Masterscriptie

De afronding van de Master Literair Vertalen is je afstudeerproject (30 EC) dat plaatsvindt  in het derde semester (blok 1 en 2 van het tweede jaar). Het afstudeerproject bestaat uit:

  1. een eindvertaling (Vertaalproject) van 10 EC
  2. een Masterscriptie van 20 EC

Aan het eind van blok 4 zal een bijeenkomst worden georganiseerd waarin de vereisten, de beoordelingscriteria en de mogelijke invulling van beide onderdelen zullen worden besproken.

In je masterscriptie (20 EC) laat je zien hoe je aangeleerde kennis en vaardigheden op het gebied van het masterprogramma zelfstandig kunt hanteren bij het opzetten en uitvoeren van een onderzoek en hoe je de bevindingen wetenschappelijk verantwoord kunt presenteren op hoog academisch niveau. 

Planning 

In het Research Seminar Vertaalwetenschap (Literair Vertalen) in Blok 4 ontvang je uitgebreide informatie over het zoeken naar een onderwerp voor je scriptie, hoe je je onderzoeksvraag moet formuleren en welke methode je kunt gebruiken.

Om te zorgen dat je aan het begin van het tweede jaar meteen aan je scriptie kunt beginnen, moet aan het eind van blok 4 het volgende vaststaan:

  1. onderwerp
  2. eerste begeleider
  3. plan van aanpak

Je rondt je afstudeerproject af in blok 2 van jaar 2. De uiterste inleverdatum is tien werkdagen voor de laatste werkdag van het blok. Alleen in uitzonderlijke gevallen en met uitdrukkelijk toestemming van de eerste begeleider kan hiervan worden afgeweken. De scriptie kan in het Nederlands worden geschreven.

Inhoudelijke invulling

In het masterprogramma Literair Vertalen is de scriptie de belangrijkste eindeboordeling waaruit je academische vorming blijkt. Deze wordt geschreven op het gebied van het literair vertalen en de vertaalwetenschap. In je scriptie laat je zien dat je weet hoe je onderzoek moet opzetten en hoe je het feitelijke onderzoek over een onderwerp moet aanpakken. Je laat verder zien dat je over de resultaten van je onderzoek een goed, wetenschappelijk verantwoord verslag kunt maken.

Scripties kunnen conceptueel-theoretisch van aard zijn (bijvoorbeeld: vertaling van intertekstualiteit) of descriptief (bijvoorbeeld een vertaalsociologische of vertaalhistorische case study). Qua onderwerp kan geput worden uit elk van de taaloverstijgende cursussen uit het programma.

Generatieve AI

Bekijk de richtlijnen op de studentenwebsite voor meer informatie over fraude en plagiaat en het gebruik Generatieve AI. 

Formulieren en regelingen masterscriptie

De beoordeling van je scriptie verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.