Vertaalproject

De afronding van de Master Literair Vertalen is je afstudeerproject (30 EC) dat plaatsvindt  in het derde semester (blok 1 en 2 van het tweede jaar). Het afstudeerproject bestaat uit:

1) een eindvertaling (Vertaalproject) van 10 EC

2) een masterscriptie van 20 EC

Aan het eind van blok 4 zal een bijeenkomst worden georganiseerd waarin de vereisten, de beoordelingscriteria en de mogelijke invulling van beide onderdelen zullen worden besproken.

Vertaalproject (Eindvertaling)

Aan het begin van het semester spreek je met de begeleider een planning af. De begeleider adviseert met betrekking tot tekstkeuze en bewaakt de voortgang van het proces. Tijdens het proces lever je ten minste eenmaal een vooraf bepaald, afgerond deel van het project in waarop de begeleider mondelinge of schriftelijke feedback geeft die je ook kan verdisconteren in de overige delen van de vertaling. Student en begeleider ontmoeten elkaar desgewenst enkele malen tijdens het proces. Ongeveer vier weken voor het einde van het blok lever je de definitieve versie van de vertaling(en) in (deze richtlijn is flexibel, maar moet worden overeengekomen tussen de student en begeleider). Een afrondend gesprek vindt aan het einde van het blok plaats waarin de beoordeling bekend gemaakt wordt.

Je vertaalproject bestaat uit de volgende onderdelen:

1) Vertaling: Je vertaalt één of meerdere literaire bronteksten. De totale omvang van de bronteksten bedraagt 6.000 woorden. De vertaling(en) moet(en) gebaseerd zijn op een (of meerdere) tot op heden onvertaalde tekst(en) uit een literair domein naar keuze (historisch of contemporain narratief proza, poëzie, toneel, kinder- en jeugdliteratuur, literaire non-fictie). In het geval van poëzie of toneeltekst worden met de begeleider andere afspraken over de omvang gemaakt.

Uitgangspunt bij de vertaling is de vertaalopdracht uit het Modelcontract voor literair vertalers: ‘De vertaler verbindt zich tot het leveren van een naar inhoud en stijl getrouwe en onberispelijke Nederlandse vertaling rechtstreeks uit het oorspronkelijke werk.’

2) Tekstanalyse: Aan de vertaling(en) moet een vertaalrelevante tekstanalyse voorafgaan. In die analyse worden de tekst en zijn auteur voorgesteld voor zover relevant voor de vertaling. Van de tekstanalyse maakt in ieder geval een stilistische en narratologische analyse deel uit en reflectie over hoe de vertaalopdracht voor deze specifieke tekst(en) uitgelegd dient te worden.

De analyse eindigt in het vaststellen van de te verwachten vertaalproblemen en de te volgen vertaalstrategieën. Deze vertaalproblemen worden besproken aan de hand van relevante vertaalwetenschappelijke bronnen.

3) Vertaalopvattingen: De eigen vertaalopvattingen, geldig voor deze vertaling, worden expliciet geformuleerd en eventueel afgezet tegen andere bestaande of mogelijke vertaalopvattingen.

4) Voetnoten: Aan de vertaling(en) worden voetnoten toegevoegd waarin de gekozen vertaaloplossingen worden beargumenteerd. Desgewenst worden verworpen opties vermeld en gewogen.

5) Verantwoording: De vertaling(en) wordt/worden afgesloten met een verantwoording waarin conclusies getrokken worden uit de voetnoten en waarin de vraag beantwoord wordt of de gekozen vertaalstrategieën voldeden en in hoeverre de eigen vertaalopvattingen waargemaakt konden worden. De tekstanalyse en verantwoording moeten ongeveer 3.000 woorden bedragen.

6) Bibliografie: Aan het eind staat een bibliografie met de gebruikte literatuur en bronnen. Indien andere vertalingen uit parallelle of comparatieve corpora gebruikt werden, moeten die ook worden vermeld.

Eisen eindvertaling

Je eindvertaling moet aan de volgende eisen voldoen:

  • Je hebt diepgaande kennis van het literair vertalen.
  • Je toont inzicht in het veld van literair vertalen.
  • Je bent in staat gecompliceerde literaire teksten in stilistisch passend, literair verantwoord en kwalitatief hoogstaand Nederlands te vertalen.
  • Je bent in staat op academisch gevorderd niveau te reflecteren over vertaalopdracht, vertaalkeuzes en strategie.

Beoordeling eindvertaling

De toetsing vindt plaats aan de hand van een beoordelingsformulier waarin de criteria expliciet zijn vermeld. De vertaling weegt 65% en de analyse en noten 35%.