INHOUD minor

In deze minor raak je wegwijs in de materiële cultuur van de Oudheid tot de Middeleeuwen en van het Mediterrane gebied tot aan het Domplein. Centrale vragen in de vier cursussen zijn 'wat kunnen we met materiële cultuur?' 'hoe pak je dat aan?' en 'waarom zo?'

Het studieprogramma beoogt aan de hand van deze vragen de materiële cultuur direct te koppelen aan de tekstuele bronnen die ons ter beschikking staan. Zo kunnen bijvoorbeeld historische gegevens over handel of religie worden gekoppeld aan vondstcomplexen, en statusobjecten aan historische teksten die reflecteren op status.

Naast het nadrukkelijk vertegenwoordigde cultuurhistorische element zal er in de minor aandacht worden besteed aan de methodologische aspecten van archeologisch onderzoek en de diverse archeologische collecties in Nederland. De minor omvat de voornaamste archeologische interessegebieden van de participerende faculteiten: Mediterrane, Romeins-provinciaalse en Middeleeuwse Archeologie. Het brede programma beslaat tevens het rijke historische erfgoed van Utrecht, van Romeins Castrum Traiectum tot Domstad.

De vier cursussen van de minor Archeologie bevatten ook een ruim aanbod aan onderwijs buiten de collegezaal. Zo bezoek je in de inleidende cursus diverse archeologische instellingen in Nederland, ga je met Klassieke Archeologie zelf met archeologisch materiaal aan de slag in het universiteitsmuseum, en nemen de docenten van Romeinse Archeologie en Materiële Cultuur van de Middeleeuwen je mee naar museale collecties in Nederland en Duitsland.

DOEL

Het doel is om je kennis te laten maken met en te leren reflecteren over:

 • de rol van materiële cultuur in de bestudering van de (cultuur)geschiedenis,
 • de technische, theoretische en ethische aspecten van de materiële cultuur,
 • de oorsprong en geschiedenis van het nationaal-historische erfgoed,
 • het Nederlandse archeologische bestel.

De minor Archeologie is bedoeld voor tweede- en derdejaarsstudenten Geestes- en Geowetenschappen met een duidelijke affiniteit voor de materiële cultuur van het verleden. Om hen te laten kennisnemen van het nut van materiële cultuur voor de beoefening van hun specifieke discipline en eraan bij te dragen dat zij materiële cultuur zullen meewegen bij de latere uitoefening van hun vak.

Van jou wordt verwacht dat je over een breed spectrum aan cognitieve vaardigheden beschikt, waarmee je in staat bent om enerzijds cultuurhistorische en technisch-theoretische vraagstukken te verwerken, en anderzijds de praktische uitwerking van die vraagstukken in het veld te kunnen duiden.

Aansluiting bachelors

De minor Archeologie vormt een nuttige inhoudelijke en theoretische aanvulling op vrijwel elk denkbaar onderwijstraject binnen de bacheloropleidingen Geschiedenis en Kunstgeschiedenis.

Voorbereiding masters

Op de Research Master Ancient, Medieval and Renaissance Studies, waar materiële cultuur sterk vertegenwoordigd is, is deze minor een goede voorbereiding.  

STUDIEPROGRAMMA

De minor Archeologie bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC) en begint in blok 3. Hoewel dit gezien de opbouw van de minor niet de voorkeur geniet, kan er in overleg met de coördinator van de minor besloten worden in een ander blok in te stromen.

Blok 3

GE2V17007
Introductie in de archeologie
Niveau 2
7,5 EC

Blok 4
Blok 1

GE2V14018
Klassieke archeologie
Niveau 2
7,5 EC

Blok 2

Ingangseisen

Inhoudelijk worden studenten geacht ten minste de inleidende cursussen Oudheid en Middeleeuwen uit het eerste jaar van de bacheloropleiding Geschiedenis te hebben gevolgd of bereid te zijn deze kennis zelf te verwerven door middel van de gebruikelijke handboeken.

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden en sommige cursussen hebben een plaatsingscommissie. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten binnen de Universiteit Utrecht

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 mei t/m dinsdag 6 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2016-2017.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Studenten buiten de Universiteit Utrecht

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier (doc) gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Het formulier kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 mei t/m dinsdag 6 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2016-2017.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Studiepunt Geesteswetenschappen

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
studiepunt.gw@uu.nl

Voor korte vragen zijn wij ook via WhatsApp bereikbaar op: 06 41084538 (let op: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp) Op maandag t/m vrijdag krijg je tussen 9.00u - 17.00u zo snel mogelijk een antwoord.

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer en opleiding!

Telefoon

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 12.30 uur / 13.00 - 15.00 uur

Balie

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 15.00 uur

 

Waarvoor ga je naar het Studiepunt Geesteswetenschappen?

 • voor studie-inhoudelijke zaken:
  • cursusinschrijving
  • roosters
  • registratie studieresultaten (OSIRIS)
  • studievoortgangoverzicht (SVO)
  • stages
  • studeren in het buitenland
  • en afstuderen
 • om een afspraak maken met
  • de studieadviseur
  • de stagecoördinator
  • en coördinator buitenland
 • voor het waarmerken van diploma's en cijferlijsten
 • om een verzoek tot vrijstelling of goedkeuring van cursussen in te dienen