Inhoud minor

Deze geheel Engelstalige minor richt zich op de spanningen en conflicten tussen literatuur en de samenleving waarin ze functioneert. In de Literatuurwetenschap is er op dit moment veel belangstelling voor de rol van literatuur in de samenleving en meer in het bijzonder voor de relatie tussen literatuur en mensenrechten, voor literatuur, dissidentie en censuur en voor literatuur en culturele herinnering. In deze minor leer je de belangrijkste, actuele debatten op dit terrein kennen en via individuele casussen de historische en theoretische verbanden tussen literatuur, recht, religie, cultuur en politiek te duiden.

Doel

In deze minor leer je de politieke en juridische mogelijkheden en beperkingen van het publiceren van literatuur (censuur) en pas je deze kennis vervolgens toe in een specifieke casus waarin literatuur wordt ingezet om het verleden te interpreteren. Daarna leer je in welke mate literatuur kan bijdragen aan de ontwikkeling van mensenrechten. Tenslotte leer je hoe de verworven inzichten en kennis van dienst kan zijn bij het interpreteren en verklaren van literatuur in de politieke actualiteit. Hiernaast bouw je per vak aan je repertoirekennis van primaire en secundaire literatuur en leer je per college aanvullende onderzoeksvaardigheden.

Voorbereiding master

Deze minor is een goede voorbereiding op de volgende masterprogramma's:

Cursussen

In deze minor leer je de politieke en juridische mogelijkheden en beperkingen van het publiceren van literatuur en pas je deze kennis vervolgens toe in een specifieke casus waarin literatuur wordt ingezet om het verleden te interpreteren. Daarna leer je in welke mate literatuur kan bijdragen aan de ontwikkeling van mensenrechten. Tenslotte leer je hoe de verworven inzichten en kennis van dienst kan zijn bij het interpreteren en verklaren van literatuur in de politieke actualiteit. Hiernaast bouw je per vak aan je repertoirekennis van primaire en secundaire literatuur en leer je per college aanvullende onderzoeksvaardigheden.

  • Banned Books. In deze cursus leer je de strijd tussen literaire expressie en maatschappelijke controle in een brede historische en Europese context te plaatsen. Naast kennis van de belangrijkste studies op het terrein van censuur, doe je repertoirekennis op en leer je bronnenonderzoek te doen.
  • Contesting the Past. In deze casuscursus bouw je voort op cursus 1 en leer je hoe literatuur onderdeel kan zijn van een specifiek maatschappelijk debat: de strijd om de interpretatie van het verleden. Je leert onderzoek te doen naar een breed scala aan literaire en audio-visuele bronnen, relevante bronnen op te zoeken in datasystemen en bibliotheken en deze kritisch te analyseren. Ook maak je kennis met kernconcepten en debatten in het onderzoek naar culturele herinnering en leer je deze concepten te operationaliseren en in te zetten in een interdisciplinair, vergelijkend kader.
  • Literature and Dissent. In deze cursus komen de kennis en vaardigheden opgedaan in de voorgaande drie cursussen, op een hoger niveau samen. Bovendien leer je de relatie tussen literatuur en de (politieke) actualiteit te verkennen. Je wordt in aanraking gebracht met een brede groep teksten die een relatie hebben met fundamentele kwesties rond de plaats van literatuur in de sociale en politieke realiteit; in dit geval dissidente en artistieke autonomie. Je onderzoekt zelf een specifieke casus en doet daar verslag van. Hierbij wordt grote zelfstandigheid in de keuze van theorie en benadering van je verwacht. De onderzoeksvaardigheden die je in de voorgaande cursussen hebt opgedaan moeten hier op de juiste manier worden ingezet.
  • Human Rights and Bildung. In deze overzichtscursus leer het begrip mensenrechten in een specifieke historische setting te contextualiseren. Wat hebben literatuur en het begrip Bildung bijgedragen aan de ontwikkeling van de mensenrechten? Naast het verwerven van repertoirekennis zul je in dit college ook je kennis van literatuurtheorie uitbreiden en leer je een positie in te nemen in het debat over Bildung.

Studieprogramma

De minor Literature in conflict bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er voorrangsregels zijn.

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor de Cursusplanner.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 3 juni t/m maandag 17 juni om 12:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.