Doel en inhoud minor

Zonder taal is menselijk samenleven ondenkbaar. De samenleving laat zich daarom observeren en bestuderen via taaluitingen. In de minor De sprekende samenleving bestudeer je hoe taal, maatschappelijke structuren en instituties zich tot elkaar verhouden. De samenleving bepaalt voor een belangrijk deel welke talen mensen mogen spreken, of mensen zich meertalig mogen en kunnen uiten, en hoe talen in een samenleving elkaar kunnen beïnvloeden. Daarom is uit taalgebruik veel af te leiden over de maatschappelijke organisatie, machtsstructuren en sociaal-culturele gelaagdheid. In deze minor kijken we hoe complexe instituties van staat, recht, religie, productie, handel en industrie onze talen hebben gevormd in een lang historisch proces, en ook hoe omgekeerd talen die complexe instituties hebben beïnvloed. We besteden aandacht aan de manier waarop moderne publieke en private organisaties taal nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Bijzondere aandacht krijgt de maakbaarheid van de talige samenleving. 

Cursussen

In de minor komen collectieve en individuele aspecten van taalbeïnvloeding en taalverandering aan de orde, gedifferentieerd naar tijd en plaats:

 • In The politics of language zie je vanuit zowel een synchroon als diachroon perspectief hoe sociale macht taal niet alleen beïnvloedt maar er ook door gevormd wordt. We bespreken hoe taalverschillen door politiek en instituties worden beoordeeld en behandeld.

 • Bij Taal en instituties krijgt de wisselwerking tussen instituties en taal het grootste accent. Dit schetst de breedte van de problematiek vandaag de dag.

 • Identiteit in taal werkt taalverschillen nader uit op individueel niveau. Identiteit en naam zijn nauw verbonden maar keuzen kunnen worden gestuurd door overheid en kerk voor cultuur-politieke doeleinden. De relatie tussen identiteit en tijd zie je in talige modeverschijnselen. Ook onderzoeken we hoe sociale differentiatie en hiërarchie zichtbaar is in taal. 

 • Je sluit de minor af met een studie van de uitdrukking van machtsverhoudingen via taal op individueel en collectief niveau in verschillende samenlevingen en taalgemeenschappen. 

Naast bestudering van de literatuur kan in de cursussen ook eigen onderzoek gedaan worden aan de hand van aangeleverd of zelf verzameld materiaal.

Studieprogramma

Het studieprogramma van de minor De sprekende samenleving bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Blok 1

TL3V15002
The Politics of Language
Niveau 3
7,5 EC

Blok 2

TL2V15001
Taal en instituties
Niveau 2
7,5 EC

 

Blok 3

TL2V15003
Identiteit in taal
Niveau 2
7,5 EC

Blok 4

TL3V15004
Machtsverhoudingen en taal
Niveau 3
7,5 EC

Ingangseisen

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten binnen de Universiteit Utrecht

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 mei t/m dinsdag 6 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2016-2017.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Studenten buiten de Universiteit Utrecht

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier (doc) gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Het formulier kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 mei t/m dinsdag 6 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2016-2017.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Studiepunt Geesteswetenschappen

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
studiepunt.gw@uu.nl

Voor korte vragen zijn wij ook via WhatsApp bereikbaar op: 06 41084538 (let op: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp) Op maandag t/m vrijdag krijg je tussen 9.00u - 17.00u zo snel mogelijk een antwoord.

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer en opleiding!

Telefoon

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 12.30 uur / 13.00 - 15.00 uur

Balie

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 15.00 uur

 

Waarvoor ga je naar het Studiepunt Geesteswetenschappen?

 • voor studie-inhoudelijke zaken:
  • cursusinschrijving
  • roosters
  • registratie studieresultaten (OSIRIS)
  • studievoortgangoverzicht (SVO)
  • stages
  • studeren in het buitenland
  • en afstuderen
 • om een afspraak maken met
  • de studieadviseur
  • de stagecoördinator
  • en coördinator buitenland
 • voor het waarmerken van diploma's en cijferlijsten
 • om een verzoek tot vrijstelling of goedkeuring van cursussen in te dienen