Opbouw programma

De eenjarige master Geschiedenis van Politiek en Maatschappij heeft een studielast van 60 EC en bestaat uit twee semesters, ieder verdeeld in twee blokken. In de Engelstalige Fact Sheet staat handige informatie die je tijdens je studie nodig hebt.

  • Ga naar de Cursusplanner voor een overzicht van je examenprogramma en de bijbehorende cursussen. Let op dat je het juiste collegejaar kiest.
  • Voor een uitgebreide omschrijving van de verschillende onderdelen van je studieprogramma, zie hieronder:

Eerste semester

In het eerste semester volg je vier verplichte cursussen. 

In blok 1 zijn dat de cursussen 'Cities, States and Citizenship', over de ontwikkeling van stedelijk burgerschap naar staatsburgerschap als voorbeeld van een proces van institutionele verandering, en 'Toolbox voor Vergelijkend Historisch Onderzoek', waarin je kennismaakt met methoden voor vergelijkende en lange-termijn analyses. 

In blok 2 volg je de cursussen 'Challenges of the Welfare State' en  'Thema's in de Geschiedenis van Politiek en Maatschappij', waar je de opzet ontwikkelt voor de thesis die je in het tweede semester gaat schrijven. 

Daarnaast volg je twee keuzecursussen, een in blok 1 en een in blok 2.

Tot slot neem je in het eerste semester deel aan hetcareer seminar, een serie van trainingen die je voorbereiden op de arbeidsmarkt en een ontmoeting met alumni van het programma.

Tweede semester

In het tweede semester loop je een stage en schrijf je een thesis. Bij voorkeur doe je allebei voor de helft van de tijd, uitgespreid over blok 3 en 4, maar het is ook mogelijk om stage en thesis ieder in één blok te concentreren.

Voor je thesis doe je zelfstandig historisch onderzoek op basis van primaire bronnen en rapporteer je je bevindingen volgens de regels van het vakgebied. Tijdens de cursus 'Thema's in de Geschiedenis van Politiek en Maatschappij' in blok 2 heb je al een keuze gemaakt voor één van de aangeboden thema's en heb je ook al een opzet voor je thesis gemaakt zodat je in het tweede semester vlot aan de slag kunt met je onderzoek.

Tijdens je stage voer je een zelfstandige opdracht op academisch niveau uit, die betrekking heeft op een politieke of maatschappelijke kwestie. Een alternatief voor de stage is een practicum: een project waarbij je met een kleine groep medestudenten een actueel maatschappelijk of politiek debat in kaart brengt vanuit diverse invalshoeken en je bevindingen laat uitmonden in een advies of rapport.

Voertaal

De verplichte cursussen worden in principe alleen in het Engels gegeven. Bij de keuzecursussen kun je tussen een Nederlandstalige en een Engelstalige cursus kiezen. 

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er een plaatsingscommissie is.

Exameneisen

Bij aanvang van je studie word je ingeschreven voor het examenprogramma van je master. Wat dit is, staat uitgebreid beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4). Hierin staat ook aan welke eisen je moet voldoen om de kunnen afstuderen

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’. 

Als je wilt afwijken van je examenprogramma, moet je van tevoren goedkeuring of vrijstelling vragen aan de examencommissie van je opleiding. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in je examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Je studeert af als de examencommissie van je opleiding op basis van je studievoortgangsoverzicht en de voor jou geldende OER heeft geconstateerd dat je aan alle eisen van je examenprogramma hebt voldaan. De cursussen die vermeld staan op je studievoortgangsoverzicht worden vermeld op het Internationaal Diplomasupplement (IDS), de bijlage die je ontvangt bij je diploma. Cursussen vermeld onder het kopje ‘Resultaten-Overig’ maken geen deel uit van je examenprogramma en staan niet op je IDS.

Als je vragen hebt over je studievoortgangsoverzicht of onjuistheden hierin constateert, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.