Studieprogramma

De bacheloropleiding Kunstmatige intelligentie duurt 3 jaar en heeft een studielast van 180 EC. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4) staat precies aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen, het zogeheten examenprogramma. 

Per studiejaar 2017-2018 is een aantal wijzigingen aangebracht in alle bacheloropleidingen. Ben je vóór die tijd begonnen met Kunstmatige intelligentie, kijk dan in de OER wat de overgangsregelingen zijn.

Opbouw van je studie

Studenten gestart vóór 2017-2018

Je studie bestaat uit een major (de hoofdrichting van je opleiding) van 120 EC. Naast je major heb je een profileringsruimte van 60 EC, hierin kun je je studie verdiepen en verbreden. In deze profileringsruimte moet je een minor kiezen van 30 EC, de overige 30 EC is vrije ruimte. Voor de vrije ruimte mag je kiezen uit alle cursussen uit het aanbod van de UU, kun je een stage lopen of een periode studeren in het buitenland.

Studenten gestart in 2017-2018

Je studie bestaat uit een major (de hoofdrichting van je opleiding) van 135 EC. Naast je major heb je een profileringsruimte van 45 EC, hierin kun je je studie verdiepen en verbreden. In deze profileringsruimte kun je een minor kiezen, een tweede verdiepingspakket volgen van je eigen opleiding, een stage lopen of studenten in het buitenland.

 

Studielast

Bij het berekenen van de studielast wordt gebruik gemaakt van ECTS, het European Credit Transfer System. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studielast. De cursussen van een bacheloropleiding hebben in de regel een studielast van 7,5 EC, dat wil zeggen 210 studie-uren. Dat betekent dat je normaal gesproken 8 cursussen per jaar volgt en zo per jaar 60 EC haalt. De gehele bacheloropleiding van drie jaar omvat dus 180 EC.

Niveau

De cursussen aan de Universiteit Utrecht zijn ingedeeld in drie niveaus, die oplopen in moeilijkheidsgraad:

  • niveau 1 - inleidend
  • niveau 2 - verdiepend
  • niveau 3 - gevorderd

Ingangseisen

Sommige cursussen hebben specifieke ingangseisen. Dit betekent dat je over bepaalde voorkennis moet beschikken om te kunnen deelnemen aan de cursus. Deze voorkennis kun je opdoen in andere cursussen of eventueel elders verworven hebben. Informatie over ingangseisen vind je in de cursusbeschrijvingen in de Onderwijscatalogus. Raadpleeg bij twijfel de cursuscoördinator, die vermeld wordt bij de cursusbeschrijvingen.

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’. 

 

Als je wilt afwijken van het examenprogramma, moet je van tevoren goedkeuring of vrijstelling vragen aan de examencommissie van je opleiding. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in jouw examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Je gaat automatisch afstuderen als de examencommissie van je opleiding op basis van je studievoortgangsoverzicht en de voor jou geldende OER heeft geconstateerd dat je aan alle eisen van je examenprogramma hebt voldaan. De cursussen die vermeld staan op je studievoortgangsoverzicht worden vermeld op het Internationaal Diplomasupplement (IDS), de bijlage die je ontvangt bij je diploma. Let op! Cursussen vermeld onder het kopje ‘Resultaten-Overig’ maken geen deel uit van je examenprogramma en worden niet vermeld op je IDS.

Als je vragen hebt over je studievoortgangsoverzicht of onjuistheden hierin constateert, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.