Het schakeljaar is het derde en laatste jaar van de Master Geneeskunde. Dit is een jaar van keuzes voor het schakelen van de artsopleiding naar een vervolgopleiding.

2x per jaar vind een Schakeljaar voorlichting plaats, meestal in januari en in juni/juli.

Wanneer kun je aanmelden voor indeling van het Schakeljaar?

Op het moment dat je:

 • CRU2006: 90 studiepunten van Master jaar 1 en 2 op Osiris hebt staan
 • CRU+: 78 studiepunten van Master jaar 1 en 2 op Osiris hebt staan (let op: alleen het startblok van het Schakeljaar kan gevolgd worden wanneer je nog niet de volledige 120 punten van M1 en M2 hebt behaald)

Het schakeljaar omvat een volledig studiejaar en is onderverdeeld in 8 perioden, zie het jaarrooster. In P7 en P8 wordt geen startblok aangeboden.

Startblok P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
start in week 35 41 47 03 09 15 21 29
opgave mogelijk vanaf week 17 23 31 37 43 49 - -
Sluiting opgave eind week 21 27 35 41 47 03 - -
Ontvangst indeling per mail 25 31 39 45 51 07 - -

Hoe kun je aanmelden voor het Schakeljaar?

Via het aanmeldformulier Schakeljaar CRU.

Hoe wordt er ingedeeld?

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de opgegeven voorkeuren.

Aantal studenten per Startblok:
P1 t/m P4 --> min. 30 en max. 60 studenten
P5 en P6 --> min. 15 en max. 60 studenten

Bij meer aanmeldingen wordt er geloot:
Uitgeloot bij > 90 ECTS --> plaatsing in volgend Startblok --> wel opnieuw aanmelden
< 90 ECTS --> je loot niet mee, je moet je opnieuw aanmelden als je meer dan 90 ECTS hebt behaald

Bij minder aanmeldingen:
Startblok kan worden geannuleerd --> automatische plaatsing in volgend Startblok.

Bezwaar tegen indeling:
Tot één week na ontvangst van de indeling via coschappen@umcutrecht.nl.

Het Schakeljaar:

 • Is verdeeld in 8 periodes (P’s) van ieder 6 weken (zie jaarrooster Master jaar 3)
 • Heeft 6 instroommomenten, P1 t/m P6

In het Schakeljaar heb je recht op 4 weken vakantie:

 • Kerstvakantie, week 52 & 1 (in P3: bestaat uit 8 weken)
 • Zomervakantie, week 27 & 28 (in P7: bestaat uit 8 weken) De zomervakantie is in overleg met de begeleider evt. te verschuiven.

Het programma (48 weken)

 • Startblok, het eerste blok vóór andere onderdelen: 6 weken, inclusief Terugkomdagen (TKD’s) 8 x 1 dag
 • ASAS (Algemeen Semi Arts Stage): 12 weken, evt. 18 weken
 • Wetenschapsstage: 12 weken, evt. 18 of 24 weken
  • De Wetenschapsstage kan gekoppeld worden aan de ASAS of BSAS in hetzelfde vakgebied met een maximum van 24 weken (12 weken ASAS of BSAS en 12 weken WS).

 • Keuzestage(s): 1 of 2x 6 weken of 1x 12 weken:BSAS (Bijzondere Semi Arts Stage)
 • Afsluitblok: portfoliogesprek en Artsenbuluitreiking: 6 weken

Toegangseis voor het startblok

 • CRU2006
  • Na het behalen van alle cursussen van Master jaar 1 en 2 én de UVT of (nieuwe) UVT Master jaar 1
  • Alle resultaten moeten 10 werkdagen voorafgaand aan het startblok op Osiris staan
 • CRU+
  • Na het behalen van 78 studiepunten van Master jaar 1 en 2
  • Alle resultaten moeten 10 werkdagen voorafgaand aan het startblok op Osiris staan

Toegangseis voor ASAS, wetenschappelijke- en keuzestage

 • CRU2006
  • Voldoen aan toegangseis van het Startblok + de UVT van Master jaar 1 en 2.
 • CRU+/Overgangsregeling
  • Na het behalen van alle cursussen van Master jaar 1 en 2 en de UVT, eventueel aangevuld of vervangen door equivalenten in de verschillende curricula.

Toegangseis afsluitblok

Na behalen van alle vakken (of equivalenten in verschillende curricula) Master jaar 1, 2 en 3, met uitzondering van het Afsluitblok.

Informatie:

Lees ook de kopjes verder op deze pagina over de onderdelen van het Schakeljaar.

De competenties die in het Schakeljaar worden opgedaan vormen het schakelprofiel. Dit kan een enkelvoudig of meervoudig profiel zijn, als voorbereiding op één specifieke of enkele samenhangende medische vervolgopleiding(en). Het blijft ook mogelijk om je in het schakeljaar breed te oriënteren op meerdere verschillende vakgebieden.

Op de website van de medische vervolgopleidingen staat een overzicht van de medische vervolgopleidingen in het UMC Utrecht met een uitgebreide beschrijving per opleiding.

De website van het OOR Utrecht biedt ook meer informatie over verkorting van de opleidingsduur op basis van het dedicated schakeljaar en over de individualisering van de opleidingsduur. 

Vitale Functies

Het Dedicated Schakeljaar "Vitale Functies" wordt ingevuld door de Anesthesiologie, Cardiologie, Intensive Care (IC), Longziekten, en Spoedeisende Geneeskunde (SEG). Bij al deze disciplines neemt de zorg aan de patiënt met bedreigde vitale functies een belangrijke plaats in. Voor meer informatie over het Dedicated Schakeljaar "Vitale Functies" download hieronder de informatiebrief.

Moeder & Kind

Het Dedicated Schakeljaar “Moeder & Kind” wordt ingevuld door de Kindergeneeskunde, Obstetrie/Gynaecologie en de Klinische Genetica. Naast deze drie hoofdspecialismen zijn ook andere disciplines bij dit profiel betrokken, zoals onder andere de Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Kinderchirurgie en de Neonatologie. De gemene deler is dat de gezondheid van de moeder en het kind centraal staat. Voor meer informatie over het Dedicated Schakeljaar “Moeder & Kind” download hieronder de informatiebrief.

Global Health

Het Dedicated Schakeljaar “Global Health” wordt gecoördineerd door het Julius Centrum (Julius Global Health, www.globalhealth.eu) en uitgevoerd in samenwerking met de Obstetrie/Gynaecologie, Heelkunde, Kindergeneeskunde, Huisartsgeneeskunde, Spoedeisende Hulp, Interne Geneeskunde, Epidemiologie en Public Health. Centraal in dit dedicated schakeljaar staat Global Health: een focus op het verminderen van gezondheidsverschillen tussen landen (bijvoorbeeld tussen lage- en middeninkomenslanden en hoge-inkomenslanden zoals Nederland) en in landen (zoals verschil in gezondheidsuitkomsten tussen laag- en hoogopgeleiden, mensen met een migrantenachtergrond, of tussen wijken).

Om gezondheid wereldwijd te bevorderen heb je kennis nodig van de kliniek en wetenschap. Daarom doe je binnen dit schakeljaar je ASAS binnen een van de deelnemende specialismen in Nederland, en een keuze co-schap en wetenschapsstage in een lage- en middeninkomensland. Meer informatie over dit Dedicated Schakeljaar is te vinden in de presentatie hieronder.

NB: Eind 2018/begin 2019 wordt bekend gemaakt of het Dedicated Schakeljaar - Global Health doorgaat.

Oncologie

Het Dedicated Schakeljaar Oncologie wordt ingevuld door de hoofdspecialismen: Interne Geneeskunde (afd. medische oncologie), Heelkunde (afd. chirurgische oncologie), Neurochirurgie, Kindergeneeskunde (afd. kinderoncologie Princes Maxima Centrum) en Longziekten. Al deze disciplines raken een gemeenschappelijk thema, namelijk de zorg en gezondheid van een oncologische patiënt. De insteek is dat de student kennis en ervaring opdoet bij diagnostiek en behandeling van patiënten met een diversiteit aan aandoeningen, waarbij het accent ligt op de oncologie. Dit Dedicated Schakeljaar biedt studenten de mogelijkheid zich te oriënteren op een selectie van deze vakgebieden en geeft een zo compleet mogelijk beeld van de oncologische zorg.

Vanaf studiejaar 2018-2019 worden vrijwel alle beoordelingen voor coschappen/LINKs/stages ingevuld in het digitaal portfoliosysteem Scorion. Voor studenten die in de overgangsfase nog een coschap in CRU2006 lopen blijven de papieren formulieren beschikbaar.

 • Alleen originele, volledig ingevulde, duidelijk leesbare beoordelingsformulieren (nieuwste versie) worden in behandeling genomen.
 • In het Diakonessenhuis, het St. Antonius Ziekenhuis, het Meander Medisch Centrum en het Ziekenhuis Gelderse Vallei is geen begeleider vanuit het UMC Utrecht nodig naast de dagelijks begeleider.
 • Is de (keuze)stage aan het eind van het Schakeljaar gepland, overleg dan met je interne en UMCU begeleider voor een spoedige afwikkeling.
 • De beoordeling dient binnen twee weken na afronding van de stage te worden ingeleverd.
 • De beoordeling dient uiterlijk in de eerste week van het afsluitblok, op maandag of dinsdag, te worden ingeleverd. De cijfers dienen eind van de eerste week van het afsluitblok op Osiris te staan.
 • Iedere eindbeoordeling dient ondertekend te worden door de examinator van het studieonderdeel.
 • Maak van je beoordelingen een kopie voor je portfolio.

Waar vind ik de formulieren?

De eindbeoordelingsformulieren zijn verkrijgbaar bij Willy's winkeltje en het STIP. De overige formulieren zijn te vinden onder fomulieren en verklaringen.

Wat lever ik waar in?

ASAS, BSAS en Keuze bij het STIP (HB 1.06):

 • Planningsgesprek
 • Voortgang- en Tussentijdsgesprek (geldt niet voor een 6-weekse Keuzestage) (let op: 2 formulieren)
 • Professioneel gedrag (let op: naam EN handtekening begeleider/student)
 • Eindbeoordelingsformulier

Keuze-wetenschapsstage en Wetenschapsstage bij het STIP (HB 1.06):

 • Planningsgesprek Schakeljaar
 • Voortgangsgesprek Schakeljaar
 • Rubric Beoordeling praktisch werk
 • Rubric Tussentijdse beoordeling wetenschappelijke (keuze)stage
 • Professioneel gedrag Wetenschap
 • Beoordeling eindpresentatie
 • Rubric Beoordeling verslag 1e beoordelaar
 • Rubric Beoordeling verslag 2e beoordelaar
 • Eindbeoordelingsformulier
 • Geprinte versie van het verslag
 • Laatste versie van het verslag als 1 document (incl. bijlagen)
Informatie onderdelen Schakeljaar

In het Startblok staat de vorming van een professionele attitude in het gebruiken en overdragen van klinische kennis en vaardigheden voorop. Het startblok is een verplicht theorieblok van 6 weken.
Een behoorlijk deel van het Startblok bestaat uit EBM (Evidence Based Medicine) onderwijs, waarbij je getraind wordt in het schrijven van een Evidence Based Case Report (EBCR). Gedurende de rest van het schakeljaar schrijf je samen met een medestudent nog twee van deze EBCR’s. Daarnaast volg je een onderwijsstage en zijn er bijeenkomsten gepland met als thema Professionaliteit (Medische Ethiek, Gezondheidsrecht, Kwaliteitszorg en Communicatie & Attitude).

De onderwerpen van het Startblok komen tijdens het schakeljaar terug op de terugkomdagen (TKD). In de vier periodes na je Startblok volg je acht verplichte terugkomdagen. De thema's van deze terugkomdagen zijn:

 • Gezondheidsrecht (GR1 en GR2)
 • Medische ethiek (ME1)
 • Science in transition (ME2)
 • Quality Improvement (KZ)
 • Palliatieve zorg (PZ)
 • Communicatie en attitude onderwijs (CA): persoon, professie en praktijk
 • Existentiële thematiek en betekenisgeving (ETB)

Ook is er elke TKD een college van EBM, waarbij vragen en problemen kunnen worden besproken over het schrijven van de EBCR’s.

Portfolio

Tijdens je schakeljaar werk je aan je portfolio. Hierover krijg je tijdens het startblok een voorlichting. Lees daarnaast de Leidraad Portfolio Schakeljaar.

Toegang tot Blackboard

Je dient je zelf voor het Startblok in te schrijven via Osiris, m.b.v. cursuscode: GNM301018.
Je ontvangt dan automatisch toegang tot de cursusinformatie op Blackboard.

Rooster

Het startblok-rooster wordt door de startblok-organisatie geplaatst op Blackboard. De student ontvangt toegang tot de Blackboard omgeving als hij/zij in Osiris is ingeschreven voor het startblok.

Contact

Bianca Veenhof-Groeneveld: student@juliuscenter.nl

Voor stages geldt

Een stagebegeleider op locatie is noodzakelijk: dit is een gepromoveerd staflid van het ziekenhuis/de instelling waar de stage plaatsvindt. Bij een stage buiten het UMC is ook een gepromoveerd UMCU begeleider van de betreffende specialisatie van belang. Voor het Antonius, Diakonessenhuis, Meander en Ede is geen gepromoveerd UMCU begeleider nodig, behalve in het geval van een wetenschappelijke (keuze)stage.

Wil je je stage in het buitenland doen?

Raadpleeg altijd eerst de site van International Office i.v.m. afspraken over verzekeringen, vaccinaties en follow-up. Je moet je in Osiris aanmelden voor een stage in het buitenland.
Indien je 18 of 24 weken in het buitenland stage loopt, realiseer je dan dat je in de problemen komt met de verplichte terugkomdagen van het startblok. Je bent namelijk verplicht om 8 terugkomdagen te volgen in Master jaar 3. Elk P-blok bevat 2 terugkomdagen.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

De Wetenschapsstage duurt minimaal 12 weken en kan eventueel verlengd worden tot 18 of 24 weken (in de keuzeruimte). Deze stage is gericht op actieve deelname aan wetenschappelijk onderzoek.
Je moet deze stage geheel zelf organiseren. Je maakt zelf, in overleg met de afdeling waar je een stage wilt doen, een onderzoeksplan. Dit plan moet zijn goedgekeurd door de coördinator van de wetenschapsstage voordat deze stage plaatsvindt. Je kunt het voorstel (uiterlijk 8 weken van te voren) mailen naar: jaar6@umcutrecht.nl

De Wetenschapsstage kan gekoppeld worden aan de ASAS of BSAS in hetzelfde vakgebied met een maximum van 24 weken (12 weken ASAS of BSAS en 12 weken WS).

Voor wetenschapsstage op interne- en externe locaties volg onderstaande stappen:

 1. Kies een stageplaats van 1e voorkeur.
 2. E-mail je motivatie en afspraakmogelijkheden met stage aanbieder
 3. Maak een stage voorstel en bespreek dit met de stage aanbieder
 4. Verbeter eventueel het onderzoeksvoorstel
 5. Stuur het volledig ingevulde onderzoeksvoorstel naar de coördinator Wetenschapsstage Dr. N. Bovenschen via Schakeljaar@umcutrecht.nl.

Dr. N. Bovenschen heeft op woensdag een inloopspreekuur van 13.00 - 14.00 uur, Kamer AZU G03.504
Route: Neem de lift bij de Pitstop naar 3e verdieping. Uit lift links door klapdeuren. Eerste gang links. Eerste gang rechts. Tweede deur links.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Voor alle stages geldt

Een stagebegeleider op locatie is noodzakelijk: dit is een gepromoveerd staflid van het ziekenhuis/de instelling waar de stage plaatsvindt. Bij een stage buiten het UMC is ook een gepromoveerd UMCU begeleider van de betreffende specialisatie van belang. Voor het Antonius, Diakonessenhuis, Meander en Ede is geen gepromoveerd UMCU begeleider nodig, behalve in het geval van een wetenschappelijke (keuze)stage.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

De Semi-artstage (ASAS) is voor alle studenten verplicht. Je kunt bij aanmelding 3 voorkeuren opgeven voor het specialisme waarbij je deze stage wilt volgen en je motivatie voor een specialisatie kun je bekrachtigen bij opmerking.  Onderwijszaken bepaalt de indeling van ASAS. Deze stage kun je niet zelf regelen en de locaties worden verdeeld vanuit de divisie.  In de ASAS werk je als semi-arts op het niveau van een beginnend arts-assistent. Daardoor verbreed en verdiep je algemeen medische vaardigheden en bereid je goed voor op het zelfstandig functioneren als basisarts. De ASAS kan eventueel verlengd worden tot 18 of 24 weken (in de keuzeruimte).

De Wetenschapsstage kan gekoppeld worden aan de ASAS of BSAS in hetzelfde vakgebied met een maximum van 24 weken (12 weken ASAS of BSAS en 12 weken WS).

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Voor alle stages geldt

Een stagebegeleider op locatie is noodzakelijk: dit is een gepromoveerd staflid van het ziekenhuis/de instelling waar de stage plaatsvindt. Bij een stage buiten het UMC is ook een gepromoveerd UMCU begeleider van de betreffende specialisatie van belang. Voor het Antonius, Diakonessenhuis, Meander en Ede is geen gepromoveerd UMCU begeleider nodig, behalve in het geval van een wetenschappelijke (keuze)stage.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

De Bijzondere semi-artsstage (BSAS) is een 12 weken geregelde keuzestage. Deze stage is niet verplicht, maar kan als invulling van de 12 weken keuzeruimte gelden. Het doel van dit type semi-artsstage is om je de mogelijkheid te bieden nader kennis te maken met specialismen waarin geen reguliere coschappen worden aangeboden en/of die zich door hun bijzondere karakter niet lenen voor een algemene semi-artsstage. Ook hier werkt de semi-arts op het niveau van een beginnend arts-assistent.

De Wetenschapsstage kan gekoppeld worden aan de ASAS of BSAS in hetzelfde vakgebied met een maximum van 24 weken (12 weken ASAS of BSAS en 12 weken WS).

Zie het overzicht van de specialismen die een BSAS aanbieden.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Voor alle stages geldt

Een stagebegeleider op locatie is noodzakelijk: dit is een gepromoveerd staflid van het ziekenhuis/de instelling waar de stage plaatsvindt. Bij een stage buiten het UMC is ook een gepromoveerd UMCU begeleider van de betreffende specialisatie van belang. Voor het Antonius, Diakonessenhuis, Meander en Ede is geen gepromoveerd UMCU begeleider nodig, behalve in het geval van een wetenschappelijke (keuze)stage.

Wil je je stage in het buitenland doen?

Raadpleeg altijd eerst de site van International Office i.v.m. afspraken over verzekeringen, vaccinaties en follow-up. Je moet je in Osiris aanmelden voor een stage in het buitenland.
Indien je 18 of 24 weken in het buitenland stage loopt, realiseer je dan dat je in de problemen komt met de verplichte terugkomdagen van het startblok. Je bent namelijk verplicht om 8 terugkomdagen te volgen in Master jaar 3. Elk P-blok bevat 2 terugkomdagen.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Als je de 12 weken keuzeruimte niet gebruikt voor een BSAS of een verlenging van je wetenschappelijke stage, moet je deze ruimte opvullen met één of twee stages naar keuze. Je kunt deze stage(s) geheel zelf regelen:  deze stage(s) moet dan 8 weken voorafgaand zijn goedgekeurd door de coördinator van de keuzestage. Bij een klinische stage moet deze voldoen aan de criteria van de keuzestages van masterjaar 1 en 2, bij een wetenschappelijke keuzestage moet deze voldoen aan de criteria voor wetenschappelijke stage in masterjaar 3. Je kunt ook kiezen voor een geregelde stage van 6 weken.

Voor keuzestages op interne- en externe locaties volg onderstaande stappen (voor meer informatie, zie onderstaande links “Klinische keuzestages – Criteria en richtlijnen” en “Niet-klinische keuzestages en wetenschappelijke keuzestages – Criteria en richtlijnen”):

 1. Kies een stageplaats van eerste voorkeur.
 2. E-mail je motivatie en afspraakmogelijkheden naar de lokale stagebegeleider.
  • Voor klinische en niet-klinische keuzestages in het UMC Utrecht: zoek een inhoudsdeskundige, gepromoveerde UMCU-begeleider.
  • Voor klinische en niet-klinische keuzestages buiten het UMC Utrecht (met uitzondering van Prinses Maxima Medisch Centrum, St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Meander Medisch Centrum, Gelderse Vallei, St. Jansdal, Rivierenland Tiel en Gelre Ziekenhuis): zoek een inhoudsdeskundige, gepromoveerde UMCU-begeleider.
  • Voor wetenschappelijke keuzestages: zoek altijd een inhoudsdeskundige, gepromoveerde UMCU-begeleider.
 3. Bespreek het stagevoorstel inclusief de verdiepingsopdracht met de stagebegeleider (en UMCU-begeleider). De verdiepingsopdracht is bedoeld om het coschap duiding te geven. Daarbij moet in ieder geval het onderwerp duidelijk omschreven zijn, d.w.z. het ziektebeeld of de behandelmethode zijn daarin gedefinieerd.
 4. Stuur het volledig ingevulde stagevoorstel minimaal 8 weken vóór aanvang naar de coördinator:
 5. Mogelijk vraagt de coördinator om de verdiepingsopdracht specifieker te maken. Verbeter eventueel het stagevoorstel en overleg de aanpassingen ook goed met je begeleiders.
 6. Wijzigigen van de verdiepingsopdracht is in overleg met de coördinator, mits goed onderbouwd, mogelijk binnen twee weken na aanvang van de keuzestage.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Stageplaatsen Public Health

Contact:

Management & beleid in de gezondheidszorg

Binnen de afdeling Public Health worden stages aangeboden bij verschillende koepelorganisaties in de gezondheidszorg. In het derde en vierde jaar van de  medische vervolgopleiding tot specialist A&G of M&G, maar ook als ziekenhuisspecialist, ziekenhuis-directeur, hoogleraar of opleider, krijgt u te maken met management kennis en vaardigheden zoals planning and control, HRM beleid, financieel management, verandermanagement, ondernemerschap, beleidsadvisering, kwaliteitsbeleid of de Inspectie. Kenmerkend voor deze stage is dat er vaak weinig tot geen patiëntencontacten zijn en dat dus de patiëntgebonden klinische vaardigheden niet geoefend kunnen worden. Wel wordt van de coassistent verwacht dat de basiskennis en vaardigheden als arts vanuit de arts/patiënten casuïstiek wordt toegepast op micro-, meso- en macroniveau. Het is niet de bedoeling om een jaarbegroting van een zorginstelling te analyseren. De medisch specialisten met een beleidsadviserende of management functie zullen als coschapbegeleider vaak samen met beleidsmedewerkers (geen artsen) de coassistent vaardigheden leren als het presenteren aan een management-team, het schrijven van een beleidadvies of het analyseren van een tuchtrechtzaak, een veiligheidsmanagement vraagstuk, een HKZ onderdeel of het INK managementmodel. Het is een uitgelezen kans voor de coassistent, die graag hun CANMEDS competenties willen oefenen als de communicator, de schrijver, de beleidsadviseur of de gezondheidsbevorderaar.

Verslavingsgeneeskunde

Je loopt het coschap bij een instelling voor verslavingszorg, waarbij je kennismaakt met de zorg voor verslaafden, zowel in de periode van detoxificatie als in de nazorg. Je bent verantwoordelijk voor de intake van je eigen patiënten en stelt voor hen een behandelplan op. Je bent de vaste begeleider voor je eigen patiënten, onder supervisie van de verslavingsarts.

Verslavingsgeneeskunde: het deelgebied van de geneeskunde dat zich richt op preventie, diagnostiek en behandeling van misbruik en verslaving van middelen, waaronder alcohol en tabak, illegale middelen en geneesmiddelen alsook de zogenaamde gedragsverslavingen als pathologisch gokken, eetverslaving, koopverslaving, seksverslaving, gamen en internetgebruik zonder controle.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Voor alle stages geldt

Een stagebegeleider op locatie is noodzakelijk: dit is een gepromoveerd staflid van het ziekenhuis/de instelling waar de stage plaatsvindt. Bij een stage buiten het UMC is ook een gepromoveerd UMCU begeleider van de betreffende specialisatie van belang. Voor het Antonius, Diakonessenhuis, Meander en Ede is geen gepromoveerd UMCU begeleider nodig, behalve in het geval van een wetenschappelijke (keuze)stage.

Wil je je stage in het buitenland doen?

Raadpleeg altijd eerst de site van International Office i.v.m. afspraken over verzekeringen, vaccinaties en follow-up. Je moet je in Osiris aanmelden voor een stage in het buitenland.
Indien je 18 of 24 weken in het buitenland stage loopt, realiseer je dan dat je in de problemen komt met de verplichte terugkomdagen van het startblok. Je bent namelijk verplicht om 8 terugkomdagen te volgen in Master jaar 3. Elk P-blok bevat 2 terugkomdagen.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Gezondheidsrecht

Doel van de keuzestage gezondheidsrecht is de student in 6 weken wegwijs te maken in een onderdeel van het gezondheidsrecht dat haar of hem interesseert. Het onderwerp wordt in overleg met de docent gekozen. De stage resulteert in een onderzoeksverslag.

Methode die wordt gehanteerd is het beargumenteerd beantwoorden van een samen met de docent geformuleerde onderzoeksvraag door het bestuderen van relevante literatuur, rechtspraak en wetgeving.

Medische Ethiek

In deze 6 weken stage doet de student een systematisch literatuurstudie, eventueel na een eerste inleidende week. Er wordt meer en theoretischer literatuur bestudeerd. Het verslag bestaat niet alleen uit een weergave van de posities van anderen maar er vindt ook een inhoudelijke, thematische ordening van het werk van anderen plaats. Dat laatste vormt zeker ook blijk van een academische, intellectuele arbeid. Wekelijks vindt een leergesprek van minstens een uur plaats. De studenten worden begeleid door stafleden Medische Ethiek van de afdeling Medical Humanities van het Julius Centrum.

Medische Psychologie (Helen Dowling instituut)

Een Psycho-oncologische stage!

Bij het Helen Dowling Instituut (HDI) krijg je in 6 weken een uitgebreid kijkje in de keuken van de psycho-oncologie. Het HDI is de grootste en oudste ggz-instelling op dit gebied. Hier worden mensen met kanker en hun naasten geholpen bij het emotioneel verwerken van kanker met diverse therapieën volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.

Tijdens dit co-schap krijg je de kans aanwezig te zijn bij intakegesprekken en vervolggesprekken. Later doe je zelf onder begeleiding het intakegesprek en maak je het intakeverslag/de huisartsenbrief. Als aankomend arts ontwikkel je een beter inzicht in de problematiek die kan spelen bij mensen met een levensbedreigende ziekte, en zul je ervaren hoe dat interacteert met hun medische situatie. Daarnaast sluit je aan bij onze teamintervisies en bij het spreekuur van onze consulterende psychiater.

Eenmaal per week ben je bij Demeter, het academische hospice van het UMC Utrecht. Daar loop je visite met de hospice arts en woon je het multidisciplinair overleg bij.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Michèle Hamel, therapeut bij het HDI, 030 - 25 240 20.

Stage begeleider vanuit het UMCU: Jacqueline van Wijngaarden 088 - 75 514 21

Onderwijsstage

Een bijzondere keuzestage is de Onderwijsstage. Deze stage van 6 weken mondt uit in een junior-kwalificatie onderwijs (Studenten Onderwijs Kwalificatie, STOK).

Elementen uit deze stage zijn onder andere:

 • verzorgen van 30 uur contactonderwijs;
 • uitvoeren van een onderwijskundig adviesproject in het studieonderdeel waarin het onderwijs is gegeven;
 • uitwerken van een medisch onderwijskundig onderwerp;
 • opstellen van tentamenvragen;
 • toetsing over de bundel Learning & Teaching in Medicine van het British Medical Journal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Het afsluitblok is een periode van 6 weken waarin je na administratieve afhandelingen en het portfoliogesprek je mag voorbereiden op het in ontvangste nemen van je diploma in de Artsenbuluitreiking. Over dit alles vind je meer informatie onder Afstuderen en in de Leidraad Portfolio Schakeljaar.