Je eindwerkstuk is een 'proeve van bekwaamheid' waarin je vaardigheden en kennis presenteert die je in de loop van je studie hebt opgedaan. Je mag hiervoor zelf een deelgebied kiezen van Franse taal en cultuur. 

Voor studenten die vóór 2013 met hun studie zijn begonnen sluit het eindwerkstuk aan op een cursus op niveau 3.

Het eindwerkstuk in de bachelorfase is een individuele opdracht van 7,5 EC. Voor studenten gestart vóór 2013-2014 geldt dat het werkstuk bij voorkeur aansluit bij een reeds voltooid studieonderdeel van de opleiding Franse taal en cultuur op niveau 3. Dit kan een cursus of 'zelfstandig onderzoek' zijn. Voor studenten gestart vanaf 2013-2014 geldt dat het werkstuk altijd inhoudelijk gekoppeld moet zijn aan een cursus op niveau 3 en bovendien dat het aan moet sluiten op een verdiepingspakket van de major.

Je laat zien dat je in staat bent zelfstandig een aspect van het vakgebied (taalkunde, cultuur, geschiedenis of literatuur vanaf de Middeleeuwen tot heden, vertaling of interculturele communicatie) te onderzoeken en te beoordelen en daarvan in goed Frans verslag te doen. In de verslaglegging moet de wetenschappelijke discussie omtrent het bestudeerde betrokken worden.

Je doet zelf voorstellen voor het onderwerp, dat aansluit bij een eerder voltooid Frans onderdeel op niveau 3. De begeleidend docent moet het onderwerp, het werkplan en het geplande tijdpad goedkeuren.

Handleiding BA Eindwerkstuk Frans

VORM

 • Bijvoorbeeld: een korte wetenschappelijke verhandeling, een uitgebreid recensieartikel, een tekstcommentaar (ook bij een vertaling), een verslag van een literatuuronderzoek, enz.
 • Het verslag moet helder en effectief gepresenteerd worden.
 • Het verslag heeft een duidelijk uitgangspunt, een systematische verkenning van de besproken problematiek en een goed onderbouwde conclusie.
 • Indien relevant, kan, na toestemming van de examencommissie, een deel van het onderzoek via een aan de Universiteit Utrecht gerelateerde website gepresenteerd worden.
 • De vormgeving voldoet aan de eisen die door de opleiding gehanteerd worden.
 • Op de titelpagina moet de volgende informatie voorkomen: titel, naam kandidaat, maand en jaar voltooiing werkstuk, naam begeleider, en de vermelding: 'Eindwerkstuk in de bacheloropleiding Franse taal en cultuur, Universiteit Utrecht'.
 • Samenwerking met een andere student is niet toegestaan.
 • Het werkstuk mag geschreven worden tijdens een verblijf in het buitenland. In dit geval moet de student vóór vertrek met een docent goede afspraken maken over de begeleiding.
 • Aanbevolen literatuur: Cislaru,G., Claudel, C. & Vlad, M. (2011), L' écrit universitaire en pratique. Brussel: de Boeck.

OMVANG

 • Voor het werkstuk is een module van 7,5 ECTS gereserveerd; dat houdt in dat je er minimaal 210 uur aan besteedt.
 • Wanneer je een deel van het onderzoek via een website presenteert, leg je met je begeleidend docent schriftelijk vast wat de omvang van het begeleidend essay zal zijn.

Je wordt in principe begeleid door de docent van de opleiding Franse taal en cultuur bij wie je het onderdeel hebt voltooid waarop je eindwerkstuk aansluit. Deze begeleiding betreft zowel de inhoudelijke kant als de taalvaardigheid in het Frans en is minimaal 50%. Indien er een tweede begeleider van buiten de opleiding bij het werkstuk is betrokken, dan mag deze ten hoogste 50% van de begeleiding op zich nemen. 

Als je geen begeleider kunt vinden, neem dan contact op met dr. Emmanuelle Le Pichon, coördinator van het eindwerkstuk van de opleiding.

Je wordt geadviseerd vanaf het begin te zorgen voor een goede planning van de werkzaamheden in overleg met de begeleidend docent. Een docent heeft in principe 10 werkdagen voor de beoordeling; dat geldt ook voor de tweede beoordelaar. Let op! Indien de twee beoordelaars een eindcijfer boven 5,5 maar gelijk aan of onder 6,0 toekennen, moet het eindwerkstuk door een derde lezer beoordeeld worden, met een extra nakijktermijn van 10 werkdagen. Houd hier rekening mee, met name bij het plannen van de afstudeerdatum. 

De definitieve versie van het eindwerkstuk lever je in bij de eerste begeleider en bij de tweede begeleider/beoordelaar. Daarnaast stuur je de definitieve tekst via e-mail aan de examencommissie.

Formulieren en regelingen Eindwerkstuk

De beoordeling van je eindwerkstuk verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Alle bacheloreindwerkstukken worden door twee docenten beoordeeld. Als je begeleider een docent is die verbonden is aan je bacheloropleiding, dan is deze ook je eerste beoordelaar (c.q. de ‘examinator’).

Je eindwerkstuk wordt beoordeeld aan de hand van dit beoordelingsformulier (pdf). In het geval van een groot meningsverschil tussen de eerste en tweede beoordelaar, kan een derde beoordelaar worden ingeschakeld. De derde beoordelaar werkt altijd met een apart beoordelingsformulier (pdf).

De Universiteit Utrecht vat iedere vorm van wetenschappelijke misleiding zeer ernstig op. We verwachten dat elke student de normen en waarden inzake wetenschappelijke integriteit kent en in acht neemt.

Wanneer je start met het schrijven van je eindwerkstuk lever je daarom het Formulier verklaring kennisneming plagiaat (pdf) in. Hiermee verklaar je op de hoogte te zijn van de regels van de Universiteit wat betreft Fraude en plagiaat. Wanneer je docent of begeleider vermoedt dat er sprake is van fraude of plagiaat, maakt deze hiervan melding via het Formulier plagiaat melden (pdf).

Het departement Talen, literatuur en communicatie maakt naast de hierboven genoemde instructies gebruik van een aanvullende toetsregeling (pdf).

Scriptie uploaden

Je moet je eindwerkstuk uploaden in het digitale scriptiearchief van de Universiteitsbibliotheek. Dit is een verplicht onderdeel van het afstuderen. Voor vragen kun je contact opnemen met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

 1. Ga naar Scripties Online
 2. Log in met je Solis ID (studentnummer) en wachtwoord. Je komt dan direct in de invoeromgeving.
 3. Vul je studentnummer in. Je naam en opleiding worden automatisch aangevuld.
 4. Vul de rest van het formulier in. Dit wijst zich vanzelf. Als je er niet uitkomt, kun je via 'help' onder aan de pagina de handleiding opvragen. Lees ook onderstaande tips waar je op moet letten bij het uploaden.
 5. Er wordt automatisch een bevestigingsmail gestuurd naar het Studiepunt Geesteswetenschappen als je scriptie is geüpload.
 • Voordat je je scriptie uploadt, moet deze zijn goedgekeurd door je begeleider.
 • Vermeld de titel in de taal waarin je scriptie geschreven is. Het abstract schrijf je in dezelfde taal.
 • Koppel je scriptie aan de opleiding waarin je afstudeert.
 • Je scriptie verschijnt in het archief nadat je examendatum geregistreerd is. Als je een scriptie samen met een andere student hebt geschreven, dan zal het beschikbaar komen als de eerste auteur is afgestudeerd.
 • De scripties zijn openbaar en vrij toegankelijk te raadplegen, tenzij je kiest voor een publicatieverbod of embargo. Je kunt je scriptie tot een bepaalde datum laten afschermen of je kunt er voor kiezen om je scriptie nooit openbaar te laten maken, bijvoorbeeld omdat je verder gaat met onderzoek naar het onderwerp. De scriptie zelf zal niet worden getoond, de bijbehorende bibliografische gegevens zullen wel worden getoond. Ook als je op een later tijdstip je bedenkt, is het mogelijk je scriptie alsnog op niet zichtbaar te zetten. Stuur hiervoor een e-mail naar studiepunt.gw@uu.nl met hierin je studentnummer, je naam en de titel van je scriptie. Je moet in de mail ook aangeven wat de reden is dat je de scriptie wilt afschermen, en tot welke datum je dit wilt laten duren. Als je een scriptie samen hebt geschreven, stem dit dan ook eerst af met de andere auteur.
 • Wees terughoudend met het opnemen van persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld telefoonnummer).
 • Lever je scriptie bij voorkeur aan in (onbeveiligd) PDF-formaat. Alleen onbeveiligde PDF's blijven altijd toegankelijk en leesbaar. Beveiligde PDF’s mogen worden aangeleverd, maar de Universiteitsbibliotheek geeft dan geen garantie dat de scriptie duurzaam toegankelijk blijft. Het is ook mogelijk om de scriptie in Word- format aan te leveren. Echter ook dan kan de duurzame archivering niet gegarandeerd worden. Indien de wens is om scriptie in een ander bestandsformaat (dan PDF of Word) aan te leveren, dient van tevoren contact opgenomen te worden via bibliotheek@uu.nl.
 • Stuur een e-mail naar studiepunt.gw@uu.nl als je een tweede scriptie wilt uploaden.