Doel

De minor Kunst, beleid en maatschappij (KBM) is bedoeld voor studenten die kennis willen maken met de bestudering van de beleidsmatige en organisatorische aspecten van kunst en cultuur. De minor biedt een kennismaking met het beleid van zowel overheden als instellingen op het gebied van kunst en cultuur. De minor richt zich in het bijzonder op de podiumkunsten, maar is ook geschikt voor studenten van wie de belangstelling bij een andere kunstdiscipline ligt.

Inhoud

In de cursus ‘Programmering van culturele instellingen’ staat de culturele instelling als actor centraal, waarbij onder meer aandacht is voor artistieke keuzeprocessen en de invloed hiervan op de culturele sector. De cursus ‘Kunsten, media en beleid’ biedt een actueel overzicht van het Nederlandse en Europese cultuurbeleid en het onderzoek dat hiernaar wordt verricht. In deze twee cursussen ligt het accent op kwalitatieve onderzoeksmethoden (o.a. semigestructureerd interview en discoursanalyse) en de vertaalslag ervan naar de concrete instellings- en beleidspraktijk. In de twee andere cursussen van de minor staan vooral kwantitatieve onderzoeksmethoden (o.a. publieksonderzoek en theoretisch-empirisch onderzoek) centraal. In de cursus ‘Cultuurparticipatie en cultuureducatie’ wordt daartoe dieper ingegaan op twee belangrijke thema’s binnen het overheidsbeleid: participatie en educatie. De cursus ‘Methoden van publieksonderzoek’ richt zich op het empirische onderzoek dat naar culturele instellingen en de bezoekers ervan kan worden verricht.

Voorbereiding master

In de master Arts and Society wordt voortgebouwd op enkele van de thema's uit de minor Kunst, beleid en maatschappij.

Minorcoördinator

Toine Minnaert

Studieprogramma

Het studieprogramma van de minor Kunst, beleid en maatschappij bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Blok 1

ME2V15009

Programmering van culturele instellingen

Niveau 2

7,5 EC

Blok 2

ME3V15008

Kunsten, media en beleid

Niveau 3

7,5 EC

Blok 3

ME3V15007

Cultuurparticipatie en -educatie

Niveau 3

7,5 EC

Blok 4

ME3V15009

Methoden van publieksonderzoek

Niveau 3

7,5 EC

De minor Kunst, beleid en maatschappij is toegankelijk voor studenten van binnen en buiten Geesteswetenschappen.

Ingangseisen

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten binnen de Universiteit Utrecht

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 mei t/m dinsdag 6 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2016-2017.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Studenten buiten de Universiteit Utrecht

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier (doc) gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Het formulier kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 mei t/m dinsdag 6 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2016-2017.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Studiepunt Geesteswetenschappen

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
studiepunt.gw@uu.nl

Voor korte vragen zijn wij ook via WhatsApp bereikbaar op: 06 41084538 (let op: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp) Op maandag t/m vrijdag krijg je tussen 9.00u - 17.00u zo snel mogelijk een antwoord.

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer en opleiding!

Telefoon

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 12.30 uur / 13.00 - 15.00 uur

Balie

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 15.00 uur

 

Waarvoor ga je naar het Studiepunt Geesteswetenschappen?

 • voor studie-inhoudelijke zaken:
  • cursusinschrijving
  • roosters
  • registratie studieresultaten (OSIRIS)
  • studievoortgangoverzicht (SVO)
  • stages
  • studeren in het buitenland
  • en afstuderen
 • om een afspraak maken met
  • de studieadviseur
  • de stagecoördinator
  • en coördinator buitenland
 • voor het waarmerken van diploma's en cijferlijsten
 • om een verzoek tot vrijstelling of goedkeuring van cursussen in te dienen