Stage

Bij LAS volg je een stage in principe in het kader van je hoofdrichting en onder begeleiding van een docent van die hoofdrichting. Je kunt ook een LAS-stage volgen. Voor een LAS-stage moet je kunnen aantonen dat deze bijdraagt aan het bereiken van een of meer leerdoelen van LAS. Overleg ook met je hoofdrichtingsadviseur en stagecoördinator. Bekijk het cursusaanbod vrije keuze om te zien hoe je een stage kunt inpassen in het studieprogramma. 

Elke faculteit heeft haar eigen stageregeling. Kijk dus voor informatie op de website van de opleiding waar je hoofdrichting toe behoort. 

LAS-stage

Begin je tussen 3 februari en 31 augustus een stage buiten je hoofdrichting, dus een LAS-stage? Dan schrijf je je in via Osiris Zaak. Dit houdt in dat je je stageproces start in Osiris via de tab Zaken > Mijn zaken. Voor vragen kun je terecht bij je stagecoördinator. Zie ook de aparte stagehandleiding.

Contactpersoon voor stages

Telefoonnummer: 030 253 9129

Als je een deel van je vrije keuze op wilt vullen met een stage, is het handig ruim van tevoren contact op te nemen met je stagecoördinator. Ook voor het maken van een afspraak en alle vragen over het vinden, opzetten, verwerken en afronden van je stage kun je contact opnemen met Bart.

Stappenplan voor het lopen van een stage

Lees ook de uitgebreide informatie in de stagehandleiding voor studenten (pdf).

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplaats. Je stagecoördinator kan je eventueel helpen. Begin tijdig met het zoeken naar een stage en kijk hoe de stage in je studieprogramma past. Let op, niet elke stage is even geschikt.

 • Via de stagebank van Geesteswetenschappen.
 • Via het stageoverzicht van Career Services.
 • Door zelf contact op te nemen met een organisatie.
 • Door gebruik te maken van je eigen netwerk van vrienden, familie, buren, docenten, etc.
 • Door de kanalen van je opleiding te volgen. Dit kan Facebook, LinkedIn, een blog, Blackboard, de website van de studievereniging of een nieuwsbrief zijn.

Vaak moet je solliciteren op een stageplaats. Career Services biedt handige trainingen en sollicatietips die je kunnen helpen.

Als je een stage gevonden hebt, meld je dit bij je stagecoördinator (zie contactgegevens boven dit menu). Hij/zij koppelt je dan aan een stagedocent. Het is niet de bedoeling dat je zelf docenten hiervoor benadert. De docent bepaalt of de stageopdracht wordt goedgekeurd.

Naast de stagedocent, die de stage vanuit de universiteit begeleidt, heb je ook een stagebegeleider bij je stageorganisatie. Dat is meestal de persoon met wie je al contact hebt gehad bij het solliciteren. Hij/zij zal de meeste dagelijkse begeleiding op zich nemen.

Heb je een docent buiten je opleiding? Dan heb je toestemming van de examencommissie nodig via het formulier Goedkeuring stagedocent buiten eigen opleiding (pdf). 

In overleg met de stagebegeleider en je docent stel je een stagewerkplan op. Wat er in het stagewerkplan moet worden opgenomen hangt af van welk soort stage je gaat lopen:

In het stagewerkplan beschrijf je:

 • hoe de stageopdracht eruitziet
 • wat je leerdoelen zijn
 • hoe de begeleiding er tijdens de stage uit gaat zien

Daarnaast neem je enkele afspraken op in je stagewerkplan:

 • een gesprek met je stagebegeleider in de organisatie halverwege je stage, zodat je feedback kunt krijgen op je functioneren.
 • eventueel een presentatie van je eindproduct aan je directe collega's of je stagebegeleider, dat is nuttig voor de werkzaamheden van je collega's en leerzaam voor jezelf omdat je leert presenteren in een professionele omgeving en zo laat zien dat je meer uit je stage wilt halen.
 • deadline voor het inleveren van je stageverslag en je logboek (zie ook stap 6).

Het stagewerkplan wordt goedgekeurd met behulp van het stagewerkplanformulier (pdf). Dit formulier vul je in en laat je door de stagedocent én de stagebegeleider ondertekenen.

Voor je stage moet er een overeenkomst tussen de faculteit Geesteswetenschappen, de stageorganisatie en jou als student worden opgesteld. Zo wordt je stagevergoeding en je aansprakelijkheidsverzekering geregeld en sta je juridisch sterker. Zonder deze overeenkomst kun je niet beginnen aan je stage. Je kunt hiervoor de standaard stageovereenkomst (pdf) van de faculteit Geesteswetenschappen gebruiken (of de Engelse versie internship agreement (pdf)).

Als de stageorganisatie over een eigen overeenkomst beschikt, dan hoef je alleen die te gebruiken. De stageovereenkomst moet ondertekend worden door jou, de stageorganisatie en de faculteit Geesteswetenschappen. Mocht je stage langer doorgaan, gebruik dan het formulier verlenging stageovereenkomst (pdf).

Uitzonderingen 

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Als je stage gaat lopen bij of via het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dan krijg je van het Ministerie een informatiepakket om je stageaanvraag in te dienen. Naar het Stagebureau (stage.gw@uu.nl) mail je een stageovereenkomst, de begeleidende brief, je stagewerkplan en het stagewerkplanformulier (zie stap 5). Het Stagebureau registreert dan je stage en stuurt een ondertekend exemplaar van de overeenkomst retour naar het Ministerie. Het is dus niet nodig om de standaard overeenkomst van de faculteit te gebruiken.
 • Mediastages
  Heb je een stageplaats gevonden via www.mediastages.nl, dan hoef je alleen de overeenkomst van Mediastages te gebruiken. Mail die overeenkomst naar het Stagebureau (stage.gw@uu.nl) samen met de andere benodigde documenten (zie stap 5). Het Stagebureau stuurt alleen de docent een ondertekend exemplaar retour. Jij ontvangt van Mediastages zelf al een kopie.
 • Meertens Instituut
  Met het Meertens Instituut is afgesproken dat zowel de overeenkomst van de faculteit als die van het Meertens Instituut wordt gebruikt. Zorg dat je beide overeenkomsten, ruim voordat je aan je stage begint, inlevert bij het Stagebureau Geesteswetenschappen (stage.gw@uu.nl).
 • Onderwijsstage
  Voor een onderwijsstage krijg je over het algemeen 7,5 EC. De faculteit Geesteswetenschappen vertegenwoordigt daar twee van de drie partijen, bijvoorbeeld op het stagewerkplanformulier (stageorganisatie en stagedocent). Zie voor meer informatie de richtlijn onderwijsstage (pdf). Je kunt voor de onderwijsstage wel de standaard stageovereenkomst van de faculteit Geesteswetenschappen gebruiken.
  (N.B. Onderwijsstages komen erg weinig voor. Als je twijfelt of deze informatie voor jou bedoeld is, neem dan contact op met je stagecoördinator)

Als je het stagewerkplan hebt laten goedkeuren en je stageovereenkomst is ondertekend, dan mail je het volgende naar het Stagebureau Geesteswetenschappen (stage.gw@uu.nl ):

 • stagewerkplanformulier (ondertekend door alle partijen)
 • stagewerkplan
 • originele stageovereenkomst

Het Stagebureau controleert de ingeleverde documenten en ondertekent de overeenkomst. Je stagedocent hoeft de stageovereenkomst dus niet te tekenen.

Vervolgens ontvangen jij, je docent en de stageorganisatie een ondertekend exemplaar van de overeenkomst retour. Ook word je dan ingeschreven voor de stage in OSIRIS (dit kun je niet zelf doen). Het is dus niet de bedoeling dat je docent je toevoegt in Osiris!

Let op! Het is verplicht, zeker als je naar het buitenland gaat, bovengenoemde documenten vóór aanvang van je stage in te leveren bij het Stagebureau. Lukt dit niet, doe het dan zo spoedig mogelijk erna, uiterlijk 2 weken na aanvang van je stage.

Aan het einde van de stage schrijf je een stageverslag. Dit verslag bevat een evaluatief gedeelte en een weergave van het ‘product’ van de stage. Het stageverslag vormt de basis van de beoordeling door je stagedocent.

Verslag inleveren

Je levert het verslag in bij je stagedocent. Bij sommige stages wordt afgesproken dat de stageorganisatie ook een verslag ontvangt. Stuur een digitale versie (inclusief alle bijlagen) via e-mail naar het Stagebureau Geesteswetenschappen: stage.gw@uu.nl.

Je stagedocent is verantwoordelijk voor de beoordeling van je stage. Bij het bepalen van het eindcijfer is de kwaliteit van het stageverslag doorslaggevend. De beoordeling gebeurt aan de hand van een standaard beoordelingsformulier dat hoort bij het soort stage:

Beoordeling door begeleider van de stageorganisatie

De stagebegeleider van de stageorganisatie wordt gevraagd om nadere input te leveren voor de beoordeling. Het feedbackformulier stagewerkplek (pdf) / Internship Feedback Form (pdf, Engels) vormt hierbij de leidraad.

Eindcijfer

De docent stelt je op de hoogte van je eindcijfer en zorgt dat je de ingevulde beoordelingsformulieren ontvangt of kunt inzien. Je cijfer en het aantal EC worden in OSIRIS geregistreerd.

Aansprakelijkheidsverzekering Universiteit Utrecht

Conform Nederlands recht (art. 7:661 lid 1 Burgerlijk Wetboek) is de studentstagiair die bij de uitvoering van zijn stagewerkzaamheden schade toebrengt aan de stagebiedende organisatie of derden, daarvoor in beginsel niet aansprakelijk. De eventuele kosten die voortkomen uit deze schade dienen dan ook door de stageorganisatie vergoed te worden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de studentstagiair.

Hiervan kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst en slechts voor zover de studentstagiair hiervoor is verzekerd (art. 7:661 lid 2 BW). Voor deze situatie heeft de Universiteit Utrecht een extra clausule opgenomen in haar aansprakelijkheidsverzekering:

De Universiteit Utrecht heeft onder haar aansprakelijkheidsverzekering meeverzekerd alle studenten van de Universiteit te Utrecht, zonder beperking naar faculteit, tijdens hun externe stage-activiteiten, mits deze stage geschiedt onder auspiciën en met medeweten van de Universiteit.

Bijlage: Statement of Insurance

Bijzondere soorten stages

Een stage is in sommige gevallen niet altijd even gemakkelijk te vinden, maar er zijn allerlei manieren om toch stage te kunnen lopen. 

Een stageplek is voor studenten met een beperking niet altijd even makkelijk te vinden. Een aantal websites met nuttige tips en/of stagevacatures:

Als je topsport beoefent kan het lastig zijn om een geschikte stage te vinden. Steeds meer bedrijven komen deze groep studenten tegemoet met bijvoorbeeld flexibele werkuren of de mogelijkheid om de stage uit te smeren over een langere periode. Neem contact op met je stagecoördinator voor meer informatie.

Oriëntatie

De faculteit Geesteswetenschappen heeft weinig aanbod van stageplaatsen in het buitenland. Soms staan er vacatures in de stagebank van Geesteswetenschappen. Ga er vanuit dat je zelf een stageplaats zult moeten vinden. Toch hebben studenten in het verleden al op vele plekken stage gelopen, zoals bij de Verenigde Naties in New York, bij Nederlandse ambassades in het buitenland, bij een NGO in Centraal-Azië, bij bedrijven in Zwitserland en Italië, etc.

Op de algemene studentensite vind je informatie over extra zaken die je moet regelen voor een stage in het buitenland, zoals financiering, visa en vergunningen, verzekering etc. 

Let op! Als je stage wilt lopen in het buitenland, begin dan zo vroeg mogelijk -minimaal één jaar van te voren- met informatie verzamelen. Het aanvragen van visa en verblijfsvergunningen (bijvoorbeeld voor Canada, Australië of de VS) kan lang duren. Dus vroeg beginnen loont de moeite.

Contact

Voordat je stage kunt gaan lopen in het buitenland moeten je stagepapieren in orde worden gemaakt. Voor meer informatie kun je terecht bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.
Voor algemene informatie en het aanvragen van een Erasmusbeurs kun je contact opnemen met het International Office Geesteswetenschappen

Stage vinden

Er zijn verschillende manieren om een stage te vinden:

Je gaat zelf op zoek. Hieronder vind je een aantal tips om gericht te zoeken.
Je kunt ook hulp inschakelen van een bemiddelingsorganisatie. Hieronder vind je een aantal organisaties die je kunnen helpen.
Zie ook: https://students.uu.nl/onderwijs/stage

Stage Nederlands als Vreemde Taal

Ben je een student Nederlands, een student Taal- en Cultuurstudies met een talige hoofdrichting, of een student in een andere talenstudie? Dan bestaat de mogelijkheid een studie in het buitenland te combineren met een stage lesgeven Nederlands als vreemde taal (NVT). Voor meer informatie en beschikbare stageplaatsen kun je terecht bij drs. Emmeline Besamusca-Douwes.

Zoek je een stage in een bepaalde stad of regio maar weet je niet waar je moet beginnen? Ga dan eerst op internet zoeken naar:

 • de website van de plaats zelf
 • de lokale kranten (bijv. via www.allyoucanread.com)
 • de nationale overheid
 • de regionale overheid

Wil je stagelopen bij een buitenlandse vestiging van een Nederlands bedrijf? Pluis daarvoor de Nederlandse website van het bedrijf grondig uit. Daarna kun je meestal officieel solliciteren naar een stageplek via personeelszaken, maar je kunt ook de stoute schoenen aantrekken en direct contact proberen te leggen met de buitenlandse vestiging.

Wees goed voorbereid! Men wil vaak met name weten waarom je met hen contact zoekt, wie je bent en wat je wilt met een stage. Wil je bij een lokaal bedrijf in het buitenland stagelopen? Zoek daarvoor bijvoorbeeld via het Ministerie van Economische Zaken in het land zelf. Ook kunnen de buitenlandse handelsregisters van de KvK (Kamer van Koophandel) soms uitkomst bieden.

Soms heeft een Nederlandse ambassade in het land een goede website met veel waardevolle informatie. Je vindt informatie over Nederlandse ambassades via de website van het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Een goed beginpunt kan de Nederlandse brancheorganisatie zijn (bijvoorbeeld de Nederlandse museumvereniging of het Nederlands Theaterinstituut), daar vind je vaak links naar internationale zusterorganisaties. Je kunt ook kijken in de Gouden Gids van een land/regio (bijv. voor de VS: www.yellowpages.com). Ook hier zou de Nederlandse ambassade een aanknopingspunt kunnen zijn.

Er zijn verschillende organisaties die bemiddelen bij het zoeken naar stages. Soms heeft dat de vorm van een databank op internet, een studentenorganisatie of een 'club van deskundigen'. Deze bemiddelings-organisaties vragen ook vaak geld voor hun werk.

Het niveau van de geboden stage is op zijn minst wisselend te noemen. De stages zijn dan ook niet altijd even geschikt. Je kunt wel bekijken welke organisaties stages aanbieden en op die manier ideeën opdoen. Op de pagina met links staat een lijst die slechts een willekeurige verzameling is en daarom verre van compleet - kijk vooral zelf verder!

Enkele andere interessante organisaties in het buitenland:

registratie in Osiris

Ga je stage lopen in het buitenland? Het is verplicht dit te registreren in OSIRIS. Via de knop ‘Buitenland’ kun je aangeven voor welke periode je stage gaat lopen in het buitenland. Vergeet niet daar ook je buitenlandse adres in te vullen. Zo kan de faculteit contact met je opnemen bij een eventuele calamiteit.

Zeker als je in het buitenland stage wilt lopen is een voorbereiding van een half jaar tot een jaar geen overbodige luxe. Begin dus op tijd. Het aanvragen van bijvoorbeeld visa en verblijfsvergunningen kan lang duren. Voor meer informatie kun je terecht bij het Stagebureau (Studiepunt Geesteswetenschappen). 

Contact

Om de aanvragen voor een Erasmus-beurs of OV-vergoeding te kunnen ondertekenen, moet je bewijzen dat je stage gaat lopen. Dit kan door middel van een overeenkomst of eventueel een mailwisseling met de stagegever.

Registratie in Osiris

Als je stage wilt lopen in het buitenland, moet je dit registreren in OSIRIS. Via de knop ‘Buitenland’ kun je aangeven voor welke periode je stage gaat lopen in het buitenland. Vergeet niet daar ook je buitenlandse adres in te vullen. Zo kunnen wij contact met je opnemen bij een eventuele calamiteit.

Stage vinden

Er zijn verschillende manieren om een stage te vinden.

Zelf zoeken

Soms heeft een Nederlandse ambassade in het land een goede website met veel waardevolle informatie. Je vindt informatie over Nederlandse ambassades via de website van het Ministerie van Buitenlandse zaken.

 • Via de Stagebank Geesteswetenschappen
 • Op plaats/regio
  • de website van de plaats zelf
  • de lokale kranten (bijv. via www.allyoucanread.com)
  • de nationale overheid
  • de regionale overheid
 • Op bedrijf/organisatie
  • Buitenlandse vestiging van een Nederlands bedrijf
   Meestal kun je officieel solliciteren naar een stageplek via de afdeling personeelszaken van het bedrijf, maar je kunt ook de stoute schoenen aantrekken en direct contact proberen te leggen met de buitenlandse vestiging.Wees goed voorbereid! Men wil vaak met name weten waarom je met hen contact zoekt, wie je bent en wat je wilt met een stage.
  • Een lokaal bedrijf in het buitenland
   Zoek bijvoorbeeld via het Ministerie van Economische Zaken in het land zelf. Ook kunnen de buitenlandse handelsregisters van de KvK (Kamer van Koophandel) soms uitkomst bieden.
 • Op sector
  Een goed beginpunt kan de Nederlandse brancheorganisatie zijn (bijvoorbeeld de Nederlandse museumvereniging of het Nederlands Theaterinstituut), daar vind je vaak links naar internationale zusterorganisaties. Je kunt ook kijken in de Gouden Gids van een land/regio (bijv. voor de VS: www.yellowpages.com). Ook hier zou de Nederlandse ambassade een aanknopingspunt kunnen zijn.

Zoeken via een bemiddelingsorganisatie

Er zijn verschillende organisaties die bemiddelen bij het zoeken naar stages. Deze vragen vaak geld voor hun werk. Niet alle stages zijn even geschikt. Je kunt wel bekijken welke organisaties stages aanbieden en op die manier ideeën opdoen. Enkele links die je verder kunnen helpen: 

Enkele andere interessante organisaties in het buitenland:

Waar moet je aan denken?

Bij het organiseren van je stage kun je gebruik maken van een internationale stageovereenkomst (zoals deze modelovereenkomst). Controleer ook waarmee je rekening moet houden qua gezondheid en veiligheid.

Financiering

Stage lopen in het buitenland is niet goedkoop. Enkele nuttige links:

Visa en vergunningen  

 • Binnen de EU heb je geen visum of werkvergunning nodig.
 • Voor stages buiten Europa heb je altijd een werkvergunning en/of visum nodig. Houd er rekening mee dat het regelen van deze vergunning veel tijd kan kosten. Bij ontwikkelingslanden is dit soms wel een jaar!

Verzekeringen en aansprakelijkheid

 • Of je tijdens je stage voldoende verzekerd bent, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de hoogte van je stagevergoeding, de duur van je stage en je leeftijd. 
 • Belangrijk is dat je je individuele situatie goed hebt uitgezocht voordat je op stage gaat en een contract hebt ondertekend. Daar hoort ook bij welke verzekeringen je hebt en hoe e.e.a. volgens de wet en stagecontract is geregeld.

Reisadvies

 • Houd bij het kiezen van een mogelijke bestemming rekening met het volgende: De Universeit Utrecht volgt het beleid dat het reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken leidend is.

Een stage is niet altijd even gemakkelijk te vinden, maar er zijn allerlei manieren om toch stage te kunnen lopen. 

Stage als je een functiebeperking hebt

Een stageplek is voor studenten met een beperking niet altijd even makkelijk te vinden. Loop je ergens tegenaan? Neem dan contact op met je stagecoördinator. Websites met nuttige tips en/of stagevacatures:

Stage als topsporter

Als je aan topsport doet, kan het lastig zijn om een geschikte stage te vinden. Steeds meer bedrijven komen deze groep studenten tegemoet met bijvoorbeeld flexibele werkuren of de mogelijkheid om de stage uit te smeren over een langere periode. Neem contact op met je stagecoördinator.

Aansprakelijkheidsverzekering Universiteit Utrecht

Conform Nederlands recht (art. 7:661 lid 1 Burgerlijk Wetboek) is de studentstagiair die bij de uitvoering van zijn stagewerkzaamheden schade toebrengt aan de stagebiedende organisatie of derden, daarvoor in beginsel niet aansprakelijk. De eventuele kosten die voortkomen uit deze schade dienen dan ook door de stageorganisatie vergoed te worden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de studentstagiair.

Hiervan kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst en slechts voor zover de studentstagiair hiervoor is verzekerd (art. 7:661 lid 2 BW). Voor deze situatie heeft de Universiteit Utrecht een extra clausule opgenomen in haar aansprakelijkheidsverzekering:

De Universiteit Utrecht heeft onder haar aansprakelijkheidsverzekering meeverzekerd alle studenten van de Universiteit te Utrecht, zonder beperking naar faculteit, tijdens hun externe stage-activiteiten, mits deze stage geschiedt onder auspiciën en met medeweten van de Universiteit.

Bijlage: Statement of Insurance