Het Schakeljaar is het vierde en laatste jaar van de Master SUMMA. Dit is een jaar van keuzes voor het schakelen van de arts-onderzoekers opleiding naar je medische vervolgopleiding en/of je promotie onderzoek.

Hoe kan ik me aanmelden?

Om je aan te melden voor het Schakeljaar SUMMA dien je het aanmeldingsformulier in te vullen.

P.s.: 2 weken voor aanvang van ASAS en Klinische Keuzestage moet je voldoen aan de toegangseisen: alle resultaten van SUMMA jaar 1, 2 en 3 inclusief SVT op Osiris, m.u.v. OP2.

Wanneer kan ik aanmelden voor de ASAS?

Minimaal 4 P’s (periodes) voorafgaand aan de start van ASAS

Indeling ASAS tussen P1-P4 P2-P5 P3-P6 P4-P7 P5-P8 P6-P1 P7-P2 P8-P3
Opgave t/m week
 
15 21 29 35 41 47 03 09
Ontvangst indeling per mail in week 19 25 33 39 45 51 07 13
P-perioden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
start in week 35 41 47 3 9 15 21 29
eindigd eind week 40 46 2 8 14 20 28 34

Let op: eerder opgeven voor ASAS-indeling is mogelijk, maar indeling vindt plaats volgens bovenstaand schema.

Het Schakeljaar SUMMA:

 • Is verdeeld in 8 periodes (P’s) van 6 weken
 • Heeft 8 instroommomenten  voor ASAS of keuzestage in P1 t/m P8
 • Bestaat uit 4 vakantie weken:
  • Kerstvakantie, week 52 & 1
  • Zomervakantie, week 27 & 28 (in overleg met begeleider evt. te verschuiven)

Het Programma (45 weken exclusief Afsluitblok):

 • ASAS (Algemene Semi Arts Stage) →12 weken
 • Onderzoekspraktijk 3 (OP3) → 27 weken
 • Klinische keuzestage → 1 x 6 weken
 • Afsluitblok: portfoliogesprek en Artsenbuluitreiking → 6 weken

Toegangseis (zie OER):

 • Voor OP3 → het behalen van OP2
 • Voor ASAS en Klinische Keuzestage → 2 weken voor aanvang op Osiris: alle resultaten van SUMMA jaar 1, 2 en 3 én SVT, m.u.v. OP2.
 • Voor Afsluitblok → Eind van de 1e week van het afsluitblok: alle resultaten van SUMMA jaar 1 t/m 4 op Osiris.

Bekijk ook de Voorlichting Schakeljaar SUMMA

De competenties die in het Schakeljaar worden opgedaan vormen het schakelprofiel. Dit kan een enkelvoudig of meervoudig profiel zijn, als voorbereiding op één specifieke of enkele samenhangende medische vervolgopleiding(en). Het blijft ook mogelijk om je in het schakeljaar breed te oriënteren op meerdere verschillende vakgebieden.

Op de website van de medische vervolgopleidingen staat een overzicht van de medische vervolgopleidingen in het UMC Utrecht met een uitgebreide beschrijving per opleiding.

Mobility

Het dedicated schakeljaar Mobility wordt ingevuld door vier hoofdspecialismen, namelijk: orthopedie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde en sportgeneeskunde. Daarnaast kun je je verdiepen in een breed palet van andere disciplines in je keuzeruimte.  

Interdisciplinair leren en samenwerking met andere professies is één van de speerpunten van het dedicated schakeljaar Mobility. Al de betrokken disciplines en professies raken een gemeenschappelijk thema, namelijk de zorg en gezondheid van een patiënt met klachten van het bewegingsapparaat.

De insteek is dat de student kennis en ervaring opdoet bij diagnostiek en behandeling van patiënten met een diversiteit aan aandoeningen, waarbij het accent ligt op het steun- en bewegingsstelsel. Dit dedicated schakeljaar biedt studenten de mogelijkheid zich te oriënteren op een selectie van deze vakgebieden en geeft een zo compleet mogelijk beeld van de zorg rondom een patiënt met klachten van het bewegingsapparaat.

De Algemene Semi-arts Stage (ASAS) is voor alle studenten verplicht.

 • Je moet bij aanmelding 3 voorkeuren opgeven voor het specialisme waarbij je deze stage wilt volgen. Een motivatie voor een specialisatie kun je bekrachtigen bij de opmerking.
 • Onderwijszaken bepaalt het specialisme en de periode van de ASAS-indeling.
 • De periode van de ASAS kan niet vooraf worden vastgelegd.
 • De ASAS kun je niet zelf regelen.
 • De locaties worden verdeeld vanuit de divisie.
 • In de ASAS werk je als semi-arts op het niveau van een beginnend arts-assistent. Daardoor verbreed en verdiep je algemeen medische vaardigheden en bereid je goed voor op het zelfstandig functioneren als basisarts.
 • Voor overleg over de invulling van je ASAS kun je terecht bij je preceptor, die speciaal hiervoor een inloop spreekuur heeft.

Het aanbod van ASAS, inclusief contactgegevens

Hoe kan ik aanmelden?

Door het aanmeldingsformulier Schakeljaar SUMMA in te vullen.

Wanneer kan ik aanmelden voor de ASAS?

Minimaal 4 P’s (periodes) voorafgaand aan de start van ASAS

Indeling ASAS tussen P1-P4 P2-P5 P3-P6 P4-P7 P5-P8 P6-P1 P7-P2 P8-P3
Opgave t/m week
 
15 21 29 35 41 47 03 09
Ontvangst indeling per mail in week 19 25 33 39 45 51 07 13
P-perioden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
start in week 35 41 47 3 9 15 21 29
eindigd eind week 40 46 2 8 14 20 28 34

Let op: eerder opgeven voor ASAS-indeling is mogelijk, maar indeling vindt plaats volgens bovenstaand schema.

Hoe wordt er ingedeeld voor de ASAS?

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de opgegeven voorkeuren, helaas zal niet ieder op 1e keus van ASAS worden ingedeeld. Indeling is afhankelijk van de vraag en aanbod per specialisme. Indien voor een bepaalde ASAS-plaats meer gegadigden zijn, wordt geloot. Daarbij zal eerder ingedeeld worden op 1e keus van ASAS in een periode voor of na de voorkeursperiode, dan op 2e keus van ASAS in de periode van voorkeur, tenzij is aangegeven dat de periode bepalend is.  SUMMA en CRU studenten worden per P-periode als één groep  ingedeeld.

Wat te doen als ik ben ingedeeld voor bepaalde ASAS?

2 weken voor aanvang van ASAS toegangseisen: alle resultaten van SUMMA jaar 1, 2 en 3 inclusief UVT op Osiris, m.u.v. OP2. Tussen 4-6 weken voor aanvang wordt je benaderd door de betreffende coördinator of onderwijssecretariaat van de ASAS in het UMC.

Vragen over of bezwaar tegen de indeling

Tot één week na ontvangst van de indeling kan je contact opnemen via coschappen@umcutrecht.nl.

 

De keuzestage moet altijd klinisch ingevuld worden. Dat wil zeggen dat deze stage voldoende patiëntenzorg moet bevatten. Je regelt de klinische keuzestage zelf. Let erop dat je keuzestage qua vakgebied en inhoud voldoende verschilt van je ASAS. Voor een overzicht van contactadressen voor stageplaatsen kan je terecht op de UMC Utrecht website.

Een overzicht met stageplaatsen Public Health vind je op de stagesite van Public Health. Je vindt hier een link naar de stagehandleiding, waar je meer kunt lezen over de verschillende stagerichtingen binnen Public Health, de richtlijnen en de aanmeldingsprocedure.

De duur van deze stage is altijd 6 weken.

De coördinator van het keuze onderwijs jaar 4 moet eerst goedkeuring geven alvorens je kan beginnen met het keuze co-schap. Het advies is om je aanvraag 8 weken voor de start van het keuze co-schap in te leveren. De keuzestage moet je laten goedkeuren m.b.v het aanmeldingsformulier keuzecoschap SUMMA. Lees ook de criteria en richtlijnen.

Toegangseisen
2 weken voor aanvang van de Klinische Keuzestage moet je voldoen aan de toegangseisen: alle resultaten van SUMMA jaar 1, 2 en 3 inclusief SVT op Osiris, m.u.v. OP2

Wil je de klinische keuzestage in het buitenland doen?
Ga altijd eerst langs het International Office i.v.m. afspraken over verzekeringen, vaccinaties en follow-up. Je moet je in Osiris aanmelden voor een SUMMA gerelateerd verblijf in het buitenland.

Begeleider in het UMCU is noodzakelijk bij externe locaties én bij stage in het buitenland:
Een interne begeleider is een hoogleraar of gepromoveerd staflid van het UMCU. Uitzondering: bij een keuzecoschap in één van de volgende ziekenhuizen is geen UMCU begeleider nodig: het Prinses Maxima Centrum, St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, het Meander Medisch Centrum, het Ziekenhuis Gelderse Vallei, St. Jansdal, Beatrixziekenhuis, Rivierenland Tiel, Gelre Ziekenhuis, Amphia Ziekenhuis, Bravis Roosendaal, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Tergooiziekenhuizen, Ziekenhuisgroep Twente (ZGT).

De OP2 is een vijf-weekse voorbereiding op de OP3, waarin je de nodige vaardigheden opdoet en een plan voor de OP3 opstelt.

De OP3 is de wetenschappelijke stage van 27 weken van het 4e jaar SUMMA. Je moet deze stage zelf regelen en deze mag in hetzelfde vakgebied liggen als je ASAS, dan spreken we van een Combi-stage.

Examinator

Mw. Dr. J.J. M. Jans (J.J.M.Jans@umcutrecht.nl) coördinator van de lijn Wetenschap en wetenschappelijke preceptor.

Aanmelden

Aanmelden doe je via het aanmeldingsformulier, te vinden op Blackboard.

Wil je OP3 in het buitenland realiseren?

Ga altijd eerst langs het International Office i.v.m. afspraken over verzekeringen, vaccinaties en follow-up. Je moet je in Osiris aanmelden voor een SUMMA gerelateerd verblijf in het buitenland.

Begeleider in het UMCU is noodzakelijk bij externe locaties én bij stage in het buitenland:

Een interne begeleider is een hoogleraar of gepromoveerd staflid van het UMCU.  Uitzondering hierop is het Antonius ziekenhuis, Diakonessen Ziekenhuis, Meander en Ede.

Meer informatie over OP3 is te vinden op Blackboard.

Archiveren verslagen/scripties OP3 in Osiris - scriptiearchief

Vanaf 1 september 2021 worden de verslagen van OP3 gearchiveerd in Osiris.

Naast het archiveren kun je ervoor kiezen om je scriptie/verslag te publiceren, inclusief het moment en versie ter publicatie. De scripties zijn na publicatie openbaar en vrij toegankelijk te raadplegen via zoeksystemen zoals Google en WorldCat. Het besluit voor wel/niet en wanneer publiceren van je scriptie gaat uitsluitend in overleg met de eindbeoordelaar van je stage en scriptie.

Zie Blackboardpagina  'Blokboeken'.

Het afsluitblok is een periode van 6 weken waarin je na administratieve afhandelingen en het portfoliogesprek je mag voorbereiden op het in ontvangste nemen van je diploma in de Artsenbuluitreiking. Over dit alles vind je meer informatie onder Afstuderen en in de Leidraad Portfolio (zie Blackboardpagina  'Blokboeken').

Aangepaste inhoud portfolio SUMMA (i.v.m. COVID19)

De inhoud van het portfolio dient het volgende te bevatten:

 1. Slotbeschouwing schakeljaar (doel bij begin en oordeel over behalen competenties, max 2 A4).
 2. CV + plan voor de toekomst, max 2 A4
 3. Overzicht inhoud schakeljaar (welke stages/ wanneer/ waar), 1 A4
 4. Eind beoordeling per stage (alleen schakeljaar) *
 5. Eind beoordelingen professioneel gedrag *
 6. Evaluatie schakeljaar en je opleiding als geheel

* Scorion formulieren kunnen als PDF worden opgeslagen door de Print-knop linksonderin aan te klikken. Vervolgens dient als printer Adobe PDF of Opslaan als PDF gekozen te worden (de terminologie kan afhankelijk van het device verschillen).

Het portfolio mag als digitaal bestand worden geleverd, maar een papieren versie is ook prima.

Zie ook de leidraad portfolio voor meer informatie.