Je schrijft een masterscriptie van 15 EC waarin je blijk geeft van diepgaande kennis van en inzicht in het vakgebied en van de vaardigheid een verantwoord onderzoek op te kunnen zetten en uit te werken in een academisch ingebed en onderbouwd betoog. Je doet verslag van een helder opgezet en zorgvuldig uitgevoerd onderzoek, aan de hand van een duidelijk geformuleerde en verantwoorde probleemstelling, een doordacht methodologisch en theoretisch kader en een goed gemotiveerd en duidelijk afgebakend onderzoeksobject.

De masterscriptie is onderdeel van je individueel studietraject, dat je over het algemeen pas mag ingaan wanneer je minimaal 25 EC voor het cursorische onderdeel hebt behaald. De omvang van een masterthesis beslaat ca. 7.000 à 10.000 woorden.

Zie voor meer informatie de handleiding masterthesis Film- en televisiewetenschap (pdf). Let erop dat deze handleiding op het gebied van beoordeling verouderd kan zijn.

Digitaal scriptiearchief

Als je scriptie af is en is goedgekeurd, moet je deze uploaden naar het digitaal scriptiearchief van de Universiteitsbibliotheek, Scripties Online. Dit is een verplicht onderdeel van je afstuderen. Je kunt hier ook scripties van andere studenten inzien.

Formulieren en regelingen masterscriptie

De beoordeling van je scriptie verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Alle scripties worden door twee docenten beoordeeld. Als je begeleider een docent is die verbonden is aan de opleiding, dan is deze ook je eerste beoordelaar (c.q. de ‘examinator’).

De beoordeling van je scriptie wordt binnen de faculteit Geesteswetenschappen gedaan aan de hand van een standaard beoordelingsformulier voor de academische master.pdf (pdf). In sommige gevallen wordt een derde beoordelaar ingeschakeld. De derde beoordelaar werkt altijd met een apart beoordelingsformulier derde beoordelaar.pdf (pdf).

De Universiteit Utrecht vat iedere vorm van wetenschappelijke misleiding zeer ernstig op. De Universiteit Utrecht verwacht dat elke student de normen en waarden inzake wetenschappelijke integriteit kent en in acht neemt. Wanneer je docent of begeleider vermoedt dat er sprake is van fraude of plagiaat maakt deze hiervan melding bij de examencommissie.