Na een periode waarin alle coschappen stil hebben gelegen, zitten we inmiddels volop in het proces van de herstart. De coschap plekken kunnen nog niet allemaal het oorspronkelijke aantal coassistenten ontvangen. Daarom zijn er nieuwe roosters gemaakt en wordt iedereen opnieuw ingedeeld. Daarnaast is de opbouw van de LINKs aangepast.

De patiëntenzorg ziet er door de Covid-19 situatie niet meer hetzelfde uit als voorheen. We hebben ook te maken met nieuwe richtlijnen en protocollen i.v.m. Covid-19. Landelijke richtlijnen die voor iedereen gelden, richtlijnen die voor alle medische opleidingen gelden en richtlijnen per instelling, gericht op het veilig en verantwoord leren en werken in de gezondheidszorg. Dit vraagt van jou specifieke voorbereiding op de coschappen.

In dit handboek geven we aandachtspunten, tips en richtlijnen en informeren we je over de opbouw van de LINKs/coschappen.

Doel van dit document is om de coassistenten uit bachelor jaar 3, master jaar 1, 2 en 3 en SUMMA jaar 3 en jaar 4 voor te bereiden op de herstart van de coschappen door aandachtspunten, tips en richtlijnen te delen en jullie te informeren over de opbouw van de LINKs/coschappen. Tevens geeft het informatie over het andere onderwijs, met name over tijdelijk aangepaste regelgeving voor toegang tot dit onderwijs, zodat wachttijden zoveel mogelijk beperkt worden.

Let op, de linkjes die in het document zijn ingevoegd kunnen in verloop van tijd verouderd raken en niet goed meer werken. Lees dit handboek goed door voordat je begint met je coschappen.

Voor het mogen (her)starten van coschappen moet voldaan zijn aan een aantal randvoorwaarden. Die zijn erop gericht om de herstart zo veilig en verantwoord mogelijk te laten verlopen. Zowel voor jou als voor de instelling waar je je coschap gaat lopen als voor de maatschappij als geheel.

Wat betekent dit concreet voor jou?

 • Lees het document ‘Randvoorwaarden hervatten coschappen’ goed door.
 • Kijk welke student specifieke zaken op jou van toepassing zijn. Als je hier vragen over hebt kun je terecht bij STIP of bij de studieadviseurs.
 • Bestudeer de richtlijnen vanuit de overheid op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlands...
 • Als je in het UMC Utrecht coschap gaat lopen, lees dan in ieder geval ook de protocollen op Connect die vermeld staan in de bijlage en bespreek met je begeleider of je ook andere protocollen/richtlijnen moet bestuderen en/of moet weten te vinden. Deze zijn te vinden via de linkjes in de rechterkolom van de homepagina: https://intranet.umcutrecht.nl/Paginas/Default.aspx
 • Neem contact op met je coschapbegeleider in de instelling waar je je coschap gaat lopen en neem het hele document Randvoorwaarden’ samen door. Zorg dat je in ieder geval weet wat de regels zijn met betrekking tot komen werken of niet komen werken. Zorg dat je ook de richtlijnen kent die gelden voor andere medewerkers die vergelijkbaar werk doen op de afdeling waar je als coassistent terecht komt, zoals isolatieprotocollen, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen etc.
  Spreek met hem/haar af op welke manier je kan voldoen aan de eis dat je voor de start van je coschap de COVID protocollen van de instelling waar studenten coschap gaan lopen hebt bestudeerd. Hierbij zijn in ieder geval de isolatie protocollen en de protocollen ten aanzien van hygiëne maatregelen van belang. En natuurlijk de richtlijnen over wel of niet komen werken. Kijk vast naar deze richtlijn voor het UMC Utrecht via https://intranet.umcutrecht.nl/connect/personeelenorganisatie_jegezondhe...  
  Bespreek met je begeleider wat de equivalent ervan is voor de instelling waar jij je coschap gaat lopen. En vraag in het gesprek ook expliciet wat je moet doen als je in de 14 dagen voorafgaand aan de start coschap contact hebt gehad met een COVID+ persoon.
 • Indien dat deze week niet lukt i.v.m. hemelvaart, doe het dan maandag als eerste, voordat je start met je coschap.
 • Houd je mail in de gaten. Informatie over testbeleid volgt.
 • In Scorion is een formulier “COVID-19 randvoorwaarden” beschikbaar. Dit kun je zelf invoegen in de formulieren set van je stage. Door dit te ondertekenen en dit ook naar je begeleider te sturen leg je vast dat jullie het besproken hebben. Dit formulier moet zowel door jou, als je begeleider ondertekend zijn, voordat je je eerste patiënt mag zien.
 • Co-assistenten mogen tijdens een coschap niet wisselen van instelling.

Doe alle bovenstaande dingen voordat je naar de instelling/ZH/stageplaats/coschap locatie gaat.
Het is een voorwaarde om te mogen starten.

Als er over deze instructie vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met de opleiding, voordat je je coschap start.