Masterscriptie

Je masterscriptie is het sluitstuk van je masterprogramma. Daarin laat je zien hoe je aangeleerde kennis en vaardigheden op het gebied van het masterprogramma zelfstandig kunt hanteren bij het opzetten en uitvoeren van een onderzoek en hoe je de bevindingen wetenschappelijk verantwoord kunt presenteren op hoog academisch niveau. Je schrijft je scriptie in principe in het Nederlands of in het Engels, behalve bij een taalspecifieke invulling. De mastersriptie is 20 EC voor studenten die zijn gestart in 2022-2023 en 15 EC voor studenten die starten in 2023-2024.

Planning

Begin op tijd met nadenken over een onderwerp, dat wil zeggen in de loop van blok 1 of uiterlijk blok 2. Vraag in een vroeg stadium advies aan de programmacoördinator of tutor. Aan het eind van blok 3 moet vaststaan:

  • onderwerp
  • eerste begeleider
  • plan van aanpak

Je rondt je scriptie af in blok 4. Als uiterste inleverdatum geldt de laatste werkdag van het blok. Alleen in uitzonderlijke gevallen en met uitdrukkelijk toestemming van de eerste begeleider kan hiervan worden afgeweken.

Vorm

Het eindproduct is een schriftelijke uiteenzetting die voldoet aan de wetenschappelijke en formele eisen voor geavanceerd onderzoek. Je scriptie moet duidelijk gestructureerd zijn, de bespreking van een centrale onderzoeksvraag presenteren en er een antwoord op geven. Je scriptie moet ongeveer 15.000-20.000 woorden lang zijn.

Als je stage loopt is het aan te raden om dit te combineren met de masterscriptie.

Taalspecifieke invulling

Bij een taalspecifieke invulling van het masterprogramma ben je verplicht het afstudeerproject in de betreffende taal in te leveren. In dit geval is minstens één van de begeleiders van het afstudeerproject een gekwalificeerd examinator in de betreffende taalopleiding die het taalspecifieke karakter van het afstudeerproject bewaakt.

Voor meer informatie zie Richtlijnen Masterthesis (pdf). Let erop dat dit document op het gebied van beoordeling verouderd kan zijn.

Eisen per track

Formulieren en regelingen masterscriptie

De beoordeling van je scriptie verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Scriptiearchief

Is je scriptie klaar en goedgekeurd? Dan moet je de definitieve versie uploaden en desgewenst publiceren in het scriptiearchief via Osiris > Zaken > Archiveren & publiceren scriptie - Vervolgzaak