Vertaalproject Literair Vertalen

Inhoud

Student vertaalt één of meer literair hoogwaardige bronteksten. De totale omvang van de brontekst(en) bedraagt ca. 6.000 woorden. In het geval van poëzie of toneeltekst worden met de begeleider andere afspraken over de omvang gemaakt. De vertaling is bij voorkeur gebaseerd op een tot op heden onvertaalde tekst van een auteur naar keuze. Uitgangspunt bij de vertaling is de vertaalopdracht uit het Modelcontract voor literair vertalers: ‘De vertaler verbindt zich tot het leveren van een naar inhoud en stijl getrouwe en onberispelijke Nederlandse vertaling rechtstreeks uit het oorspronkelijke werk.’

Aan de vertaling(en) moet een vertaalrelevante tekstanalyse  (VRTA) voorafgaan, gebaseerd op ‘Het maken van een vertaalrelevante tekstanalyse’ en andere relevante bronnen (vertaalwetenschappelijke, maar ook op het gebied van genre, stilistiek, terminologie [voor zover van toepassing], narratologie).

Aan de vertaling(en) worden voetnoten toegevoegd waarin een selectie van de gekozen vertaaloplossingen wordt beargumenteerd.

De vertaling wordt afgesloten met een verantwoording waarin de vraag beantwoord wordt of de gekozen vertaalstrategieën voldeden en in hoeverre de eigen vertaalopvattingen waargemaakt konden worden.

De omvang van de analyse bedraagt minimaal 2250 en maximaal 2750 woorden, omvang van de verantwoording minimaal 600 en maximaal 800 woorden. Aan het eind staat een bibliografie met de gebruikte literatuur en bronnen. Indien andere vertalingen gebruikt werden (vertalingen in andere talen of andere vertalingen van teksten van dezelfde auteur) moeten die ook worden vermeld. Neem tevens als appendix de brontekst op (overleg eventueel met de begeleider over de vorm waarin).

Planning

Aan het begin van het project spreekt de student met de begeleider een planning af. Student en begeleider maken tevens afspraken over de wijze waarop feedback wordt gegeven en besproken. Vier weken voor de finale beoordeling levert de student de definitieve versie van de vertaling in.

Toetsing

De toetsing vindt plaats aan de hand van een beoordelingsformulier waarin de criteria expliciet zijn vermeld.