Stage lopen tijdens je bachelor

Je kunt een gedeelte van je profileringsruimte (7,5 tot maximaal 15 EC) gebruiken om stage te lopen. Je kunt een stage op niveau 2 (praktijkstage) of op niveau 3 (onderzoeksstage) lopen. Ook is het mogelijk een stage te lopen in het buitenland. Overleg eventueel met je studieadviseur hoe je dit kunt inpassen in je studieprogramma. Je stage wordt bij deze opleiding geregeld via OSIRIS Zaak (zie de uitleg in het stappenplan hieronder). 

Contactpersoon voor stages en loopbaanoriëntatie

stageTLC@uu.nl
(voor alle vragen over stages)

Het is een goed idee om stage te lopen, om werkervaring op te doen en een netwerk op te bouwen. Als je een deel van je vrije keuze op wilt vullen met een stage, neem dan ruim van tevoren contact op met je stagecoördinator. Ook kun je contact opnemen met Karen voor het maken van een afspraak en alle vragen over het vinden, opzetten, verwerken en afronden van je stage, en als je vragen hebt over wat je na je studie wilt doen.

Stappenplan bachelorstage
Stappenplan stages GW Osiris Zaak
Stappenplan bachelorstage (in OSIRIS Zaak)

In de infographic hiernaast vind je het stappenplan voor de bachelorstage. Je rondt elke stap af voordat je verder gaat. De stappen worden hieronder kort toegelicht. Lees deze stappen goed door, evenals de uitgebreide stagehandleiding (pdf).

Let op! De corona-pandemie kan invloed hebben op je stage. Lees daarom deze richtlijnen, waarin staat waar je rekening mee moet houden als je stage wilt lopen terwijl de coronamaatregelen nog gelden.

Download de infographic van Stappenplan bachelorstage (pdf).

Belangrijke documenten in de opstartfase

Stage zoeken

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplaats. Zoektips kun je vinden in de uitgebreide stagehandleiding. Je stagecoördinator kan je eventueel ook helpen. Begin in ieder geval tijdig en controleer of de stage in je studieprogramma past. Heb je last-minute een stage gevonden? Neem dan contact op met je stagecoördinator om te zien wat de mogelijkheden zijn om er EC’s voor te krijgen.

Stagewerkplan maken

Als je bent aangenomen op een stageplek, schrijf je een conceptversie van je stagewerkplan. Wat er exact in het stagewerkplan moet worden opgenomen hangt af van de stage die je gaat lopen:

Screenshot Osiris Zaak, Mijn ZakenVervolgens meld je je stage aan in OSIRIS via Mijn Zaken > Zaak starten. Vul alles goed in en upload je stagewerkplan. In overleg met de stagebegeleider en je stagedocent stel je een definitief stagewerkplan op. 

Goedkeuring stagewerkplan

Je stagedocent en stagebegeleider dienen je stagewerkplan goed te keuren voordat je kunt starten met je stage. Je kunt de voortgang hiervan altijd terugzien in jouw OSIRIS Zaak. 

Koppeling stagedocent

Zodra je je stage hebt aangemeld in OSIRIS via Mijn Zaken > Zaak starten, koppelt je stagecoördinator je aan een docent.

Stageovereenkomst 

Voor je stage moet er een overeenkomst tussen de faculteit Geesteswetenschappen, de stageorganisatie en jou als student worden getekend. Zo wordt je aansprakelijkheidsverzekering geregeld en sta je juridisch sterker. Je uploadt je stageovereenkomst uiterlijk twee weken voor de start van je stage. Zonder deze overeenkomst kun je niet beginnen aan je stage. Je gebruikt hiervoor de standaard UU stageovereenkomst (pdf) (of de Engelse versie: UU standard internship agreement (pdf).

Zodra je de overeenkomst hebt ondertekend en laten ondertekenen door je stagebegeleider (dus niet stagedocent), upload je deze in jouw OSIRIS Zaak. Het Stagebureau controleert de ingeleverde documenten en ondertekent de overeenkomst, en voorziet daarmee in de derde handtekening.

Uitzonderingen 

Met sommige stageorganisaties zijn afwijkende afspraken gemaakt:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken en Mediastages
    Deze instanties hebben een eigen stageovereenkomst die je ondertekend moet uploaden in OSIRIS Zaak.
  • Meertens Instituut
    Je levert zowel de facultaire overeenkomst als de eigen overeenkomst van het Meertens Instituut aan in OSIRIS Zaak.

Alles in OSIRIS Zaak goedgekeurd en ondertekend?

Als je via OSIRIS Zaak bericht hebt gekregen dat het stagewerkplan is goedgekeurd en je stageovereenkomst is ondertekend, ben je klaar om te starten met je stage. Het Stagebureau schrijft je vervolgens in in OSIRIS (dit kun je niet zelf doen zoals bij reguliere cursussen).

Begeleiding

Verschillende mensen begeleiden je tijdens je stage:

  • de stagedocent, die de stage vanuit de universiteit begeleidt 
  • een stagebegeleider bij je stageorganisatie

Logboek bijhouden

Tijdens je stage lever je minimaal drie keer een logboek in waarin je werkzaamheden en reflectie daarop vastlegt (zie handleiding). Je stagedocent geeft hier feedback op. Je ontvangt een mail zodra deze feedback terug te vinden is in OSIRIS Zaak. De logboeken voeg je uiteindelijk toe als bijlage aan je stageverslag.

Stageverslag schrijven

Je stage wordt beoordeeld op basis van je stageverslag. Je kunt het beste al vroeg tijdens je stage beginnen met het schrijven ervan. Je mag hier maximaal 10% van je stage-werktijd aan besteden.

Verlenging stage

Mocht gedurende je stage blijken dat je stage langer doorgaat (en je hebt dit afgestemd met je stagedocent en stagebegeleider), gebruik dan het formulier verlenging stageovereenkomst (pdf).

Belangrijke documenten in de afrondende fase

Stageverslag afronden

Aan het einde van de stage rond je het stageverslag af. Dit verslag bevat een evaluatief gedeelte en een weergave van het ‘product’ van de stage (zie handleiding).

Stageverslag inleveren

Je uploadt je verslag in OSIRIS Zaak, inclusief alle bijlagen. Daarmee komt je verslag direct bij het Stagebureau terecht. Vergeet niet ook een verslag te sturen naar de stageorganisatie als deze daar om vraagt.

Beoordeling van je stage

Je stagedocent is verantwoordelijk voor de beoordeling van je stage. Het stageverslag vormt de basis van de beoordeling door je stagedocent. Bij het bepalen van het eindcijfer is de kwaliteit van het stageverslag doorslaggevend. De docent gebruikt een van deze twee beoordelingsformulieren, afhankelijk van de soort stage:

Feedbackverzoek stagebegeleider

Ongeveer drie weken voor het eind van je stage vraag je je stagebegeleider van de stageorganisatie ook om nadere input voor de beoordeling. Dit doe je via OSIRIS Zaak. Je stagebegeleider krijgt dan het verzoek om een digitaal feedbackformulier in OSIRIS Zaak in te vullen.

Eindcijfer

De docent stelt je op de hoogte van je eindcijfer. De ingevulde ingevulde beoordelingsformulieren zijn in te zien via jouw OSIRIS Zaak. Je cijfer en het aantal EC worden in OSIRIS geregistreerd.

Opties voor een studie in het buitenland

Een verblijf in het buitenland betekent vaak een enorme stimulans voor je academische en persoonlijke ontwikkeling. Er zijn meerdere mogelijkheden voor een verblijf in het buitenland:

Stage als je een functiebeperking hebt

Een stageplek is voor studenten met een beperking niet altijd even makkelijk te vinden. Loop je ergens tegenaan? Neem dan contact op met je stagecoördinator. Websites met nuttige tips en/of stagevacatures:

Stage als topsporter

Als je aan topsport doet, kan het lastig zijn om een geschikte stage te vinden. Steeds meer bedrijven komen deze groep studenten tegemoet met bijvoorbeeld flexibele werkuren of de mogelijkheid om de stage uit te smeren over een langere periode. Neem contact op met je stagecoördinator.

Opties voor een studie in het buitenland

Een verblijf in het buitenland betekent vaak een enorme stimulans voor je academische en persoonlijke ontwikkeling. Er zijn meerdere mogelijkheden voor een verblijf in het buitenland:

Aansprakelijkheidsverzekering Universiteit Utrecht

Conform Nederlands recht (art. 7:661 lid 1 Burgerlijk Wetboek) is de studentstagiair die bij de uitvoering van zijn stagewerkzaamheden schade toebrengt aan de stagebiedende organisatie of derden, daarvoor in beginsel niet aansprakelijk. De eventuele kosten die voortkomen uit deze schade dienen dan ook door de stageorganisatie vergoed te worden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de studentstagiair.

Hiervan kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst en slechts voor zover de studentstagiair hiervoor is verzekerd (art. 7:661 lid 2 BW). Voor deze situatie heeft de Universiteit Utrecht een extra clausule opgenomen in haar aansprakelijkheidsverzekering:

De Universiteit Utrecht heeft onder haar aansprakelijkheidsverzekering meeverzekerd alle studenten van de Universiteit te Utrecht, zonder beperking naar faculteit, tijdens hun externe stage-activiteiten, mits deze stage geschiedt onder auspiciën en met medeweten van de Universiteit.

Bijlage: Statement of Insurance