Inhoud

De minor Franse taal en cultuur is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in de Franse taal en cultuur, en daarnaast meer willen leren over de verwerving van het Frans als vreemde taal, en taalkundige aspecten van het Frans en de Franse geschiedenis. In een Europese en internationale context waarin de kennis van een tweede of zelfs een derde taal onmisbaar is, biedt deze minor de student de mogelijkheid om in een van de grote talen van Europa en daarbuiten te leren communiceren en een land met een rijke geschiedenis en een bruisend cultureel leven te ontdekken.

De minor is toegankelijk voor studenten van binnen en buiten de faculteit Geesteswetenschappen.

Het schema van deze minor is als volgt: 2 cursussen in blok 1 en 2 cursussen in blok 2. De student moet eerst de cursus TV1 volgen om de cursus LC1 te mogen volgen.

Om in staat te zijn deze minor te kunnen volgen, wordt sterk aangeraden minimaal het ERK-niveau B2 voor Frans te hebben.

VOORBEREIDING MASTER

Deze minor is een goede voorbereiding op de volgende masters:

Minorcoördinator

Dr. Marco Bril

Cursussen

In de cursussen van deze minor maakt de student kennis met de volgende aspecten van de Franse taal en cultuur:

  • de essentiële aspecten van de Franse taal in de praktijk, waarbij alle vaardigheden aan bod komen: spreken, luisteren, schrijven en lezen, zodat hij aan het einde van de minor ten minste de volgende ERK-niveaus heeft bereikt: B2 (lezen, luisteren, spreken), of B1+ (schrijven). Deze vaardigheden worden opgedaan tijdens de cursussen Taalverwerving 1 (TV1) in blok 1 en Taalverwerving 2 (TV2) in blok 2. Afhankelijk van de voorkennis kunnen de eindniveaus ook hoger zijn. Daarnaast worden in TV1 en TV2 de woordenschat en de kennis van de grammatica sterk uitgebreid;
  • de grondbeginselen van de Franse taalkunde in de cursus Langue et Analyse Linguistique (TK1) (blok 1): de student leert vanuit een taaltheoretisch oogpunt naar taal te kijken, en het plaatsen van de taal in een bredere context, zowel historisch (taalverandering) als geografisch (francofonie);
  • de grondbeginselen van de moderne Franse cultuur in de cursus La France contemporaine et ses ancrages historiques (LC1) (blok 2): de student krijgt inzicht in de hedendaagse Franse maatschappij en de historische gebeurtenissen die hieraan hebben bijgedragen, en een eerste inzicht in de Franse economie en politiek. 

Aan het einde van de minor is de student in staat om zich op B1+/B2-niveau in het Frans uit te drukken, zowel mondeling als schriftelijk, en in realistische communicatiesituaties op een voldoende niveau te functioneren. Dit proces wordt versterkt door de parallelle leerlijn luistervaardigheid (zelfstudie in blok 1 en 2), en door de inzichten in de Franse taal die worden opgedaan bij de cursus Langue et Analyse Linguistique. Dankzij dat niveau heeft de student voldoende basis voor het lezen en analyseren van teksten uit verschillende contexten (van krantenartikelen tot korte wetenschappelijke teksten) in de cultuurcursus La France contemporaine et ses ancrages historiques.  

Studieprogramma

De minor Franse taal en cultuur bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er voorrangsregels zijn.

Ingangseisen

Om in staat te zijn om deze minor te kunnen volgen moet je op het VWO minimaal Frans-1 of Frans-2 hebben gedaan, omdat alle cursussen in het Frans worden gegeven.
Je moet eerst de cursus Taalverwerving Frans 1 (TV1) gevolgd hebben om de cursuss La France contemporaine (LC1) te mogen volgen.

N.B. Deze minor kan NIET worden gevolgd door bachelorstudenten Franse taal en cultuur.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 31 mei t/m maandag 14 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.