Onderwijs- en Examenregelingen (OER)

Reglementen Examencommissie KGW

Faculteitsbrede documenten

Medewerkers én studenten van het UMC Utrecht maken gebruik van social media. Om eventuele risico’s te beperken, hebben wij op de Richtlijn gebruik social media van het UMC Utrecht een aanvulling voor studenten gemaakt. Deze aanvulling ligt geheel in het verlengde van de bestaande richtlijn voor medewerkers van het UMC Utrecht.

De intentie van deze richtlijn is om richting te geven aan het gebruik van social media en om studenten te ondersteunen in veilig en verantwoordelijk gebruik van deze online middelen.

De richtlijn is bedoeld voor alle studenten van de opleidingen geneeskunde, klinische gezondheidswetenschappen, biomedische wetenschappen en biomedical sciences die verbonden zijn met het UMC Utrecht.

Zes regels:

  • Doe niets op social media wat jou, je docenten, medestudenten of patiënten kan schaden
  • Respecteer auteursrecht en portretrecht - plaatst nooit beelden (foto/film/animatie), audiofragmenten of teksten van colleges en ander onderwijsmateriaal, zonder uitdrukkelijke toestemming van de docent of medestudent
  • Wees je bewust van het karakter van social media
  • Ga correct om met het merk UMC Utrecht
  • Geef aan dat je geen officiële woordvoerder bent
  • Omgaan met berichten over het UMC Utrecht - Als je een bericht tegenkomt waarin het UMC Utrecht, je docenten of medestudenten in een negatief daglicht worden gesteld, dan kun je dit melden bij je opleiding

 

UU brede regelingen en procedures

Het studentstatuut bevat alle rechten en plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht. Lees hier het Studentenstatuut en de bijbehorende regelingen.

Grading Tables

Je UU-cijfers in het buitenland

Om voor buitenlandse universiteiten onze cijfers inzichtelijk te maken gebruikt de UU de Grading Tables:

  • een tabel voor bachelorcursussen en
  • een tabel voor mastercursussen.

In deze tabellen staat de frequentieverdeling van de cijfers die aan onze universiteit gegeven worden. Je ziet hoeveel procent van alle voldoende cijfers die in de afgelopen 3 jaar zijn toegekend afgerond een 6,0 was, een 6,5, een 7,0, enzovoort. De Grading Tables worden afgedrukt op het Internationaal Diploma Supplement van alle afgestudeerden met een afstudeerdatum vanaf 1 september 2017. Je krijgt naast de Grading Tables ook een gemiddelde op je diplomabijlage op de tienpuntsschaal.

Wat zijn de Grading Tables niet?

Bij de Grading Tables kun je niet zien of je tot de top 10% (of een ander percentage) van je opleiding behoort. Ook gaan de tabellen niet over het gewogen gemiddelde en niet (alleen) over jouw medestudenten. 

De meest recente Grading Tables

Cijfer

Percentage

6,0

19,46%

6,5

17,83%

7,0

20,66%

7,5

18,46%

8,0

13,34%

8,5

6,59%

9,0

2,69%

9,5

0,75%

10,0

0,23%

Cijfer

Percentage

6,0

8,98%

6,5

10,56%

7,0

18,55%

7,5

22,28%

8,0

22,08%

8,5

11,45%

9,0

4,78%

9,5

0,98%

10,0

0,34%

Grading Tables vervangen het Grade Point Average

Tot 1 september 2017 gebruikten we als UU het Grade Point Average (GPA) om onze cijfers voor het buitenland inzichtelijk te maken. Dit is een vierpuntsschaal waarop veel Angelsaksische universiteiten hun gewogen gemiddelde uitdrukken. Een toelichting hierbij is echter altijd nodig. De normering van het GPA verschilt namelijk per (internationale) universiteit.  

Bij alle studenten die na september 2007 met hun bachelor of master zijn begonnen en die voor 1 september 2017 afstuderen, stond het afsluitende (final) GPA verplicht op het International Diploma Supplement bij je diploma. Het GPA werd bepaald door het gemiddelde tentamencijfer, gewogen naar studiepunten. Het GPA werd uitgedrukt in gradepoints met 2 decimalen op een glijdende schaal volgens deze tabel

Berekening GPA

Het GPA van bachelorsstudenten werd iets anders berekend dan het GPA van masterstudenten. Bij een bachelor werden de resultaten uit het eerste jaar niet meegerekend.

Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder behoorlijke verwijzing en is een vorm van fraude. Bij constatering van fraude of plagiaat kan de examencommissie van de opleiding sancties opleggen. De sterkste sanctie die de examencommissie kan opleggen is het indienen van een verzoek aan het College van Bestuur om een student van de opleiding te laten verwijderen.

Op de pagina Fraude en plagiaat vind je nadere uitleg wat er onder fraude en plagiaat wordt verstaan en een aantal concrete voorbeelden.

Ben je het niet eens met de manier waarop je behandeld bent door een medewerker van de universiteit, of met een beslissing die ten aanzien van jou genomen is, dan kun je daar wat aan doen. Je kunt een klacht, een bezwaar of een beroep indienen.

Zie voor uitleg over de verschillen en welke procedure je moet doorlopen de pagina Klachten, bezwaar en beroep.

De Universiteit Utrecht verwerkt een groot aantal persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Universiteit er verantwoordelijk voor dat er op de juiste manier met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Zie ook de privacyverklaring van de Universteit Utrecht over het gebruik van cookies en het meten van aantallen bezoekers op onze websites.