Met een stage pas je, wat je in je opleiding hebt geleerd, in de praktijk toe. Je kunt een gedeelte van je profileringsruimte (7,5 tot max. 15 EC) gebruiken om stage te lopen. Bekijk het cursusaanbod om te zien hoe je dit inpast in je studieprogramma. 

Stage Literatuurwetenschap

Contactpersoon stages bij Literatuurwetenschap

Geertje Wilmsen, stagecoördinator bij het departement TLC, helpt je met het vinden, opzetten, verwerken en afronden van je stage. Ook kan ze je helpen met het vinden van een begeleider (stagedocent). Neem ruim van tevoren contact met haar op zodat je genoeg tijd hebt om je inschrijving (zie het stappenplan hieronder) te regelen. Geertje Wilmsen is bereikbaar voor alle vragen over stages.

Stagebureau Geesteswetenschappen

(Studiepunt Geesteswetenschappen)

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
stage.gw@uu.nl

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer!

Stappenplan voor het lopen van een stage

Lees ook de uitgebreide informatie in de stagehandleiding voor studenten (pdf).

1. Stage zoeken

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplaats. Begin op tijd: als je op 1 februari wilt beginnen met je stage, moet je bij de inschrijving in november al zeker zijn van een stageadres en de docent die je gaat begeleiden. Bekijk ook goed of de stage past binnen je studieprogramma. 

Hoe vind je een stageplaats?

 • Via de stagebank van Geesteswetenschappen vind je stageplaatsen die geschikt zijn voor studenten GW.
 • Via het stageoverzicht van Career Services vind je stages en afstudeeropdrachten die geschikt zijn voor studenten van diverse opleidingen. Overleg met je docentbegeleider of de stage die je interessant lijkt ook inhoudelijk past binnen je programma. Als je een van deze stages niet binnen je opleiding mag doen, kun je hem wel gebruiken om extra werkervaring op te doen en je netwerk uit te breiden.
 • Door zelf contact op te nemen met een organisatie.
 • Door gebruik te maken van je eigen netwerk van vrienden, familie, buren, etc.
 • Op de Carrièredag van de Universiteit Utrecht kun je op informele wijze kennismaken met allerlei bedrijven die ook stages aanbieden. 

Vaak moet je solliciteren op een stageplaats. Career Services biedt handige trainingen en sollicatietips die je kunnen helpen.

Meest voorkomende stages

 • Praktijkstage
  Hierbij ligt de nadruk op de kennismaking met de beroepspraktijk. 
 • Onderzoekstage
  Hierbij ligt de nadruk op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Vaak gebeurt dit bij een wetenschappelijk instituut, zoals een buitenlandse universiteit, maar dit kan ook bij een bedrijf of (culturele) instelling. 
 • Onderwijsstage 
  Dit is een stage die je loopt binnen de UU en waarbij je (werkgroep)onderwijs geeft. Daarnaast voer je soms (verplichte) aanvullende taken uit, zoals ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuw onderwijsmateriaal, het assisteren van de cursusdocent bij het nakijken, het evalueren van de cursus, ondersteuning bij onderwijskundig onderzoek, etc. 

Stage met een handicap

Een stageplek is voor studenten met een beperking niet altijd even makkelijk te vinden. Een aantal websites met nuttige tips en/of stagevacatures:

Stage als topsporter

Als je topsport beoefent kan het lastig zijn om een geschikte stage te vinden. Steeds meer bedrijven komen deze groep studenten tegemoet met bijvoorbeeld flexibele werkuren of de mogelijkheid om de stage uit te smeren over een langere periode.

2. Stagebegeleiding

De meeste begeleiding krijg je van de stagebegeleider in de organisatie waar je stage loopt. Daarnaast zoek je, als je een stageplaats gevonden hebt, een docent die jou tijdens je stage wil begeleiden. In principe kan dit elke examenbevoegde docent binnen je opleiding zijn.* Wil je een docent buiten je opleiding? Dan heb je toestemming van de examencommissie nodig via het formulier Goedkeuring stagedocent buiten eigen opleiding (pdf). De docent bepaalt vervolgens of de stage(opdracht) geschikt is.

* Voor studenten TCS kan iedere examenbevoegde docent binnen de faculteit Geesteswetenschappen optreden als stagedocent.

3. Stagewerkplan

In overleg met de stagebegeleider en je docent stel je een stagewerkplan op. Wat er in het stagewerkplan moet worden opgenomen hangt af van welk soort stage je gaat lopen:

In het stagewerkplan beschrijf je:

 • hoe de stageopdracht eruitziet
 • wat je leerdoelen zijn
 • hoe de begeleiding er tijdens de stage uit gaat zien

Daarnaast neem je enkele afspraken op in je stagewerkplan:

 • een gesprek met je stagebegeleider in de organisatie halverwege je stage, zodat je feedback kunt krijgen op je functioneren.
 • een presentatie van je eindproduct aan je directe collega's of je stagebegeleider, nuttig voor de werkzaamheden van je collega's en leerzaam voor jezelf omdat je leert presenteren in een professionele omgeving en zo laat zien dat je meer uit je stage wilt halen.
 • deadline voor het inleveren van je stageverslag en je logboek (zie ook stap 6).

Het stagewerkplan wordt goedgekeurd met behulp van het stagewerkplanformulier (pdf). Dit formulier vul je in en laat je door beide begeleiders ondertekenen.

4. Stageovereenkomst

Voor de stage moet een overeenkomst tussen de faculteit Geesteswetenschappen, de stagebiedende instelling en jou als student worden opgesteld. Zo wordt je stagevergoeding en je aansprakelijkheidsverzekering geregeld en sta je juridisch sterker. Zonder deze overeenkomst kun je niet beginnen aan je stage. Je kunt hiervoor de standaard stageovereenkomst (pdf) van de faculteit Geesteswetenschappen gebruiken (of de Engelse versie internship agreement (pdf)).

Als de stagegever over een eigen overeenkomst beschikt, dan hoef je alleen die te gebruiken. De stageovereenkomst moet ondertekend worden door jou en door de stagegever. Mocht je stage langer doorgaan, gebruik dan het formulier verlenging stageovereenkomst (pdf).

Uitzonderingen 

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Als je stage gaat lopen bij of via het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dan krijg je van het Ministerie een informatiepakket om je stageaanvraag in te dienen. Daarin zitten ook een aantal exemplaren van de stageovereenkomst. Daarvan lever je 3 exemplaren, de retourenvelop en de begeleidende brief in bij het Stagebureau Geesteswetenschappen. Het Stagebureau registreert dan je stage en stuurt een ondertekend exemplaar van de overeenkomst retour naar het Ministerie. Het is dus niet nodig om de standaard overeenkomst van de faculteit te gebruiken.
 • Mediastages
  Heb je een stageplaats gevonden via www.mediastages.nl, dan hoef je alleen de overeenkomst van Mediastages te gebruiken. Lever van deze overeenkomst 2 exemplaren in bij het Stagebureau Geesteswetenschappen. Het Stagebureau stuurt alleen de docent een ondertekend exemplaar retour. Jij ontvangt van Mediastages zelf al een kopie.
 • Meertens Instituut
  Met het Meertens Instituut is afgesproken dat zowel de overeenkomst van de faculteit als die van het Meertens Instituut wordt gebruikt. Zorg dat je beide overeenkomsten, ruim voordat je aan je stage begint, inlevert bij het Stagebureau Geesteswetenschappen.
 • Onderwijsstage
  Voor een onderwijsstage krijg je over het algemeen 7,5 EC. Je hoeft zelf geen begeleider te zoeken, deze krijg je toegewezen. Ook is er geen externe partij. De faculteit Geesteswetenschappen vertegenwoordigt twee van de drie partijen, bijvoorbeeld op het stagewerkplanformulier (stagegever en stagedocent). Zie voor meer informatie de richtlijn onderwijsstage (pdf). Je kunt voor de onderwijsstage wel de standaard stageovereenkomst van de faculteit Geesteswetenschappen gebruiken.
5. Verwerking stagepapieren en inschrijving

Als je het stagewerkplan hebt laten goedkeuren en je stageovereenkomst is ondertekend, dan lever je het volgende in bij het Stagebureau Geesteswetenschappen (stage.gw@uu.nl of bij het studiepunt op Drift 10):

 • 1 stagewerkplanformulier
 • 1 stagewerkplan
 • 1 originele stageovereenkomst

Het Stagebureau controleert de ingeleverde documenten en ondertekent de overeenkomst. Vervolgens ontvangen jij, de docent en de stagegever een ondertekend exemplaar van de overeenkomst retour. Ook word je dan ingeschreven voor de stage in OSIRIS, dit kun je dus niet zelf te doen. Het is dus niet de bedoeling dat je docent je toevoegt in Osiris!

Let op! Het is verstandig, zeker als je naar het buitenland gaat, bovengenoemde documenten vóór aanvang van je stage in te leveren bij het Stagebureau. Lukt dit niet, doe het dan zo spoedig mogelijk erna.

6. Afronding van je stage en stageverslag

Aan het einde van de stage schrijf je een stageverslag. Dit verslag bevat een evaluatief gedeelte en een weergave van het ‘product’ van de stage. Het stageverslag vormt de basis van de beoordeling door de stagedocent. Je levert het verslag in bij zowel de begeleider van de stagebiedende instantie als bij de docent. Stuur een digitale versie (exclusief bijlagen) via e-mail naar het Stagebureau Geesteswetenschappen: stage.gw@uu.nl.

7. Beoordeling van je stage

De stagedocent is verantwoordelijk voor de beoordeling van je stage. Bij het bepalen van het eindcijfer is de kwaliteit van het stageverslag doorslaggevend. De beoordeling gebeurt aan de hand van een standaard beoordelingsformulier dat hoort bij het soort stage:

De stagebegeleider van de stagebiedende instantie wordt gevraagd om nadere input te leveren voor de beoordeling. Het beoordelingsformulier functioneren stagewerkplek (pdf) / Internship Evaluation Form (pdf, Engels) vormt hierbij de leidraad (behalve voor onderwijsstages). De docent stelt je op de hoogte van het eindcijfer en zorgt dat je de ingevulde beoordelingsformulieren ontvangt of kunt inzien.

Tot slot wordt je cijfer en het aantal EC in OSIRIS geregistreerd.

Verzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Universiteit Utrecht

Conform Nederlands recht (art. 7:661 lid 1 Burgerlijk Wetboek) is de studentstagiair die bij de uitvoering van zijn stagewerkzaamheden schade toebrengt aan de stagebiedende organisatie of derden, daarvoor in beginsel niet aansprakelijk. De eventuele kosten die voortkomen uit deze schade dienen dan ook door de stageorganisatie vergoed te worden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de studentstagiair.

Hiervan kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst en slechts voor zover de studentstagiair hiervoor is verzekerd (art. 7:661 lid 2 BW). Voor deze situatie heeft de Universiteit Utrecht een extra clausule opgenomen in haar aansprakelijkheidsverzekering:

De Universiteit Utrecht heeft onder haar aansprakelijkheidsverzekering meeverzekerd alle studenten van de Universiteit te Utrecht, zonder beperking naar faculteit, tijdens hun externe stage-activiteiten, mits deze stage geschiedt onder auspiciën en met medeweten van de Universiteit.

Bijlage: Statement of Insurance

Werkstudent

Waarom een stage?

Met een stage doe je werkervaring op in het vakgebied van je studie. Voordelen:

 • Je doet ervaring op met solliciteren. 
 • Je kunt praktijkervaring op je CV zetten.
 • Veel studenten krijgen een baan bij het bedrijf waar ze stage hebben gelopen.
 • Je bouwt een professioneel netwerk op dat je kunt gebruiken bij het zoeken naar een baan.