Inhoud

Wat doe je als in een interculturele situatie terecht komt en je begrijpt niet wat er speelt? Verschillende reacties zijn mogelijk: (1) Je wacht af of de situatie vanzelf over gaat. (2) Je kopieert het gedrag van de ander. (3) Je vat het vreemde op als stereotype van een andere cultuur en/of als bevestiging van het afwijkende van die andere cultuur. (4) Je onbegrip is het begin van een proces van verwondering. Dit laatste geval noemen we een ‘rich point’. In dergelijke situaties leer je over de normen, waarden en gedragsregels van je eigen cultuur en daarna over die van de ander. Die wisselwerking vormt de basis voor meer begrip voor de ander.

In deze vierslag ligt de problematiek van interculturele communicatie besloten. Die reikt van het leren omgaan met onwetendheid, de beeldvorming over de eigen en andere culturen, het onderkennen van discriminatie en racisme tot het bevorderen van inclusie en intercultureel begrip. Het ontwikkelen van het vermogen tot zelfreflectie is daarbij net zo belangrijk als het opdoen van inzicht in andere culturen. Uiteindelijk gaat het bij interculturele communicatie om de competentie hoe te handelen als de kennis over andere culturen tekort schiet en je niet begrijpt wat er aan de hand is. Wat doe je dan?

Doel

De minor Interculturele Communicatie biedt studenten een uitgebreide en diepgaande introductie op het Cultuur, Communicatie en Diversiteit. Dat gebeurt vanuit een interdisciplinair en interfacultair perspectief waarbij Communicatiekunde, Taal – en Cultuurwetenschappen, Sociale  Wetenschappen, Bestuurs- en Organisatiewetenschap en Gezondheidszorg betrokken zijn. In alle vier de cursussen wordt ingegaan op interculturele interactie en interculturele competenties met aandacht voor maatschappelijke praktijken en domeinen. Het centrale doel is door rich points processen van verwondering te leren onderkennen en te bevorderen.

Doelgroep

De minor richt zich op studenten vanuit alle faculteiten die hun interculturele kennis en competenties willen vergroten. Dat kan ter voorbereiding, tijdens of na afloop van een verblijf in het buitenland zijn. De minor is ook bedoeld voor studenten die inzien dat ze in hun toekomstig werk te maken zullen krijgen met de effecten van mobiliteit, migratie en globalisering en voorbereid willen zijn op de samenwerking in een internationaal of intercultureel team of een meertalige organisatie.

Voorbereiding master

Deze minor draagt bij aan de voorbereiding op de masters:

Uitzondering

Studenten binnen het Departement Talen, Literatuur en Communicatie die een bacheloropleiding in een taal en cultuur volgen met een verdiepingspakket op het gebied van Interculturele Communicatie of studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen met het verdiepingspakket Cultuur, Diversiteit en Communicatie kunnen niet deelnemen aan de cursus TL3V14001 omdat deze overlapt met hun eigen opleiding. Neem in dat geval contact op met de minorcoördinator voor een alternatief.

Cursussen

De eerste cursus Meeting the Other: An Intercultural Approach to Dutch Culture and Society (TL2V19001) is Engelstalig en staat daardoor ook open voor internationale studenten. De cursus bespreekt verschillende benaderingen van (nationale) culturele identiteit en de rol van de Ander. Hoe ontstaat er in andere landen een beeld over Nederland en Nederlanders? Hoe kijkt Nederland naar zichzelf en welke plaats is er daarbij voor culturele diversteit? Aan de hand van een aantal actuele maatschappelijke vraagstukken in Nederland leren studenten in internationale context reflecteren op de manier waarop een nationale, culturele identiteit geconstrueerd wordt.

De tweede cursus Interculturele Communicatie (USG4030) bouwt voort op de eerste cursus, maar kiest een meer sociaal- en organisatiewetenschappelijk perspectief. Aandacht voor de relatie tussen taal en cultuur, stereotypen en vijandsbeelden en hoe dimensies als ruimte, tijd, hiërarchie, onzekerheidsvermijding en macht een rol spelen in alledaagse situaties, bijvoorbeeld in sollicitatieprocedures.

In de derde cursus Research Methods Intercultural Communication (Engelstalig - TL3V20001) staan verschillende onderzoeksbenaderingen van interculturele communicatie centraal. Dan gaat het om de cultuurvergelijkende benadering, de beeldvormingsbenadering, de interactiebenadering en de meertaligheidsbenadering. Studenten zetten een eigen onderzoek op naar een aspect van interculturele communicatie.

In de vierde cursus Interculturele Communicatie in de Gezondheidszorg (FA-BA216) worden interculturele praktijken in de gezondheidzorg verkend. Er wordt aandacht besteed aan hoe verschillende etnische en culturele achtergronden een rol spelen in de communicatie tussen medische professionals en cliënten met diverse achtergronden. De situatie binnen de gezondheidszorg wordt als exemplarisch behandeld voor ook andere professionele settings. Let op: deze cursus heeft een andere inschrijfperiode, controleer dit in de Osiris Onderwijscatalogus

INTERFACULTAIRE PERSPECTIEVEN

Deze interdisciplinaire minor wordt verzorgd door experts uit drie faculteiten, te weten het Departement Talen, Literatuur, Communicatie (Fac. Geesteswetenschappen), het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap  (Fac. Recht, Economie, Bestuur en Organisatie) en het Departement Farmaceutische wetenschappen (Fac. Bètawetenschappen). De minor is ontwikkeld in het kader van het project Intercultural Competence for Utrecht University (ICUU).

Studieprogramma

De minor Interculturele communicatie bestaat uit 4 verplichte cursussen (30 EC). Meeting the Other ​wordt in blok 1 en blok 3 aangeboden, bij voorkeur volg je deze cursus in blok 1. Interculturele Communicatie in de Gezondheidszorg wordt in blok 4 aangeboden.

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er voorrangsregels zijn.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 31 mei t/m maandag 14 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.