Onkostenvergoeding coassistenten

In de Cao universitair medische centra 2018-2020 is afgesproken dat coassistenten in hun masteropleiding vanaf 1 januari 2019 maandelijks een onkostenvergoeding van € 100 kunnen ontvangen. Deze vergoeding geldt alleen voor coassistenten die coschappen lopen in een universitair medisch centrum (hierna: umc).

De onkostenvergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de studiekosten (het collegegeld) van de coassistent.

het bepalen of iemand recht heeft op de vergoeding wordt uitgegaan van de volgende definitie van een coschap: "Een coschap is een studieonderdeel van de masteropleiding geneeskunde waarin een student individueel een klinisch coschap of de semi-artsstage of een klinisch keuze-coschap masterjaar 3 loopt op een klinische afdeling van een umc. De coassistent verricht taken in de patiëntenzorg."

Ter verduidelijking, hieronder vallen niet:

  • voorbereidend onderwijs;
  • terugkomdagen;
  • klinische keuzestage master jaar 1 en 2;
  • wetenschappelijke stages.

Overige niet als zodanig benoemde taken die niet tot de kernactiviteiten behoren zullen ook niet worden meegenomen. Het betreft alleen coschappen die gelopen worden in een umc. 
De vergoeding zal worden berekend op basis van € 4,60 per dag waarop een student coschap gelopen heeft. De uitbetaling kan achteraf gedeclareerd worden in de maand volgend op de maand waarin de coschappen zijn gelopen. De vergoeding geldt naast de reeds bestaande tegemoetkoming in de reiskosten.

Deze procedure geldt uitsluitend voor alle bij de UU ingeschreven masterstudenten Geneeskunde en SUMMA.

Procedure

FAQ's

Contactgegevens