Het masterprogramma Cultuurgeschiedenis van Modern Europa heeft een studielast van 60 EC. In de Engelstalige Fact Sheet staat alle informatie die je aan het begin van je studiejaar nodig hebt.

Studieopbouw

  • Ga naar de Cursusplanner voor een overzicht van je examenprogramma en de bijbehorende cursussen. 
  • Voor een uitgebreide omschrijving van de verschillende onderdelen van je studieprogramma, zie hieronder.

Trajecten

De master Cultuurgeschiedenis van Modern Europa kent twee trajecten: een Engelstalig traject en een Nederlandstalig traject. Beide trajecten zijn inhoudelijk hetzelfde, alleen de voertaal verschilt. Studenten moeten voor aanvang van de studie aangeven welke track ze willen volgen.

Indien de mate van taalbeheersing daartoe aanleiding geeft, kunnen Nederlandstalige studenten die het Engelstalige traject volgen de schriftelijke toetsen (werkstukken, essays, verslagen, thesis, et cetera) in de Nederlandse taal afleggen.

Deeltijd

Per 1 september 2009 bestaat er geen aparte deeltijdopleiding in de avonduren meer voor de masters Geschiedenis. Je kunt de master Cultuurgeschiedenis van Modern Europa echter in twee in plaats van in één jaar afleggen. Ook dan geldt dat de colleges meestal overdag plaats zullen vinden, al kunnen sommige onderdelen, zoals de masterthesis, in overleg en op afspraak begeleid worden. Overleg altijd met de programmacoördinator over de mogelijkheden.

Exameneisen

Bij aanvang van je studie word je ingeschreven voor het examenprogramma van je master. Wat dit is, staat uitgebreid beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4). Hierin staat ook aan welke eisen je moet voldoen om de kunnen afstuderen

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er een plaatsingscommissie is.

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’. 

Als je wilt afwijken van je examenprogramma, moet je van tevoren goedkeuring of vrijstelling vragen aan de examencommissie van je opleiding. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in je examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Je studeert af als de examencommissie van je opleiding op basis van je studievoortgangsoverzicht en de voor jou geldende OER heeft geconstateerd dat je aan alle eisen van je examenprogramma hebt voldaan. De cursussen die vermeld staan op je studievoortgangsoverzicht worden vermeld op het Internationaal Diplomasupplement (IDS), de bijlage die je ontvangt bij je diploma. Cursussen vermeld onder het kopje ‘Resultaten-Overig’ maken geen deel uit van je examenprogramma en staan niet op je IDS.

Als je vragen hebt over je studievoortgangsoverzicht of onjuistheden hierin constateert, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.