Loop je tijdens je studie tegen een probleem aan of zoek je persoonlijk advies? Studeren hoef je niet alleen te doen. Er zijn verschillende mensen die advies kunnen geven en kunnen begeleiden.

Bij de opleiding vind je begeleiders bij wie je terecht kunt voor vragen die te maken hebben met je studie. Voor andere vragen heeft de Universiteit Utrecht nog meer begeleiders die je kunt benaderen. Het overzicht hieronder begint met de begeleiders van je opleiding.

Ook tijdens de coronacrisis zijn veel begeleiders bereikbaar en kunnen evt. afspraken op afstand ingepland worden. Kijk in het overzicht welke mogelijkheden de verschillende begeleiders hebben.

Bij problemen in en buiten studie, zoals twijfels over juiste studiekeuze, studievertraging (ook oproepen), studieplanning, ziekte, faalangst en bemiddeling examencommissie of docenten. 

Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag 12.30 - 13.30 uur (vanaf 8 september). 
Telefonisch spreekuur: maandag 16.00 - 17.00 uur, vrijdag 15.00 - 16.00 uur, tel. 088 75 68515  
Afspraken:plan online een afspraak in met één van de studieadviseurs, via: www.planzelf.nl/enterprise/bij/umcutrecht_SUMMA

Wie: Ineke Steenhoek en Ariët van Laar
Waar: kamer HB 1.37 en 1.39 
E-mailadviseurs@umcutrecht.nl

Tutoren of mentoren worden bij SUMMA preceptoren genoemd. In het begin van het studiejaar krijg je te horen wie jouw preceptor is.

Preceptoren zijn arts en tevens docent van de eigen preceptorgroep van 8 studenten binnen het Klinisch Denken onderwijs in jaar 1 en 2. Er vinden gedurende de jaren ook individuele gesprekken plaats met de preceptor.

De preceptor dient als laagdrempelig aanspreekpunt en vertrouwenspersoon die de student gedurende de gehele studie begeleidt in zijn studievoortgang, welzijn en persoonlijke ontwikkeling en indien gewenst ook bij de voorbereiding op de verdere loopbaan. De preceptor kan adviseren en doorverwijzen naar bijvoorbeeld een studieadviseur, onderzoeker of coach.

Contactgegevens coördinator: Dr. H.G.M. (Bert) Arets, 088-7554935 of via: H.Arets@umcutrecht.nl

Wetenschappelijke preceptor

Voor studenten die behoefte hebben aan meer persoonlijke begeleiding met betrekking tot vragen over het onderdeel wetenschap is er een  wekelijks inloopspreekuur bij de Lijncoördinator van de Lijn Wetenschap, die daarmee tevens de rol vervult van wetenschappelijk preceptor.

Contactgegevens: Prof. dr. J.J.M. Jans, WKZ, KC02.069.2, 088-7555227, J.J.M.Jans@umcutrecht.nl. Tijdelijk geen spreekuur vanwege alle corona-maatregelen, wel via Teams bereikbaar.

Tijdens de coschappen in jaar 3 kunnen studenten die problemen ervaren tijdens hun coschappen terecht bij de coördinator Teaching Hospital, een ervaren specialist die hen hierin kan begeleiden. Indien nodig kan ook hier een coachingstraject worden opgestart door een coach met veel ervaring in het coachen van studenten en medewerkers, verbonden aan het Leerhuis Gelre ziekenhuizen.

Contact:

Coördinator Teaching Hospital Dr. A. J. M. (Anjoke) Huisjes, 055-581611 of via: a.huisjes@gelre.nl

P. Berendsen (Pauline) Coach Teaching Hospital, 055 – 581 5216 of via: P.Berendsen@gelre.nl

Voor alle studenten is er de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een individueel gesprek met een studieloopbaancoördinator. Hier kun je bijvoorbeeld terecht met vragen over je specialisatiekeuze of je keuzes omtrent het schakeljaar.

Wie: Pim Horstman en Irene Bos

Een afspraak kan gemaakt worden via onderwijs-huisartsgeneeskunde@umcutrecht.nl 

Doel van een individueel coach traject is om samen met de coach te kijken waar je tegenaan loopt in je welbevinden als student, of in je functioneren tijdens je coschappen, stages of ander onderwijs, en te ontdekken of handvaten te krijgen hoe daarmee om te gaan.

Je bent van harte welkom met allerlei vragen, bijvoorbeeld bij stress of burn-out klachten, bij terugkeer na afwezigheid, of bij twijfels over de studie. Ook vragen zoals ‘hoe zet ik mezelf neer’, ‘hoe communiceer ik’, ‘hoe ga ik om met reacties van specialisten’, kunnen aan bod komen. 

Allereerst mag je je altijd op eigen initiatief aanmelden voor coaching. Ook kan een (coschap)begeleider of docent je adviseren om extra ondersteuning te zoeken (bij het functioneren in de opleiding). Of de coaching kan starten op basis van een (melding of) een beoordeling Professioneel Gedrag (‘onvoldoende’ of ‘behoeft aandacht’). Je ontvangt in dit laatste geval een oproep van de examencommissie om je voor coaching aan te melden, en het is dan verplicht om een traject te volgen.

De inhoud en de lengte van het traject worden afgestemd op jouw vragen en doelen.

De gesprekken met de coach zijn vertrouwelijk.

 • Wie: Marian Wolters, coördinator coaches professioneel gedrag
 • E-mail: M.S.Wolters@umcutrecht.nl
 • Telefoon: 088 75 53473
 • Waar: HB 4.02a

In verbang met de COVID-19 maatregelen vinden veel gesprekken met de coach online plaats. Je coach zal daarover afspraken met je maken. De coaches zijn ook beschikbaar voor gesprekken als je vragen of zorgen hebt in deze tijd van de coronacrisis. In dat geval kun je contact opnemen met je eigen coach (indien je reeds aangemeld was) of je aanmelden voor coaching.

Voor meer informatie over de individuele coaching bij geneeskunde:

Loop je vast in de interactie met anderen? Leg je de lat te hoog en vind je het moeilijk om los te laten en grenzen te stellen? Heb je last van frustratie, stress of onzekerheid? Vind je het lastig om keuzes te maken die bij jou passen? Heb je het verlangen om meer voldoening, vertrouwen en plezier te ervaren bij de dingen die je doet? Of ervaar je andere persoonlijke uitdagingen die van invloed zijn op jouw studieloopbaan?

Als coach kijk & denk ik graag met je mee! Samen verhelderen we wat belangrijk voor jou is en wat je momenteel belemmert. Vervolgens onderzoeken we hoe je hier enerzijds invloed op kunt uitoefenen en anderzijds beter kunt omgaan met de zaken waarbij dat niet het geval is. Zodat je vrijer wordt om je studie en leven vorm te geven op een manier die bij jou past en wat jij in de wereld wil brengen.

Je kunt een afspraak inplannen via:
https://www.planzelf.nl/enterprise/bij/umcutrecht_Coach
Wees ook welkom als je alleen maar even wil sparren, je hart wil luchten, geen heldere vraag hebt en nog twijfelt of coaching passend is.

Gezien de mogelijkheden voor face-to-face afspraken beperkt zijn, is er ook de mogelijkheid om online & wandelafspraken te maken.

Wie: Nynke Okma
E-mail: C.R.Okma@umcutrecht.nl

 

 

Voor loopbaanadvies, banenoriëntatie, het bespreken van je curriculum vitae en sollicitatiebrief of het oefenen van een sollicitatiegesprek.

Afspraken: via het online afsprakensysteem op https://students.uu.nl/careerservices  

Vanwege de coronamaatregelen is het op dit moment niet mogelijk om een fysieke afspraak te maken met de career officers. Afspraken gaan via telefonisch, via Skype of via Zoom en kun je via de online agenda inplannen. In het opmerkingen veld kun je aangeven wat jouw voorkeur heeft.

Wie: Marjolein Bovens Wisse, Marte Otter en Kim van den Heuvel-Taverne
Waar: kamer HB 1.11
E-mail: careerofficer@umcutrecht.nl
Tel: 06-55234462 (Marjolein/Marte) en 06-50177067 (Kim)

Heb je tijdens je studie, stage of coschap te maken met ongewenste omgangsvormen? Dan is het belangrijk dat je dit bespreekt met iemand die je kunt vertrouwen.
Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: ‘Alles in de omgang en communicatie wat als ongewenst/kwetsend wordt ervaren en tot gevolg heeft dat je je niet langer veilig voelt in de opleiding, tijdens de coschappen of in de privésfeer.’ Je kunt hierbij denken aan (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie. De vertrouwenspersoon, studieadviseur of klachtencoördinator kan je hierbij helpen. Voor alle genoemde personen geldt dat ze vertrouwelijk met jouw ervaring/klacht omgaan en het niet delen met derden zonder jouw expliciete toestemming.

Volg je op dit moment een stage of coschap in een ander ziekenhuis dan het UMC Utrecht dan contact opnemen met de vertrouwenspersoon van dat ziekenhuis. Een bijkomend voordeel hiervan is dat vertrouwenspersonen die verbonden zijn aan het ziekenhuis waarin het voorval heeft plaatsgevonden iets kan doen om te voorkomen dat dit nogmaals plaatsvindt. We hopen dat je jouw ervaring daarnaast ook wil aankaarten bij onze eigen vertrouwenspersonen zodat we de leeromgeving(en) kunnen verbeteren.

Als je het niet eens bent met de manier waarop een medewerker of dienst van de universiteit zich tegenover jou heeft gedragen, dan kun je dit bespreken met de klachtencoördinator. Een klacht kan betrekking hebben op een gedraging tegenover jou. De klachtencoördinator treedt in eerste instantie op als bemiddelaar. Levert bemiddeling niets op, dan legt de klachtencoördinator de klacht voor aan de klachtencommissie van de opleiding welke de klacht beoordeelt t.a.v. de gedraging (onheuse bejegening). Je wordt op de hoogte gebracht van de uitkomst hiervan.

Studieadviseur

Jaco de Fockert-Koefoed, Ariët van Laar en Ineke Steenhoek, te bereiken via adviseurs@umcutrecht.nl. Bij hen kun je behalve voor een gesprek ook terecht voor advies welke vertrouwenspersoon het meest geschikt is om jouw klachten mee te bespreken.

Vertrouwenspersoon verbonden aan de Universiteit Utrecht

Mevrouw Jeanette van Rees, e-mail: j.vanrees@uu.nl

Vertrouwenspersonen verbonden aan het UMC Utrecht

Ombudsfunctionarissen: mevrouw L. Copal en mevrouw M. Dekker
Vertrouwensfunctionaris ongewenste omgangsvormen: mevrouw S. Everts
Decentrale vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen:

 • Mevrouw M. Huisman
 • De heer M. de Saine
 • Mevrouw B.E.G. Stevens
 • De heer G. van Wandelen
 • De heer D. Wolters

Alle medewerkers zijn bereikbaar via het secretariaat, mevrouw I. van Krieken:
​Telefoon: ​088-75 58620
​E-mailadres: ​ombudsenvertrouwenszaken@umcutrecht.nl

De vertrouwensfunctionaris ongewenste omgangsvormen, biedt samen met de zes decentrale vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen, opvang en begeleiding voor studenten en medewerkers die ongewenst gedrag ervaren.

Het bureau ombuds- en vertrouwenszaken is tevens bereikbaar voor activiteiten in het kader van preventie en voorlichting op genoemde aandachtsgebieden.

De functionarissen benadrukken dat het van belang is, dat mensen durven te komen. Het kan escalatie van een situatie voorkomen. Er geldt dat er geen actie wordt ondernomen zonder toestemming van de medewerker en dat vertrouwelijkheid voorop staat.

Klachtencoördinator

Klachtencoördinator dhr. Aike Kruize: A.Kruize@umcutrecht.nl. Een afspraak maken met de klachtencoördinator kan via het STIP.

Opleidingsoverstijgend

De universiteit heeft ook begeleiders voor opleidingsoverstijgende vragen. Bijvoorbeeld als je door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt en dit niet meer kunt oplossen door een aanpassing in het studieprogramma, of als je door psychische problemen niet goed kunt studeren. In het overzicht hieronder staan de begeleiders die je kunt benaderen.

Zie ook de studeertips en tools en trainingen die je verder kunnen helpen.

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over studeren en het studentenleven, zoals informatie over aanmelding en inschrijving, collegegeld, studiefinanciering, bestuursbeurzen, arbeidsmarktoriëntatie, studentenorganisaties en studeren in het buitenland.

In verband met de aangescherpte adviezen van de overheid en de gezondheidsraad rondom het Coronavirus willen de studentendecanen graag hun verantwoordelijk nemen t.a.v. de gezondheid van onze studenten. Het college van bestuur heeft besloten de komende weken geen face-to-face gesprekken meer te houden.

Wat betekent dit voor jou?

Geplande individuele afspraken zullen, voor zover mogelijk, telefonisch of via beeldbellen worden gedaan.

Heb je de komende weken een afspraak met één van de studentendecanen, willen wij je verzoeken niet naar het bestuursgebouw te komen, de studentendecaan zal telefonisch contact met je opnemen op de geplande tijd of je per mail benaderen om iets anders af te spreken.

Het merendeel van ons personeel zal vanuit huis werken, dit betekent dat je gebeld kunt worden zonder nummerherkenning.

We vragen om jullie begrip voor deze maatregelen.

Een studentendecaan begeleidt en adviseert studenten die door overmacht studievertraging oplopen of dreigen op te lopen. Bijvoorbeeld door een functiebeperking (handicap, (chronische) ziekte), bestuurswerk, topsport of bijzondere familieomstandigheden. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor financiële of juridische vragen over wettelijke of universitaire regelingen. Via Studentenservice kun je telefonisch of aan de balie een afspraak maken.

Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. Lees de tips en tools die je alvast verder kunnen helpen of maak een afspraak bij een studentenpsycholoog.

Het Skills Lab brengt zo helder mogelijk in kaart wat er allemaal te vinden is aan:

 • trainingen
 • workshops
 • cursussen
 • individuele begeleiding
 • tools

Op het gebied van academische vaardigheden (beter en effectiever te studeren, onderzoeken of communiceren)

kijk in de agenda op de studentensite voor een overzicht van alle workshops binnen en buiten de faculteit.