Collegegeld

Studiefinanciering​

Financiële regelingen

 • Financiële voorzieningen voor studentenactiviteiten:
  De Universiteit Utrecht heeft verschillende subsidiemogelijkheden voor studentenactiviteiten, zoals activiteitensubsidie en bestuursbeurzen. Lees meer:  www.bestuurlijkactiefutrecht.nl.
 • Compensatie studievertraging door overmacht:
  Heb je studievertraging opgelopen door onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld omdat je ziek was of omdat er bijzondere omstandigheden speelden? Kijk of je in aanmerking kunt komen voor een vorm van compensatie en wat de deadlines zijn.
 • Financiële voorzieningen voor topsporters:
  Studenten die topsport beoefenen kunnen in sommige gevallen rekenen op extra (financiële) ondersteuning.
 • Financiële nood:
  Voor studenten in financiële nood zijn eventueel mogelijkheden voor financiële ondersteuning. Bijvoorbeeld voor studenten met extra hoge uitgaven vanwege een handicap of vluchtelingstudenten die hun studie niet helemaal gefinancierd krijgen. Je kunt hiervoor een afspraak maken met de studentendecaan via Studentenservice.

Handige links

 • Overzicht met links naar andere websites over bijvoorbeeld belastingen, verzekeringen en budgettips.

Beurzen voor studeren in het buitenland

Fonds VIGU

De middelen van het Fonds VIGU (Vrienden van het Instituut Geschiedenis Utrecht) worden besteed aan activiteiten van historici (studenten, docenten en onderzoekers) die verbonden zijn aan het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht.

Het bestuur bestaat uit drie stafleden Geschiedenis van het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis:

 • David Onnekink (voorzitter)
 • Fia Dieteren (penningmeester)
 • Carine van Rhijn (secretaris).

Het bestuur vergadert vier keer per jaar. Deadlines voor het aanvragen van garantiesubsidies zijn: 1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus.

Subsidies worden verleend aan publicaties, excursies, symposia en soortgelijke activiteiten. De afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld subsidies verstrekt ten behoeve van het lustrum van de Utrechtse Historische Studenten Kring en een door stafleden en studenten georganiseerde studiereis naar Berlijn.

Het bestuur heeft de volgende richtlijnen vastgesteld:

 • Min. € 10 pp voor geschiedenisstudenten
 • Max. € 40 pp of 5% van het bedrag dat studenten zelf betalen

Maximaal:

 • € 10 korte reizen / activiteiten zonder overnachting
 • € 20 reizen met 1-4 overnachtingen
 • € 30 reizen binnen Europa met 5 of meer overnachtingen
 • € 40 buiten-Europese reis

Bij de overige subsidiabele activiteiten beslist het bestuur. Voor elke subsidie-aanvraag heeft het bestuur een bovengrens van € 1000 gesteld.

Voorwaarden

Voorwaarden voor het toekennen van een subsidie:

 • De aanvrager schrijft een brief met het doel van de activiteit  en de relatie met het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, gericht aan Fonds VIGU, ter attentie van de secretaris: C.vanRhijn@uu.nl.
 • Het gaat om een garantiesubsidie, een subsidie achteraf, om de tekorten in de begroting te kunnen dichten. Wanneer de kosten dus lager uitvallen dan gepland, dan wordt de subsidie niet, of slechts gedeeltelijk uitgekeerd. 
 • De aanvraag bevat een overzichtelijke begroting met daarbij een post onvoorzien van 10% van de uitgaven.
 • Er moeten meerdere fondsen aangeschreven zijn, of gelden uit eigen midden, zoals de eigen bijdrage van studenten aan een excursie. Het fonds VIGU legt een deel bij, maar betaalt niet alles.

Contact

E-mail: Carine van Rhijn (secretaris)