In het laatste jaar van je bacheloropleiding schrijf je een eindwerkstuk. Je eindwerkstuk bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Je verricht een klein wetenschappelijk onderzoek (denk aan een psychologisch experiment, een programmeeropdracht, een literatuuronderzoek, enzovoort).
 • Je legt je bevindingen vast in een wetenschappelijk verslag.
 • Je sluit af met een mondelinge presentatie voor je medestudenten.

Je krijgt individuele begeleiding van een docent, en parallel daaraan neem je deel aan een scriptieklas. Voor meer informatie, kijk in de handleiding Bacheloreindwerkstuk KI (pdf).

Je schrijft je eindwerkstuk in het laatste jaar van je bachelorprogramma. Je moet 120 EC behaald hebben voordat je kunt beginnen.

Eindwerkstuk van 7,5 EC

Als je een eindwerkstuk van 7,5 EC schrijft, voltooi je dit in 1 blok. Je kunt in elk willekeurig blok starten.

Eindwerkstuk van 15 EC

Een eindwerkstuk van 15 EC voltooi je iin een semester (2 blokken). Je kunt in periode 1 of 3 starten.

Je kunt een regulier (7,5 ECTS) of een groot (15 ECTS) eindwerkstuk doen. Het verschil zit hem in de hoeveelheid werk die je in het onderzoek steekt en de omvang van het verslag:

 • 7,5 EC: 5.000 - 7.500 woorden
 • 15 EC: 10.000 - 15.000 woorden

Combineer je verschillende onderzoeksmethodes, bijvoorbeeld experimenten met proefpersonen uitvoeren en data analyseren, of programmeren en experimenteren? Dit kan alleen binnen een eindwerkstuk van 15 EC.

Inschrijven gaat in twee stappen:

 1. Je schrijft je eerst via OSIRIS in voor het eindwerkstuk. Dit kan alleen tijdens de reguliere inschrijfperiodes. Inschrijven tijdens de wijzigingdagen is niet mogelijk. Je schrijft je in voor het eindwerkstuk van 7,5 EC (cursuscode KI3V12011) of voor het eindwerkstuk van 15 EC (cursuscode KI3V12012).
 2. Vervolgens meld je je aan voor een specifiek onderwerp. Nadat je je in Osiris hebt aangemeld, vind je meer informatie over de beschikbare onderwerpen en begeleiders in Blackboard. Daar vind je ook verdere instructie over hoe en wanneer je je kunt aanmelden voor een onderwerp. Dit zal enkele weken voor het begin van het blok zijn.

 

 

 

Een goed onderwerp sluit aan bij je verdiepingspakket, of bij andere gevorderde cursussen die je binnen je major hebt gevolgd. Het is verstandig om al vroeg te beginnen met oriënteren op een mogelijk onderwerp, bijvoorbeeld door hierover informeel te praten met docenten en medestudenten, of door eerdere eindwerkstukken binnen de opleiding te bekijken. Je wordt hiermee op weg geholpen binnen de cursus Experimentele Methoden en Statistiek (cursuscode 202000005).

Als onderdeel van de aanmeldprocedure meld je je via Blackboard aan voor een van de beschikbare onderwerpen of thema's. Vervolgens krijg je een begeleider toegewezen. Samen met deze begeleider zorg je voor een precieze toespitsing en afbakening van je onderzoek.

De inhoudelijke begeleiding van je eindwerkstuk is in de handen van een individuele begeleider, meestal een docent van de opleiding KI. Je hebt ongeveer eens per 2 weken een afspraak met je begeleider.

Gedurende de tijd dat je aan je eindwerkstuk werkt, neem je ook deel aan een scriptieklas, met in totaal 4 bijeenkomsten. Hier krijg je begeleiding gericht op het proces van het schrijven van een scriptie. Je presenteert hier je onderzoeksplan, en later je resultaten.

In week 3 van de onderwijsperiode waarin je met je eindwerkstuk start, lever je een onderzoeksplan in, dat beoordeeld wordt met een voldoende of onvoldoende. Dit plan is 1-2 pagina's lang, en bestaat uit de vogende onderdelen:

 • vraagstelling: de onderzoeksvraag/vragen die in het onderzoek beantwoord gaat/gaan worden, met enige achtergrond en toelichting
 • methode: een schets van de methode die gebruikt zal gaan worden om de onderzoeksvraag te beantwoorden
 • academische inbedding: de wetenschappelijke relevantie van het onderzoek, de relevantie voor KI, en een voorlopige bronnenlijst

In het beoordelingsformulier (zie het uitklapje verderop op de pagina) staan de criteria gespecificeerd waaraan je scriptie moet voldoen. Daarnaast gelden nog de volgende eisen:

 • Zowel in de inleiding als in de conclusie van het verslag ga je in op de plaats van het gekozen onderwerp binnen het ruimere gebied van de Kunstmatige Intelligentie.
 • In overleg met de begeleider mag je ook groepsgewijs een bacheloronderzoek uitvoeren. Iedereen moet dan wel een eigen invalshoek en vraagstelling ontwikkelen, en uiteindelijk een eigen verslag schrijven. Overlappende delen van de scripties, bijvoorbeeld in de inleidende gedeeltes, blijven tot het minimum beperkt maar kunnen door de begeleider worden toegestaan. Wel moet van elk deel van de scripties helder zijn wie het heeft geschreven, en op wiens werk de tekst is gebaseerd.
 • Op de titelpagina van je eindwerkstuk staat het volgende:
  • je naam
  • de naam van je begeleider
  • de naam van je tweede beoordelaar
  • de datum
  • de naam van je opleiding (bachelor Kunstmatige Intelligentie, UU)
  • het aantal EC
Goedkeuring & vrijstelling via Osiris Zaken

Eindwerkstuk inleveren

Als je je eindwerkstuk af hebt, moet je dit inleveren in Osiris (en dus niet via een mail aan je begeleider). In Osiris kun je ook de voortgang volgen en verschijnt het eindcijfer. 

Zodra je begeleider aangeeft dat je eindwerkstuk klaar is voor beoordeling, ga je als volgt te werk:

 • Je uploadt je eindwerkstuk in Osiris via de tab Zaken > Mijn zaken 
  en
 • Je uploadt je eindwerkstuk in Blackboard (voor een plagiaatcheck)

Als je een voldoende hebt behaald voor je eindwerkstuk, lever je het in in het digitale scriptiearchief van de UU. Dit is verplicht: 

 • Ga naar Scripties Online
 • Log in met je Solis ID (studentnummer) en wachtwoord. 
 • Vul je studentnummer in. Je naam en opleiding worden automatisch aangevuld.
 • Vul de rest van het formulier in. Er wordt automatisch een bevestigingsmail gestuurd naar het Studiepunt Geesteswetenschappen als je scriptie is geüpload. Hieronder staan wat tips met waar je op moet letten bij het uploaden.
 • Voordat je je scriptie uploadt, moet deze zijn goedgekeurd door je begeleider.
 • Vermeld de titel in de taal waarin je scriptie geschreven is. Het abstract schrijf je in dezelfde taal.
 • Koppel je scriptie aan de opleiding waarin je afstudeert.
 • Je scriptie verschijnt in het archief nadat je examendatum geregistreerd is. Als je een scriptie samen met een andere student hebt geschreven, dan zal het beschikbaar komen als de eerste auteur is afgestudeerd.
 • De scripties zijn openbaar en vrij toegankelijk te raadplegen, tenzij je kiest voor een publicatieverbod of embargo. Je kunt je scriptie tot een bepaalde datum laten afschermen of je kunt er voor kiezen om je scriptie nooit openbaar te laten maken, bijvoorbeeld omdat je verder gaat met onderzoek naar het onderwerp. De scriptie zelf zal niet worden getoond, de bijbehorende bibliografische gegevens zullen wel worden getoond. Ook als je op een later tijdstip je bedenkt, is het mogelijk je scriptie alsnog op niet zichtbaar te zetten. Stuur hiervoor een e-mail naar studiepunt.gw@uu.nl met hierin je studentnummer, je naam en de titel van je scriptie. Je moet in de mail ook aangeven wat de reden is dat je de scriptie wilt afschermen, en tot welke datum je dit wilt laten duren. Als je een scriptie samen hebt geschreven, stem dit dan ook eerst af met de andere auteur.
 • Wees terughoudend met het opnemen van persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld telefoonnummer).
 • Lever je scriptie bij voorkeur aan in (onbeveiligd) PDF-formaat. Alleen onbeveiligde PDF's blijven altijd toegankelijk en leesbaar. Beveiligde PDF’s mogen worden aangeleverd, maar de Universiteitsbibliotheek geeft dan geen garantie dat de scriptie duurzaam toegankelijk blijft. Het is ook mogelijk om de scriptie in Word- format aan te leveren. Echter ook dan kan de duurzame archivering niet gegarandeerd worden. Indien de wens is om scriptie in een ander bestandsformaat (dan PDF of Word) aan te leveren, dient van tevoren contact opgenomen te worden via bibliotheek@uu.nl.
 • Stuur een e-mail naar studiepunt.gw@uu.nl als je een tweede scriptie wilt uploaden.

Osiris Zaken

De faculteit Geesteswetenschappen werkt aan het in gebruik nemen van Osiris Zaak voor het beoordelen van eindwerkstukken. De eindwerkstukken, met bijbehorend eindoordeel, zullen ook gearchiveerd worden in Osiris. Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Formulieren en regelingen eindwerkstuk

De beoordeling van je eindwerkstuk verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Alle eindwerkstukken worden door 2 docenten beoordeeld. Als je begeleider een docent is die verbonden is aan de bacheloropleiding, dan is deze ook je eerste beoordelaar (c.q. de ‘examinator’).

Je eindwerkstuk wordt beoordeeld aan de hand van dit beoordelingsformulier (pdf). In het geval van een groot meningsverschil tussen de eerste en tweede beoordelaar of wanneer zij komen tot een eindcijfer van 6,5 of lager, wordt een derde beoordelaar ingeschakeld. De derde beoordelaar werkt altijd met een apart beoordelingsformulier (pdf).

De Universiteit Utrecht vat iedere vorm van wetenschappelijke misleiding zeer ernstig op. We verwachten dat elke student de normen en waarden inzake wetenschappelijke integriteit kent en in acht neemt. Zorg dus dat je op de hoogte bent van de regels van de Universiteit wat betreft Fraude en plagiaat.

Wanneer je docent of begeleider vermoedt dat er sprake is van fraude of plagiaat, maakt deze hiervan melding via het Formulier plagiaat melden (pdf).