Inhoud minor

Met ongeveer 1,6 miljard aanhangers is de islam na het christendom de grootste wereldgodsdienst. De aandacht voor deze religie is in het westen de laatste decennia sterk toegenomen. Dit komt voor een deel door islamitisch radicalisme en zijn rol in internationale conflicten. Voor een ander deel heeft het te maken met een flinke toename van het aantal moslims in West-Europa. Er woedt een heftige maatschappelijke debat over de relatie tussen Europa en de islam. Niet zelden wordt dat debat gevoerd op basis van een versimpeld beeld van de islam. In deze minor komt de islam in al zijn gevarieerdheid en complexiteit aan bod.

Dit gebeurt in een viertal cursussen. Je begint in blok 1 met de cursus Mohammed en heden en verleden. In deze cursus gaat het niet om de ‘historische Mohammed’ in zijn 7e -eeuwse context, maar om de vraag hoe de persoon van Mohammed door de eeuwen heen steeds weer anders is afgeschilderd, afhankelijk van de culturele context. De diverse ‘beelden van Mohammed’ worden dus gebruikt om inzicht te krijgen in de historische ontwikkeling van de islam.

De cursus Fundamentalisme in christendom en islam, behandelt een stroming binnen de islam die in het hedendaagse islamdebat centraal staat, namelijk het fundamentalisme. Door vergelijking met christelijk fundamentalisme wordt deze in perspectief geplaatst.

De derde cursus van de minor, Stromingen in de islam, verdiept je inzicht in de theologische diversiteit binnen de islam: waarin verschillen precies de soennitische en sjiitische islam, en hoe heeft de relatie tussen beide zich ontwikkeld? Wat zijn mystieke broederschappen? Je krijgt zo een overzicht over de veelkleurigheid, maar ook de complexiteit, van de overtuigingen en praktijken binnen deze religie.

De minor eindigt met de studie van Omstreden religieuze teksten. Net als in jodendom en christendom staat in de islam een heilig boek centraal. Deze cursus onderzoekt teksten uit bijbel en koran die het onderwerp van discussie en strijd zijn geworden, meestal omdat de ‘letterlijke’ betekenis op gespannen voet staan met de inzichten van hedendaagse lezers. Denk aan teksten waarin geweld wordt gerechtvaardigd, of teksten over man-vrouw-verhoudingen. Wat zijn de mogelijkheden voor, een grenzen aan herinterpretatie van deze teksten?

De vier cursussen samen helpen je beter te begrijpen hoe moslims ondanks een gezamenlijke geloofsovertuiging tot zeer uiteenlopende levensstijlen en totaal tegengestelde politieke keuzen kunnen komen. 

Doel

De doelgroep van de minor is breed: studenten uit alle bacheloropleidingen, ongeacht hun eigen religieuze of niet-religieuze achtergronden. De minor beoogt studenten op te leiden met een gedegen feitenkennis over de islam en inzicht in de veelvormigheid van de islamitische traditie en leer je begrijpen welke mogelijkheden moslims hebben om hun religie in verband te brengen met de sociale, culturele en politieke omgeving. Zo kunnen ze op evenwichtige en onderbouwde manier hun eigen positie bepalen in het debat over de islam en daar een constructieve bijdrage aan leveren.

De minor is een goede voorbereiding voor de masterprogramma's Religie en samenleving, en de Research Master Religious Studies. In beide gevallen wordt wel náást deze minor een cursus in de religiewetenschappen verwacht. 

Studieprogramma

De minor Islam bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er een plaatsingscommissie is.

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor informatie die bij de cursusbeschrijving in de Cursusplanner staat onder het kopje Ingangseisen en voorkennis.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 31 mei t/m maandag 14 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.