Het eindwerkstuk is een 'proeve van bekwaamheid' op het gebied van onderzoek doen naar een fenomeen op het het vakgebied Communicatie- en informatiewetenschappen. Het eindwerkstuk stelt je in staat om de vaardigheden en kennis ten toon te spreiden die je in de loop van de studie hebt verworven.

Je sluit je bacheloropleiding af met het eindwerkstuk. Voor het eindwerkstuk voer je een wetenschappelijk onderzoek uit onder begeleiding van een docent. Je moet daarmee aantonen dat je in staat bent om zo’n onderzoek op te zetten, uit te voeren en te verantwoorden in een heldere, verzorgde tekst en dat alles binnen de regels die gelden voor wetenschappelijk onderzoek in het vakgebied.

Eindwerkstuk CIW

 • Blok 2, 4, niveau 3
  • CI3V13002 - Ciw-Eindwerkstuk CIW

Je kunt je pas inschrijven voor het eindwerkstuk CIW als je:

 • in ieder geval 3 van de 4 cursussen van je verdiepingspakket hebt afgerond, en
 • je het CI3V14002 CIW-lab hebt afgerond.

Voorafgaand aan het Eindwerkstuk volg je de cursus CIW lab. Daarin wordt de multidisciplinariteit van de opleiding benadrukt door de empirisch-analytische, hermeneutische en kritische benadering van mediagebruik en communicatie te vergelijken. Daarnaast beoordeel je bestaande eindwerkstukken zodat je weet aan welke criteria een eindwerkstuk moet voldoen. Ten slotte begin je al aan de voorbereiding op het eindwerkstuk door het ontwikkelen van een onderzoeksplan. 

Het CIW-lab wordt gegeven in blok 1 en blok 3. Dat betekent dus dat je je eindwerkstuk in het daaropvolgend blok schrijft (respectievelijk: blok 2 of 4). De omvang bedraagt 7,5 EC.

Via Osiris Student schrijf je je in op het Eindwerkstuk CIW en je kiest daarbij de groep die aansluit bij het verdiepingspakket dat je hebt gevolgd:

 • Groep 1 is voor verdiepingspakket 1: Digitale communicatie
 • Groep 2 is voor verdiepingspakket 2: Media, communicatie en markt
 • Groep 3 is voor verdiepingspakket 3: Communicatie, organisatie en interactie
 • Groep 4 is voor verdiepingspakket 4: Cultuur, communicatie en diversiteit.

Omdat je in het eindwerkstuk vrij specifiek onderzoek doet, word je begeleid door een docent die kennis heeft van de thema’s uit jouw verdiepingspakket. Die thema’s zijn vaak uitgewerkt in onderzoeksprojecten waarop je je kunt intekenen. Je krijgt informatie over die projecten nadat je bent ingeschreven via OSIRIS.

Lees ook de Handleiding Academische Vaardigheden (pdf)

Goedkeuring & vrijstelling via Osiris Zaken

Eindwerkstuk inleveren

Als je je eindwerkstuk af hebt, moet je dit inleveren in Osiris (en dus niet via een mail aan je begeleider). In Osiris kun je ook de voortgang volgen en verschijnt het eindcijfer. 

Als je begeleider heeft aangegeven dat je eindwerkstuk klaar is voor beoordeling, ga je als volgt te werk:

 • Je uploadt je eindwerkstuk in Osiris via de tab Zaken > Mijn zaken 
  en
 • Je uploadt je eindwerkstuk in Blackboard (voor een plagiaatcheck)

Als je een voldoende hebt behaald voor je eindwerkstuk, lever je het in in het digitale scriptiearchief van de UU. Dit is verplicht: 

 • Ga naar Scripties Online
 • Log in met je Solis ID (studentnummer) en wachtwoord. 
 • Vul je studentnummer in. Je naam en opleiding worden automatisch aangevuld.
 • Vul de rest van het formulier in. Er wordt automatisch een bevestigingsmail gestuurd naar het Studiepunt Geesteswetenschappen als je scriptie is geüpload. Hieronder staan wat tips met waar je op moet letten bij het uploaden.
 • Voordat je je scriptie uploadt, moet deze zijn goedgekeurd door je begeleider.
 • Vermeld de titel in de taal waarin je scriptie geschreven is. Het abstract schrijf je in dezelfde taal.
 • Koppel je scriptie aan de opleiding waarin je afstudeert.
 • Je scriptie verschijnt in het archief nadat je examendatum geregistreerd is. Als je een scriptie samen met een andere student hebt geschreven, dan zal het beschikbaar komen als de eerste auteur is afgestudeerd.
 • De scripties zijn openbaar en vrij toegankelijk te raadplegen, tenzij je kiest voor een publicatieverbod of embargo. Je kunt je scriptie tot een bepaalde datum laten afschermen of je kunt er voor kiezen om je scriptie nooit openbaar te laten maken, bijvoorbeeld omdat je verder gaat met onderzoek naar het onderwerp. De scriptie zelf zal niet worden getoond, de bijbehorende bibliografische gegevens zullen wel worden getoond. Ook als je op een later tijdstip je bedenkt, is het mogelijk je scriptie alsnog op niet zichtbaar te zetten. Stuur hiervoor een e-mail naar studiepunt.gw@uu.nl met hierin je studentnummer, je naam en de titel van je scriptie. Je moet in de mail ook aangeven wat de reden is dat je de scriptie wilt afschermen, en tot welke datum je dit wilt laten duren. Als je een scriptie samen hebt geschreven, stem dit dan ook eerst af met de andere auteur.
 • Wees terughoudend met het opnemen van persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld telefoonnummer).
 • Lever je scriptie bij voorkeur aan in (onbeveiligd) PDF-formaat. Alleen onbeveiligde PDF's blijven altijd toegankelijk en leesbaar. Beveiligde PDF’s mogen worden aangeleverd, maar de Universiteitsbibliotheek geeft dan geen garantie dat de scriptie duurzaam toegankelijk blijft. Het is ook mogelijk om de scriptie in Word- format aan te leveren. Echter ook dan kan de duurzame archivering niet gegarandeerd worden. Indien de wens is om scriptie in een ander bestandsformaat (dan PDF of Word) aan te leveren, dient van tevoren contact opgenomen te worden via bibliotheek@uu.nl.
 • Stuur een e-mail naar studiepunt.gw@uu.nl als je een tweede scriptie wilt uploaden.

Osiris Zaken

De faculteit Geesteswetenschappen werkt aan het in gebruik nemen van Osiris Zaak voor het beoordelen van eindwerkstukken. De eindwerkstukken, met bijbehorend eindoordeel, zullen ook gearchiveerd worden in Osiris. Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Formulieren en regelingen Eindwerkstuk

De beoordeling van je eindwerkstuk verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Alle bacheloreindwerkstukken worden door twee docenten beoordeeld. Als je begeleider een docent is die verbonden is aan je bacheloropleiding, dan is deze ook je eerste beoordelaar (c.q. de ‘examinator’).

Je eindwerkstuk wordt beoordeeld aan de hand van dit beoordelingsformulier (pdf). In het geval van een groot meningsverschil tussen de eerste en tweede beoordelaar, kan een derde beoordelaar worden ingeschakeld. De derde beoordelaar werkt altijd met een apart beoordelingsformulier (pdf).

De Universiteit Utrecht vat iedere vorm van wetenschappelijke misleiding zeer ernstig op. We verwachten dat elke student de normen en waarden inzake wetenschappelijke integriteit kent en in acht neemt.

Wanneer je start met het schrijven van je eindwerkstuk lever je daarom het Formulier verklaring kennisneming plagiaat (pdf) in. Hiermee verklaar je op de hoogte te zijn van de regels van de Universiteit wat betreft Fraude en plagiaat. Wanneer je docent of begeleider vermoedt dat er sprake is van fraude of plagiaat, maakt deze hiervan melding via het Formulier plagiaat melden (pdf).

Het departement Talen, literatuur en communicatie maakt naast de hierboven genoemde instructies gebruik van een aanvullende toetsregeling (pdf).