Wat houdt afstuderen in?

Bij afstuderen stelt de examencommissie vast dat je bent afgestudeerd en wat de datum op je diploma wordt. Dit doet de examencommissie op grond van de exameneisen uit de Onderwijs- en examenregeling (OER).

Hieronder lees je meer over de afstudeerprocedure.

Op het moment dat je bijna aan de exameneisen van je opleiding voldoet, controleert de examencommissie je Studievoortgangsoverzicht (SVO). Je ontvangt vervolgens een bericht met daarin informatie over de afstudeerprocedure.  Voor bachelorstudenten is dit bij het behalen van 150 EC.

Je bent verplicht je eindwerkstuk te uploaden in het digitaal scriptiearchief (Scripties Online). Doe dit zodra de definitieve versie is goedgekeurd. Zie uploaden bachelor eindwerkstuk.

Je examendatum is de laatste dag van de maand waarin je laatste studieresultaat is geregistreerd in OSIRIS (dus níet de toetsdatum op het studievoortgangsoverzicht). Dus als je laatste studieresultaat bijvoorbeeld op 23 april wordt geregistreerd, dan is je examendatum 30 april. Houd deze datum zelf goed in de gaten! Zodra je dit weet, kún je je voor je opleiding uitschrijven -dit hóeft dus niet-.

Let op! Je kunt je op z'n vroegst uitschrijven per de 1e van de maand volgend op je examendatum en moet dit doen vóór deze datum. Dus is je examendatum bijvoorbeeld 30 april en wil je je per 1 mei uitschrijven? Dan moet je dit uiterlijk 30 april doen. Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Studieresultaten die na de examendatum in Osiris geregistreerd worden, tellen niet meer mee voor je examen en worden niet vermeld op het International Diploma Supplement (IDS).

In de eerste helft van de maand na je examendatum ontvang je een e-mail van de examencommissie dat je automatisch gaat afstuderen. Dus als je bijvoorbeeld 31 januari gaat afstuderen, dan ontvang je halverwege februari een e-mail. In deze e-mail vind je ook informatie over de mogelijkheid om uitstel van afstuderen aan te vragen.

Voldoe je aan alle eisen om af te studeren, maar wil je hier nog mee wachten? Dit is alleen mogelijk als je:

 • een bestuursfunctie gaat vervullen waarvoor een bestuursbeurs van de Universiteit Utrecht beschikbaar is
 • onderdelen in het buitenland gaat volgen
 • een stage gaat doen
 • cursussen gaat volgen die noodzakelijk zijn om toegelaten te worden tot een masterprogramma

Om je afstuderen uit te stellen moet je binnen twee weken na ontvangst van de afstudeermail een verzoek tot uitstel indienen met behulp van dit formulier. Houd je studentenmail dus goed in de gaten!

Ongeveer drie weken na ontvangst van de afstudeermail kun je bij de DUO een verklaring opvragen waarop de formele examendatum is aangegeven. Je kunt deze verklaring gebruiken als bewijs van afstuderen bijvoorbeeld bij inschrijven voor een vervolgopleiding, of bij sollicitaties. Je diploma krijg je tijdens de feestelijke diploma-uitreiking die door de opleiding wordt georganiseerd.

Een verklaring van behaald diploma vraag je zelf op uit het diplomaregister van DUO, als je over DigiD beschikt en je diploma hebt behaald ná 1995. Is dit niet het geval, dan vraag je een verklaring aan via dit online aanvraagformulier.

Je diploma krijg je tijdens de feestelijke diploma-uitreiking die door de opleiding wordt georganiseerd. Er worden per jaar meestal maar twee uitreikingen georganiseerd; er kan daardoor behoorlijk wat tijd liggen tussen je examendatum en de feestelijke uitreiking. Kijk links in het menu bij Diploma-uitreiking voor data en meer informatie.

Om voor buitenlandse universiteiten onze cijfers inzichtelijk te maken gebruikt de UU Grading Tables:

 • een tabel voor bachelorcursussen en
 • een tabel voor mastercursussen.

In deze tabellen staat de frequentieverdeling van de cijfers die aan onze universiteit gegeven worden. Je ziet hoeveel procent van alle voldoende cijfers die in de afgelopen 3 jaar zijn toegekend afgerond een 6,0 was, een 6,5, een 7,0, enzovoort.

De Grading Tables worden afgedrukt op het Internationaal Diploma Supplement van alle afgestudeerden met een afstudeerdatum vanaf 1 september 2017. Naast de Grading Tables wordt ook je gemiddelde cijfer vermeld. Dit gemiddelde wordt berekend over alle behaalde resultaten binnen je studieprogramma. Het betreft een gewogen gemiddelde; het resultaat van een 15 EC onderdeel telt twee keer zo zwaar mee als het resultaat van een 7,5 EC onderdeel.

Meer informatie over de Grading Tables lees je op UU cijfers in het buitenland: Grading Tables.

De examencommissie bekijkt of je voldoet aan de voorwaarden voor Cum Laude. Dit judicium staat op je diploma en op het International Diploma Supplement (IDS). Zie voor meer informatie de Onderwijs- en examenregeling (OER).

NOG VRAGEN?

Denk je dat je bent afgestudeerd en heb je hierover nog geen bericht gehad? Heb je in het verleden (buitenlandse) studiepunten behaald die nog niet in OSIRIS staan vermeld? Heb je een andere vraag over de afstudeerprocedure? Neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

 • Ido de Haan (voorzitter)
 • Frank Brandsma
 • Linda Boersma
 • Bram van den Hoven van Genderen
 • Sjoukje van der Meulen
 • Carine van Rhijn

De examencommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Susanna van Laatum.

Contact examencommissie

Examencommissie
Betreft: <naam opleiding>
Drift 10
3512 BS  UTRECHT
Studiepunt.GW@uu.nl