Zodra je (bijna) aan alle exameneisen hebt voldaan, kun je je aanmelden voor de Artsenbuluitreiking via het Formulier opgave afsluitblok, portfoliogesprek en artsenbuluitreiking.

Hieronder vind je meer informatie over de laatste fase van je studie: het afsluitblok, het portfoliogesprek en de artsenbuluitreiking.

Het afsluitblok:

 • Is voor de administratieve afhandelingen, het portfoliogesprek en de voorbereidingen voor de feestelijke Artsenbuluitreiking
 • Is onderwijsvrij, op één onderwijsmoment na (het portfoliogesprek) waarvoor je je beschikbaar dient te houden
 • Sluit aan op de laatste ingeroosterde P (periode)

De indeling is als volgt:

 • Week 1 Administratieve controle door Onderwijszaken
 • Week 2 en 3 Portfoliogesprekken
 • Week 4 of 5 Vergadering Artsexamencommissie
 • Week 5 of 6 Artsenbuluitreiking

Hoe geef ik me op?

Via het hier te vinden formulier Afsluitblok (artsenbuluitreiking en portfoliogesprek).

Wanneer geef ik me op?

Kijk voor de juiste data onder kopje ‘Artsenbuluitreiking’.

Wanneer ontvang ik de uitnodiging?

Kort na de uiterste opgavedatum behorend bij de betreffende artsenbuluitreiking.

Zie ook de leidraad portfolio Schakeljaar, te vinden op de Onderwijs > Schakeljaar pagina.

Het portfoliogesprek is het eindgesprek met een examinator van de opleiding, waarin je portfolio map besproken wordt. Het portfoliogesprek is het enige onderwijsmoment van het afsluitblok. Hiervoor dien je je beschikbaar te houden.

Wat is mijn afstudeerdatum?

De datum van het portfoliogesprek is je examendatum en de datum die op je diploma wordt vermeld. Zodra je examendatum is doorgegeven aan de Centrale Studentenadministratie (Csa), kun je je BIG laten registeren. Voor meer informatie over het aanvragen van je BIG-registratie, zie het kopje "Artsenbuluitreiking".

Wanneer hoor ik mijn indeling?

Kort na de uiterste opgavedatum behorend bij de betreffende artsenbuluitreiking.

Wat moet ik doen?

Uiterlijk één week voorafgaand aan het gesprek, lever je je portfolio map in bij je ingedeelde examinator, tenzij anders vermeld. Maak voor jezelf een kopie!

De artsenbuluitreiking is een feestelijke uitreiking van je artsdiploma. Om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, zal de uitreiking er dit jaar anders uitzien. We nemen verschillende maatregelen om de uitreiking op een zo veilig mogelijke manier te organiseren.

Data artsenbuluitreiking

Datum Plaats Uiterste opgavedatum Uiterste datum cijfers op Osiris
Vrijdag 3 september 2021 Academiegebouw 25 juni 2021 23 juli 2021
Maandag 11 oktober 2021 Academiegebouw 16 augustus 2021 3 september 2021
Donderdag 18 november 2021 Academiegebouw 23 september 2021 15 oktober 2021
Woensdag 22 december 2021 Academiegebouw 27 oktober 2021 26 november 2021
Donderdag 24 februari 2022 Academiegebouw 17 december 2021 21 januari 2022
Dinsdag 5 april 2022 Academiegebouw 4 februari 2022 4 maart 2022
Donderdag 19 mei 2022 Academiegebouw 18 maart 2022 15 april 2022
Maandag 27 juni 2022 Academiegebouw 29 april 2022 27 mei 2022
Donderdag 25 augustus 2022 Academiegebouw 24 juni 2022 22 juli 2022
Vrijdag 7 oktober 2022 Academiegebouw 5 augustus 2022 2 september 2022
Donderdag 17 november 2022 Academiegebouw 16 september 2022 14 oktober 2022
Donderdag 22 december 2022 Academiegebouw 28 oktober 2022 25 november 2022

Wat moet ik doen?

Je zorgt ervoor dat al je cijfers, m.u.v. het portfoliogesprek, op Osiris staan.

Op dit moment vinden er vanwege de COVID-19 uitbraak aangepaste uitreikingen plaats, waardoor er geen sprekers aanwezig kunnen zijn. Wel is het mogelijk om een begeleider vanuit de opleiding te vragen een persoonlijk praatje te schrijven (ca. 300 woorden (2 minuten). Je mag ook zelf kernachtig samenvatten wie je bent en hoe je de geneeskunde wilt beoefenen. In beide gevallen zal de secretaris dit voordragen.
Het formulier persoonlijk praatje die je bij de uitnodiging voor de uitreiking ontvangt, dien je ingevuld per mail te sturen naar artsenbuluitreiking@umcutrecht.nl

De UMC pas lever je in bij STIP in de brievenbus naast STIP, of stuur je per post naar:

UMC Utrecht t.a.v. STIP
Huispostnummer HB 1.06
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Vragen omtrent de artsenbuluitreiking? Stuur een mail naar: artsenbuluitreiking@umcutrecht.nl

 

 

 

 

 

Je studeert cum laude af als je aan de in de Onderwijs- en Examenregeling gestelde eisen voldoet (zie artikel 6).

De examencommissie doet voorafgaand aan het afstuderen geen uitspraak over het judicium. De resultaten van alle studenten worden nauwkeurig bekeken om te bepalen welke studenten aan de voorwaarden voor cum laude afstuderen voldoen. Omstandigheden en extracurriculaire activiteiten worden bij de bepaling van het judicium niet meegewogen. Het is dan ook niet mogelijk om een cum laude aan te vragen bij de examencommissie.

Let op: bij het bepalen van het judicium wordt uitgegaan van het rekenkundig gemiddelde (alle cijfers tellen even zwaar mee). Dit is een ander gemiddelde dan het gewogen gemiddelde dat in Osiris zichtbaar is.

Je kunt bij het STIP (max. 5) kopieën van je diploma laten waarmerken. Maak daarvoor een afspraak met STIP en neem je originele diploma, kopieën van het diploma en je ID-bewijs mee naar de afspraak. Het STIP kan alleen op vertoon van het originele diploma en je ID-bewijs de kopieën waarmerken.

Afgestudeerden kunnen zich, naast een gewaarmerkte kopie van het diploma, BIG-registreren met een uittreksel uit het diplomaregister van de DUO. Je kunt dit uittreksel downloaden, zodra jouw examendatum is doorgegeven aan de Centrale Studentenadministratie (CSa). De examens worden z.s.m. na het akkoord van de examencommissie doorgegeven aan CSa. Dit is in week 4 of 5.

Alle examens vanaf 1996 staan in het diplomaregister. Iedereen die na 1996 is afgestudeerd kan een uittreksel uit dit register ook als afstudeerverklaring gebruiken.

Via de website van het BIG-register kun je het formulier voor je BIG-registratie aanvragen.

Zodra al je resultaten in Osiris staan, inclusief het portfoliogesprek, (niet eerder), kún je je uitschrijven.

Staat je laatste resultaat op 31 augustus nog niet in Osiris, dan moet je je her-inschrijven voor de opleiding voor het volgend studiejaar!

Let op! 

 • Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
 • Je wordt uitgeschreven per de 1e van de maand volgend op je uitschrijfverzoek, niet eerder. Dus als je bijvoorbeeld in de maand september een uitschrijfverzoek doet, dan word je per 1 oktober uitgeschreven.
 • Je kunt wel een latere uitschrijfdatum opgeven bij je verzoek tot uitschrijving.
 • Als je afstudeert kun je je uitschrijven per de 1e van de maand volgend op je examendatum, maar je mag ook voor het resterende collegejaar ingeschreven blijven. Uiteraard betaal je dan nog wel collegegeld. Let op: uitschrijven met terugwerkende kracht kan niet.

Kijk hier voor meer informatie over uitschrijven.