De eenjarige master Kunstgeschiedenis heeft een studielast van 60 EC. Bij aanvang van je studie word je ingeschreven voor het examenprogramma van je master. Wat dit is, staat uitgebreid beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4). Hierin staat ook aan welke eisen je moet voldoen om de kunnen afstuderen.

Ga voor een overzicht van je studieprogramma en de bijbehorende cursussen naar de Cursusplanner en kies het juiste studiejaar.

Zorg dat je bij de cursusplanner het juiste jaartal kiest voor het goede examanprogramma

Studieopbouw

Je kunt kiezen uit 3 tracks met elk 3 cursussen:

Daarnaast volg je nog 2 gemeenschappelijke cursussen. Zie voor een overzicht van alle cursussen de verschillende uitklaps hieronder.

Eerste semester

In het eerste semester volg je in totaal 5 cursussen. Daarnaast zijn er ook lecture seminars die expliciet bedoeld zijn voor de uitwisseling van kennis tussen studenten en professionals.

Tweede semester

Het tweede semester staat in het teken van je afstudeerproject. Dit is afhankelijk van je specialisatie en bestaat altijd uit een stage (15 EC) en een masterthesis (15 EC).

  • Stage: praktische werkervaring met een reflectie op de professionele praktijk
  • Scriptie: verslag van een wetenschappelijk onderzoek naar keuze met als uitgangspunt een heldere onderzoeksvraag. Je wordt zowel individueel als in kleine seminars begeleid. Er zijn eveneens presentaties van voorbeeldonderzoeken en er is overleg met medestudenten. 

In het tweede semester zijn er diverse terugkomdagen waarop de studenten kennismaken met elkaars scriptieonderzoek en de verschillende activiteiten tijdens de stage.

Studieprogramma verschillende tracks

Speerpunten

  • Kunst uit het verleden van de middeleeuwen tot en met de negentiende eeuw.
  • Geschiedenis en actuele praktijk van het verzamelen en presenteren van de kunst uit het verleden.

Overzicht studieprogramma Track Oude kunst

Hieronder staat het hele studieprogramma van de track Oude kunst. 

Speerpunten

  • Bouwkunst en stedenbouw uit het verleden vanaf de middeleeuwen tot hedendaagse ontwikkelingen op dit gebied.
  • Belangrijkste theorieën over monumentenzorg.

Studieprogramma Track Architectuur en monumentenzorg

Hieronder staat het hele studieprogramma van de track Architectuur en monumentenzorg. 

Speerpunten

  • Belangrijkste artistieke ontwikkelingen in de kunst van de 20ste en 21ste eeuw
  • Kunstkritiek van de 20ste en 21ste eeuw
  • Het tentoonstellen van kunst in de 20ste en 21ste eeuw
  • Bemiddelen bij kunst van de 20ste en 21ste eeuw

Studieprogramma Track Moderne en hedendaagse kunst

Hieronder staat het hele studieprogramma van de track Moderne en hedendaagse kunst. 

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’. 

Als je wilt afwijken van je examenprogramma, moet je van tevoren goedkeuring of vrijstelling vragen aan de examencommissie van je opleiding. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in je examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Je studeert af als de examencommissie van je opleiding op basis van je studievoortgangsoverzicht en de voor jou geldende OER heeft geconstateerd dat je aan alle eisen van je examenprogramma hebt voldaan. De cursussen die vermeld staan op je studievoortgangsoverzicht worden vermeld op het Internationaal Diplomasupplement (IDS), de bijlage die je ontvangt bij je diploma. Cursussen vermeld onder het kopje ‘Resultaten-Overig’ maken geen deel uit van je examenprogramma en staan niet op je IDS.

Als je vragen hebt over je studievoortgangsoverzicht of onjuistheden hierin constateert, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.