Let op: deze minor wordt vanaf 2020-2021 niet meer aangeboden!

Inhoud minor

Het minorpakket bestaat uit cursussen op het gebied van methoden van klinisch-wetenschappelijk onderzoek, (patho)fysiologie van stem, spraak, taal en gehoor en klinische linguïstiek. Daarnaast is een korte oriënterende stage in een zorginstelling, verbonden met een onderzoeksopdracht, deel van de minor. De stage is bedoeld om je bekend te maken met logopedische diagnostiek en interventie en de context waarin deze plaatsvinden.

Doel

De minor Logopediewetenschap is bedoeld voor studenten die een taal- of gedragswetenschappelijke major volgen en die zich willen verdiepen in spraak- en taalstoornissen en de zorg aan mensen die aan zulke stoornissen lijden.

Cursussen

Het hoofddoel van de cursus ‘Methoden kwantitatief onderzoek’ (KGWP02014) is het verkrijgen van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om een kwantitatieve onderzoekspublicatie te kunnen beoordelen op methodologische kwaliteit. Daarvoor is het nodig vertrouwd te raken met het methodologische begrippenkader, de verschillende onderzoeksdesigns en interpretatie van resultaten van kwantitatief onderzoek. Het beoordelen van de interne en externe validiteit van deze designs is daarbij een belangrijk onderdeel. De cursus levert een belangrijke bijdrage aan je algemene academische vorming en creëert de methodologische basis voor het vervolg van de minor.

De stage (TL2V14009) stelt je in de gelegenheid om kennis op te doen over de logopedische zorg. In welke vorm wordt deze aangeboden, door welke instellingen en beroepsbeoefenaren (specialisten)? Wie is de clientèle? Wat zijn de institutionele en financiële kaders? Je krijgt de opdracht om zorgverleners (logopedisten), zorgmanagers en cliënten te interviewen en op basis daarvan te rapporteren. In het stageverslag zal ook een casusbeschrijving opgenomen moeten worden. Ter ondersteuning van deze activiteiten volg je de cursus ‘Methoden kwalitatief onderzoek’ (KGWP01014). Deze cursus start in blok 1 (september) en is opgezet om studenten vertrouwd te maken met kwalitatief onderzoek. Aan het eind van de cursus kunnen studenten de kwaliteit van een kwalitatief wetenschappelijk artikel beoordelen. De cursus beoogt daarnaast studenten te leren ‘kwalitatief’ te denken, o.a. door de opgedane methodologische kennis toe te passen en kennis te maken met enkele basisvaardigheden behorend bij kwalitatief onderzoek. In de cursus wordt aandacht besteed aan het constructivistische wetenschapsparadigma, de empirische cyclus van kwalitatief onderzoek, het kwalitatieve begrippenkader en de wijze waarop resultaten van kwalitatief onderzoek kunnen worden gepresenteerd en geïnterpreteerd.

Voorbereiding master

De minor is een goede voorbereiding op de volgende master (en andere masterprogramma’s op het gebied van spraak- en taalpathologie):

Studieprogramma

De minor Logopediewetenschap bestaat uit drie verplichte cursussen en een verplichte stage inclusief Methoden kwalitatief onderzoek (30 EC).

Let op: Als je de minor wilt volgen, schrijf je je tijdens de inschrijfperiode in voor de minor én voor de stage (TL2V14009 - blok 2, 3 of 4). Je neemt zo snel mogelijk contact op met de contactpersoon van de minor voor het zoeken en plannen van je stage. ‘Onderwijszaken UMC’ schrijft de deelnemers van de minor in voor de methoden cursussen KGWP02014 en KGWP01014 (start in blok 1 - september). Via het UMC ontvang je t.z.t. de informatie over de roostering van de methodologie-cursussen. Voor eventuele vragen over de cursussen Methoden kwalitatief onderzoek en Methoden kwantitatief onderzoek kun je contact opnemen met Onderwijszaken KGW via onderwijszakenkgw@umcutrecht.nl

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er voorrangsregels zijn.

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor informatie die bij de cursusbeschrijving in de Cursusplanner staat onder het kopje Ingangseisen en voorkennis.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 2 juni t/m maandag 15 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.