen uit de minor inzetten.

VOORBEREIDING MASTER

De minor Media, Data & Platform Studies geldt als een goede voorbereiding op de master
New Media & Digital Culture. Studenten leren namelijk technologische ontwikkelingen kritisch te beoordelen, door vanuit verschillende theoretische perspectieven online platformen te benaderen, en op elementair niveau data-analyses uit te voeren. De methoden die de studenten tijdens de minor opdoen zullen met name van waarde blijken tijdens de data/software georiënteerde vakken die in de master worden aangeboden.
De minor is ook een goede voorbereiding op de researchmaster Media, Art and Performance Studies.  

MINORCOÖRDINATOR

Karin van Es

STUDIEPROGRAMMA

Het studieprogramma van de minor Media, Data & Platform Studies bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Studenten die voor collegejaar 2021 begonnen zijn aan de minor en de cursus CI3V18102 Data-analysis nog niet hebben behaald volgen in 2021 de cursus CI3V21101 Mediatisering en Dataficatie.
Studenten die voor collegejaar 2021 begonnen zijn met de minor en de cursus CI3V18101 Social Media in Context nog niet hebben behaald volgen in 2021 de cursus CI3V21102 Platformsamenleving. 
Studenten die voor collegejaar 2021 begonnen zijn met de minor en de cursus ME3V15019 Participatiecultuur nog niet hebben behaald volgen in 2021 de cursus ME3V21003 Fan Cultures and the Civic Imagination. 

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen. Sommmige cursussen van deze minor hebben voorrangsregels en de inschrijfperiode is korter. 

Ingangseisen

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. 

Deze minor is niet toegankelijk voor studenten van het verdiepingspakket Digitale communicatie of Media, data en maatschappij van de BA Communicatie- en informatiewetenschappen.
Studenten die Nieuwe media en digitale cultuur, Televisie- en mediacultuur of Participatory Cultures: Civic Engagement in Media and Performance van de BA Media en cultuur als verdiepingspakket volgen hebben 7,5 EC overlap. De student volgt daarvoor een andere profileringscursus (vrije keuze) in de plaats. 

 

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 31 mei t/m maandag 14 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.