Bindend studieadvies (BSA)

Het bindend studieadvies aan het eind van je eerste bachelorjaar geeft aan of je mag doorgaan met je studie of niet. Het BSA wordt uitgebracht door de examencommissie, op grond van het aantal studiepunten dat je hebt gehaald. 

Je kunt in een collegejaar 60 EC behalen, als je in het aangegeven tempo studeert. Als je aan het einde van je eerste studiejaar minimaal 45 EC hebt behaald, dan krijg je een positief bindend studieadvies. Behaal je in deze periode minder dan 45 EC, dan krijg je een negatief bindend studieadvies. Let op: EC’s van verworven vrijstellingen tellen niet mee voor het BSA.

Je ontvangt de beslissing over het BSA op je students.uu.nl mailadres.

Negatief bindend studieadvies

Als je een negatief bindend studieadvies krijgt, mag je je gedurende vier jaar niet meer voor de opleiding inschrijven.

Tussentijds studieadvies

Al eerder gedurende het eerste jaar ontvang je het zogeheten tussentijds studieadvies. Dit is niet bindend.

Het advies wordt gegeven in januari van het eerste studiejaar en is gebaseerd op de resultaten van het eerste blok. Je krijgt:

 • een positief tussentijds studieadvies bij 15 EC of meer.
 • een voortgangswaarschuwing bij 7,5 EC.
 • een negatief tussentijds studieadvies bij 0 EC.

Bij uitschrijven voor 1 februari

Als je vóór 1 februari van het eerste studiejaar een verzoek tot uitschrijving doet, krijg je geen bindend negatief studieadvies. Dus als je uiterlijk 31 januari je uitschrijfverzoek indient, word je met ingang van 1 februari uitgeschreven en krijg je geen bindend negatief studieadvies. Lees meer over hoe je je kunt uitschrijven.

Bij een voortgangswaarschuwing of negatief tussentijds studieadvies is het raadzaam contact op te nemen met de tutor en/of studieadviseur. De tutor kan je helpen met vragen over je studievoortgang. De studieadviseur is beschikbaar voor allerlei vragen over facultaire regelingen en de meer organisatorische aspecten van de studie, zoals het maken van een realistische studieplanning. Je kunt ook een afspraak maken met de studieadviseur als persoonlijke of sociaal-maatschappelijke omstandigheden je studievoortgang belemmeren.

Studie stoppen
Als je met je studie wilt stoppen, of dit na een negatief bindend studieadvies moet doen, wordt geadviseerd dit met de studieadviseur te bespreken. De studieadviseur kan je eventueel ook informeren over de mogelijkheden van een andere studie aan de Universiteit Utrecht of aan een andere onderwijsinstelling.

Meer informatie
Lees de brochure Studieloopbaanbegeleiding en bindend studieadvies (BSA) voor meer informatie.

Als zich bijzondere persoonlijke omstandigheden voordoen kan de examencommissie deze laten meewegen bij de totstandkoming van het bindend studieadvies. Het is hiervoor wel noodzakelijk dat je, wanneer dergelijke omstandigheden zich voordoen, deze zo spoedig mogelijk -voorzien van bewijs- aan de studieadviseur meldt.

Onder bijzondere persoonlijke omstandigheden wordt verstaan:

 • ziekte
 • zwangerschap
 • functiestoornis
 • ernstige familieomstandigheden
 • topsport
 • bestuursactiviteiten (voor een studentenorganisatie met volledige rechtsbevoegdheid of in het kader van de organisatie en het bestuur van de Universiteit Utrecht, de faculteit of de opleiding)

Verzoek indienen
Met dit formulier (word) verzoek je de examencommissie om jouw persoonlijke omstandigheden mee te wegen bij het uitbrengen van het BSA. De deadline voor het inleveren van het formulier is vrijdag 7 juni 2019 – óók als dan nog niet alle resultaten bekend zijn.

Gesprek examencommissie
Als je je verzoek mondeling wilt toelichten in een gesprek met de examencommissie, kun je dit aangeven op het formulier. De gesprekken vinden plaats op woensdag 26 juni 2019. Je ontvangt ongeveer een week van tevoren een uitnodiging met de precieze tijd en locatie.

Meer informatie
Lees meer over het bindend studieadvies en bijzondere omstandigheden in artikel 7.4 van de algemene Onderwijs- en examenregeling (OER) bacheloropleidingen.

 • Cok Bakker (voorzitter)
 • Huub van den Bergh
 • Mariëtte van den Hoven
 • Carla Kessler

De examencommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Noor Blaauw.

Contact examencommissie

Examencommissie
Betreft: <naam opleiding>
Drift 10
3512 BS UTRECHT
Studiepunt.GW@uu.nl