Hieronder vind je de belangrijkste regelingen en procedures die specifiek voor de Geneeskundeopleidingen van belang zijn. Daarnaast vind je onderaan ook informatie van de Universiteit Utrecht die ook voor jou van belang kan zijn, zoals het studentenstatuut en privacywetgeving.

Reglementen SUMMA

Naast landelijke en universiteitsbrede bepalingen zijn er voor jou als student geneeskunde twee reglementen in het bijzonder van belang. Dit zijn de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en het Reglement Examencommissie van je opleiding (Bachelor of Master CRU of SUMMA). Deze opleidingsspecifieke documenten zijn niet los te zien van wat bepaald en geregeld is in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), en het Studentenstatuut.

In de Onderwijs- en Examenregeling zijn de opleiding specifieke rechten en plichten opgenomen van studenten enerzijds en de Universiteit Utrecht anderzijds. In het Reglement Examencommissie zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de richtlijnen m.b.t. de beoordeling opgenomen.

Regelingen opleidingen Geneeskunde

Medewerkers én studenten van het UMC Utrecht maken gebruik van social media. Om eventuele risico’s te beperken, hebben wij op de Richtlijn gebruik social media van het UMC Utrecht een aanvulling voor studenten gemaakt. Deze aanvulling ligt geheel in het verlengde van de bestaande richtlijn voor medewerkers van het UMC Utrecht. 

De intentie van deze richtlijn is om richting te geven aan het gebruik van social media en om studenten te ondersteunen in veilig en verantwoordelijk gebruik van deze online middelen.

De richtlijn is bedoeld voor alle studenten van de opleidingen geneeskunde, klinische gezondheidswetenschappen, biomedische wetenschappen en biomedical sciences die verbonden zijn met het UMC Utrecht. Studenten die een leer-/werk traject aan de UMC Utrecht Academie volgen, hebben ook een arbeidsrelatie met het UMC Utrecht. Voor hen is de ‘Richtlijn gebruik social media voor medewerkers’ van de afdeling Marketing & Communicatie van toepassing.

Zes regels:

  1. Doe niets op social media wat jou, je docenten, medestudenten of patiënten kan schaden
  2. Respecteer auteursrecht en portretrecht - plaatst nooit beelden (foto/film/animatie), audiofragmenten of teksten van colleges en ander onderwijsmateriaal, zonder uitdrukkelijke toestemming van de docent of medestudent
  3. Wees je bewust van het karakter van social media
  4. Ga correct om met het merk UMC Utrecht
  5. Geef aan dat je geen officiële woordvoerder bent
  6. Omgaan met berichten over het UMC Utrecht - Als je een bericht tegenkomt waarin het UMC Utrecht, je docenten of medestudenten in een negatief daglicht worden gesteld, dan kun je dit melden bij je opleiding

Een bijzondere regel ten aanzien van de toegang tot de opleiding betreft die studieonderdelen waarin sprake is van vertrouwelijkheid met betrekking tot patiënteninformatie.

Vertrouwelijkheid patiënteninformatie

Voor zover patiënteninformatie ter sprake komt in onderdelen van de studie worden studenten Geneeskunde toegelaten op voorwaarde dat zij persoonlijke informatie over patiënten die hen op deze wijze ter ore komt via stages, colleges en vaardigheidsonderwijs, in schriftelijke vorm of anderszins, strikt vertrouwelijk behandelen. Zij mogen daarover geen mededelingen aan derden doen, buiten het directe kader van het onderwijs analoog aan de wettelijke en andere regels betreffende het beroepsgeheim van artsen en betreffende de bescherming van privacy van patiënten.

Om deze vertrouwelijkheid te waarborgen dienen studenten een Geheimhoudingsverklaring te ondertekenen wanneer zij klinisch onderwijs en/of coschappen gaan volgen.

Met de Regeling van de positie van geneeskundestudenten van de Universiteit Utrecht in de klinische praktijk wordt beoogd in aanvulling op bestaande wetten en regels een aantal bijzondere elementen van het studeren in de klinische praktijk zeker te stellen. Deze regeling is gebaseerd op de landelijke richtlijnen zoals opgesteld door de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU).

Binnen het UMC Utrecht worden sinds 2003 digitale toetsen afgenomen voor studenten van zowel de academische opleidingen als de opleidingen van de UMC Utrecht academie. Ook medewerkers van diverse afdelingen binnen het UMC Utrecht worden digitaal getoetst.

Met het toenemen van zowel het aantal digitale toetsafnamen als het aantal kandidaten per afname, wordt de logistiek rondom digitaal toetsen steeds complexer. Om problemen voor te zijn en duidelijkheid te creëren naar studenten en overige belanghebbenden is dit nood- en calamiteitenplan opgesteld. In de Onderwijs- en Examenregelingen van de diverse opleidingen wordt verwezen naar dit plan.

Sinds de start van de COVID-19 pandemie wordt toetsopname op afstand actief ingezet door de opleidingen geneeskunde. Bijgevoegd document bevat de belangrijkste regels, en door deel te nemen aan de toets verklaar je hiermee in te stemmen. Lees het document goed door.

Het Raamplan beschrijft de gezamenlijke landelijke eindtermen van de initiële opleiding tot arts. Hiermee wil het raamplan de maatschappij en meer in het bijzonder de patiënten de verzekering geven dat de juist afgestudeerde arts, als beginnend beroepsbeoefenaar, een bepaald niveau bereikt heeft. De huidige curricula zijn grotendeels gebaseerd op het Raamplan 2009, maar er wordt al gekeken naar de nieuwste versie van het Raamplan 2020.

De verschillende niveaus binnen het medische opleidings continuüm, waaronder dat van de juist afgestudeerde arts, worden in het Raamplan 2009 beschreven (hoofdstuk 4). Het niveau van de juist afgestudeerde arts is tevens uit dit raamplan af te leiden door de combinatie van het profiel van de arts (hoofdstuk 5), de competenties van de arts aan het einde van de artsopleiding (hoofdstuk 6) en de lijst van vraagstukken rondom gezondheid en ziekte (hoofdstuk 7) met de daarbij behorende toelichting. Op het niveau van de starter, de bachelor geneeskunde, wordt specifiek ingegaan (hoofdstuk 8)

Regelingen Universiteit Utrecht

Het studentstatuut bevat alle rechten en plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht. Lees hier het Studentenstatuut en de bijbehorende regelingen.

Grading Tables

Je UU-cijfers in het buitenland

Om voor buitenlandse universiteiten onze cijfers inzichtelijk te maken gebruikt de UU de Grading Tables:

  • een tabel voor bachelorcursussen en
  • een tabel voor mastercursussen.

In deze tabellen staat de frequentieverdeling van de cijfers die aan onze universiteit gegeven worden. Je ziet hoeveel procent van alle voldoende cijfers die in de afgelopen 3 jaar zijn toegekend afgerond een 6,0 was, een 6,5, een 7,0, enzovoort. De Grading Tables worden afgedrukt op het Internationaal Diploma Supplement van alle afgestudeerden met een afstudeerdatum vanaf 1 september 2017. Je krijgt naast de Grading Tables ook een gemiddelde op je diplomabijlage op de tienpuntsschaal.

Wat zijn de Grading Tables niet?

Bij de Grading Tables kun je niet zien of je tot de top 10% (of een ander percentage) van je opleiding behoort. Ook gaan de tabellen niet over het gewogen gemiddelde en niet (alleen) over jouw medestudenten. 

De meest recente Grading Tables

Cijfer

Percentage

6,0

18,54%

6,5

17,53%

7,0

20,55%

7,5

18,75%

8,0

13,80%

8,5

6,96%

9,0

2,84%

9,5

0,79%

10,0

0,24%

Cijfer

Percentage

6,0

8,94%

6,5

10,47%

7,0

18,24%

7,5

22,26%

8,0

21,91%

8,5

11,71%

9,0

5,07%

9,5

1,07%

10,0

0,33%

Grading Tables vervangen het Grade Point Average

Tot 1 september 2017 gebruikten we als UU het Grade Point Average (GPA) om onze cijfers voor het buitenland inzichtelijk te maken. Dit is een vierpuntsschaal waarop veel Angelsaksische universiteiten hun gewogen gemiddelde uitdrukken. Een toelichting hierbij is echter altijd nodig. De normering van het GPA verschilt namelijk per (internationale) universiteit.  

Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder behoorlijke verwijzing en is een vorm van fraude. Bij constatering van fraude of plagiaat kan de examencommissie van de opleiding sancties opleggen. De sterkste sanctie die de examencommissie kan opleggen is het indienen van een verzoek aan het College van Bestuur om een student van de opleiding te laten verwijderen.

Op de pagina Fraude en plagiaat vind je nadere uitleg wat er onder fraude en plagiaat wordt verstaan en een aantal concrete voorbeelden.

Binnen de Universiteit Utrecht rust op alle betrokkenen bij het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. Lees hier meer.

Ben je het niet eens met de manier waarop je behandeld bent door een medewerker van de universiteit, of met een beslissing die ten aanzien van jou genomen is, dan kun je daar wat aan doen. Je kunt een klacht, een bezwaar of een beroep indienen.

Zie voor uitleg over de verschillen en welke procedure je moet doorlopen de pagina Klachten, bezwaar en beroep.

De opleiding en de Universiteit Utrecht gaan op zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens van een ieder die bij ons studeert en handelen binnen de grenzen van de wet, de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

In de privacyverklaring van de Universiteit Utrecht kun je lezen over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je privacyrecht kunt uitoefenen en overige informatie die voor je van belang kan zijn.

De UU hanteert daarnaast een aparte privacyverklaring online proctoring. Lees hier meer.

Voor toetsen die met behulp van een online proctoring programma worden afgenomen geldt het Protocol online proctoring. Lees hier meer.