Bindend studieadvies (BSA)

Het bindend studieadvies aan het eind van je eerste bachelorjaar geeft aan of je mag doorgaan met je studie of niet. Het BSA wordt uitgebracht door de examencommissie, op grond van het aantal studiepunten dat je hebt gehaald.

In verband met de coronacrisis is de BSA-norm voor het collegejaar 2021-2022 verlaagd van 45 EC naar 37,5 EC. Dit geldt ook voor studenten die eerder een aangehouden BSA hebben gekregen.

Het BSA wordt dit jaar als volgt berekend:

 • Positief BSA: 37,5 EC of meer aan het eind van het studiejaar. EC's van toegekende vrijstellingen of van vakken behaald in eerdere studiejaren tellen hierbij niet mee.
 • Negatief BSA: minder dan 37,5 EC aan het eind van het studiejaar.

Daarnaast krijg je ook een positief BSA als je aan het eind van dit jaar het eerstejaarsprogramma van je opleiding hebt afgerond. Hierbij tellen toegekende vrijstellingen en vakken van eerder behaalde studiejaren wel mee.

Je ontvangt de beslissing over het BSA eind juli op je UU-mailadres.

Negatief bindend studieadvies

Als je een negatief bindend studieadvies krijgt, mag je je gedurende vier jaar niet meer voor de opleiding inschrijven.

Tussentijds studieadvies

Al eerder gedurende het eerste jaar ontvang je het zogeheten tussentijds studieadvies. Dit is niet bindend.

Het advies wordt gegeven in december of januari van het eerste studiejaar en is gebaseerd op de resultaten van het eerste blok. Je krijgt:

 • een positief tussentijds studieadvies bij 15 EC of meer.
 • een voortgangswaarschuwing bij 7,5 EC.
 • een negatief tussentijds studieadvies bij 0 EC.

Bij uitschrijven voor 1 februari

Als je vóór 1 februari van het eerste studiejaar een verzoek tot uitschrijving doet, krijg je geen bindend negatief studieadvies. Dit geldt alleen in het eerste jaar dat je voor de betreffende opleiding staat ingeschreven. Als je in dat eerste jaar van inschrijving uiterlijk 31 januari je uitschrijfverzoek indient, word je met ingang van 1 februari uitgeschreven en krijg je geen bindend negatief studieadvies. Lees meer over hoe je je kunt uitschrijven.

Bij een voortgangswaarschuwing of negatief tussentijds studieadvies is het raadzaam contact op te nemen met de tutor en/of studieadviseur. De tutor kan je helpen met vragen over je studievoortgang. De studieadviseur is beschikbaar voor allerlei vragen over facultaire regelingen en de meer organisatorische aspecten van de studie, zoals het maken van een realistische studieplanning. Je kunt ook een afspraak maken met de studieadviseur als persoonlijke of sociaal-maatschappelijke omstandigheden je studievoortgang belemmeren.

Studie stoppen

Als je met je studie wilt stoppen, of dit na een negatief bindend studieadvies moet doen, wordt je geadviseerd dit met de studieadviseur te bespreken. De studieadviseur kan je eventueel ook informeren over de mogelijkheden van een andere studie aan de Universiteit Utrecht of aan een andere onderwijsinstelling.

Als je door bijzondere persoonlijke omstandigheden (mogelijk) niet kunt voldoen aan de eisen van het BSA, kun je de examencommissie verzoeken hier rekening mee te houden bij het uitbrengen van het BSA. Het is hiervoor wel noodzakelijk dat je, wanneer dergelijke omstandigheden zich voordoen, deze zo spoedig mogelijk -voorzien van bewijs- aan de studieadviseur meldt.

Onder bijzondere persoonlijke omstandigheden wordt verstaan:

 • ziekte
 • zwangerschap
 • functiestoornis
 • ernstige familieomstandigheden
 • topsport
 • bestuursactiviteiten (voor een studentenorganisatie met volledige rechtsbevoegdheid of in het kader van de organisatie en het bestuur van de Universiteit Utrecht, de faculteit of de opleiding)

Verzoek indienen en gesprek aanvragen met de examencommissie

Nadere informatie over het indienen van een verzoek volgt in mei 2022. De gesprekken met de examencommissie vinden plaats eind juni of begin juli 2022.

Meer informatie

Lees meer over het bindend studieadvies en bijzondere omstandigheden in artikel 7.4.3 van de algemene Onderwijs- en examenregeling (OER) bacheloropleidingen.

 • Huub van den Bergh (voorzitter)
 • Paul Bijl
 • Carla Kessler
 • Rob Leurs
 • Anne-France Pinget

De examencommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Erna Kamerbeek

Contact examencommissie

Examencommissie
Betreft: <naam opleiding>
Drift 10
3512 BS UTRECHT
Studiepunt.GW@uu.nl