Loop je tijdens je studie tegen een probleem aan of zoek je persoonlijk advies? Studeren hoef je niet alleen te doen. Er zijn verschillende mensen die advies kunnen geven en kunnen begeleiden.

Bij de opleiding vind je begeleiders bij wie je terecht kunt voor vragen die te maken hebben met je studie. Voor andere vragen heeft de Universiteit Utrecht nog meer begeleiders die je kunt benaderen. Het overzicht hieronder toont alle verschillende begeleidingsopties, klik op een optie voor meer informatie. Verder naar beneden op de pagina is ook een lijst met meer informatie te vinden.

Ook tijdens de coronacrisis zijn veel begeleiders bereikbaar en kunnen evt. afspraken op afstand ingepland worden. Kijk in het overzicht welke mogelijkheden de verschillende begeleiders hebben.

Bij problemen in en buiten studie, zoals twijfels over juiste studiekeuze, studievertraging (ook oproepen), studieplanning, ziekte, faalangst en bemiddeling examencommissie of docenten. 

Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag 12.30 - 13.30 uur 
Telefonisch spreekuur: maandag 16.00 - 17.00 uur, vrijdag 15.00 - 16.00 uur, tel. 088 75 68515  
Afspraken:plan online een afspraak in met één van de studieadviseurs, via: www.planzelf.nl/enterprise/bij/umcutrecht_GNK
Gezien studenten tijdelijk geen face-to-face afspraak met de studieadviseurs kunnen maken, vinden gesprekken via de telefoon of Skype plaats. Je kunt dit aangeven in het online planningssysteen.

Wie: Ineke Steenhoek, Jaco de Fockert-Koefoed, Ariët van Laar
Waar: kamer HB 1.37, 1.38 en 1.39 
E-mailadviseurs@umcutrecht.nl

Voor alle studenten is er de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een individueel gesprek met een studieloopbaancoördinator. Hier kun je bijvoorbeeld terecht met vragen over je specialisatiekeuze of je keuzes omtrent het schakeljaar.

Wie: Pim Horstman

Een afspraak kan gemaakt worden via het STIP.

Coördinator: prof. dr. H.G.M. Heijerman

Voor vragen of contact: GNK-Mentoraat@umcutrecht.nl

In de masteropleiding Geneeskunde ben je als student bezig met je toekomstig loopbaan als arts en hoe je jouw toekomst vorm wil gaan geven. Je denkt na over je keuze van specialisatie en/of promotie en het traject daar naartoe. Om daar ondersteuning bij te bieden is het Mentoraat in de Master opgezet. Een mentor (AIOS of specialist) is een laagdrempelig aanspreekpunt en persoonlijke begeleider van de student gedurende de gehele masterfase. Individuele gesprekken tussen student en mentor staan centraal. Voorbeelden van gespreksonderwerpen zijn niet alleen vragen over carrière, maar ook juist de werk-privébalans.

Individuele coaching vindt plaats als de student zelf en/of een (coschap)begeleider of docent aangeeft dat de student extra ondersteuning kan gebruiken bij het functioneren in de opleiding.  

Allereerst mag elke student zich ook op eigen initiatief aanmelden voor coaching.

Daarnaast kan aanmelding gebeuren naar aanleiding van een beoordeling Professioneel Gedrag ‘behoeft aandacht’ of ‘onvoldoende’ tijdens een stage. Ook al voordat de beoordeling Professioneel Gedrag is afgegeven, kan de student naar de coaching verwezen worden door de begeleider. Tot slot kan een student worden doorverwezen naar de coaches door de examencommissie naar aanleiding van een melding ‘Onprofessioneel Gedrag’ buiten de stages om.

Doel van het traject is om samen met de coach te kijken waar de student tegenaan loopt in coschappen, stages of ander onderwijs, en te ontdekken of handvaten te krijgen hoe daarmee om te gaan.
Ook met andere vragen bijvoorbeeld bij burn-out, bij terugkeer na afwezigheid, of bij twijfels over de studie is een student van harte welkom. Ook vragen zoals ‘hoe zet ik mezelf neer’, ‘hoe gedraag ik me’, ‘hoe ga ik om met reacties van specialisten’, kunnen aan bod komen.  

De gesprekken met de coach zijn vertrouwelijk.

Wie: Marian Wolters, coördinator coaches professioneel gedrag
E-mail: M.S.Wolters@umcutrecht.nl
Telefoon: 088 75 53473
Waar: HB 4.02

Aangezien studenten tijdelijk geen face-to-face afspraak met de coaches kunnen maken, worden gesprekken uitgesteld, of vinden via bijv. de telefoon, Skype of Zoom plaats. Dit hangt af van het doel van het gesprek. Als er nog gesprekken gepland staan, zal je coach daar contact met je over opnemen. De coaches zijn ook beschikbaar voor gesprekken als je vragen of zorgen hebt in deze tijd van de coronacrisis. Je kunt contact opnemen met je eigen coach of je aanmelden voor coaching.

Voor meer informatie over professioneel gedrag en de beoordeling hiervan, zie binnenkort de pagina over stages en coschappen.

Naast de coaches die specifiek voor de opleiding werken kun je ook terecht bij onze facultaire coach – Nynke Okma. Lees hieronder meer.

Loop je vast in de interactie met anderen? Leg je de lat te hoog en vind je het moeilijk om los te laten en grenzen te stellen? Heb je last van frustratie, stress of onzekerheid? Vind je het lastig om keuzes te maken die bij jou passen? Heb je het verlangen om meer voldoening, vertrouwen en plezier te ervaren bij de dingen die je doet? Of ervaar je andere persoonlijke uitdagingen die van invloed zijn op jouw studieloopbaan?

Als coach kijk & denk ik graag met je mee! Samen kijken we enerzijds wat belangrijk voor je is en welke patronen jou in de weg staan. Anderzijds leer je zien wie je bent los van deze patronen en experimenteer je met alternatieven. Zodat je vrijer wordt om je studie en leven vorm te geven op een manier die bij jou past en wat jij in de wereld wil brengen.

Op basis van een korte kennismaking & jouw vraag bepalen we hoe het coachtraject eruit ziet (aantal gesprekken, frequentie etc). Met scherpte, aandacht en toewijding ga ik vervolgens met jou op zoek naar wat jou werkelijk een stap verder brengt. Ik maak daarbij gebruik van werkwijzen en methodieken op basis van o.a. integrale coaching, cognitieve psychologie, appreciative inquiry, system centred training, mindfulness en voice dialogue om jou te helpen.

Afspraken: plan online een afspraak in met de coach, via: https://www.planzelf.nl/enterprise/bij/umcutrecht_Coach
Gezien studenten tijdelijk geen face-to-face afspraak kunnen maken, vinden gesprekken via de telefoon of Skype plaats. Je kunt dit aangeven in het online planningssysteem.

Wie: Nynke Okma
E-mail: C.R.Okma@umcutrecht.nl

 

Voor loopbaanadvies, banenoriëntatie, het bespreken van je curriculum vitae en sollicitatiebrief of het oefenen van een sollicitatiegesprek.

Afspraken: via het online afsprakensysteem op https://students.uu.nl/careerservices  

Vanwege de coronamaatregelen is het op dit moment niet mogelijk om een fysieke afspraak te maken met de career officers. Afspraken gaan via telefonisch, via Skype of via Zoom en kun je via de online agenda inplannen. In het opmerkingen veld kun je aangeven wat jouw voorkeur heeft.

Wie: Marte Otter en Kim van den Heuvel-Taverne
Waar: kamer HB 1.11
E-mail: careerofficer@umcutrecht.nl
Tel: 06-55234462 (Marte) en 06-50177067 (Kim)

Heb je tijdens je studie, stage of coschap te maken met ongewenste omgangsvormen? Dan is het belangrijk dat je dit bespreekt met iemand die je kunt vertrouwen.
Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: ‘Alles in de omgang en communicatie wat als ongewenst/kwetsend wordt ervaren en tot gevolg heeft dat je je niet langer veilig voelt in de opleiding, tijdens de coschappen of in de privésfeer.’ Je kunt hierbij denken aan (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie. De vertrouwenspersoon, studieadviseur of klachtencoördinator kan je hierbij helpen. Voor alle genoemde personen geldt dat ze vertrouwelijk met jouw ervaring/klacht omgaan en het niet delen met derden zonder jouw expliciete toestemming.

Volg je op dit moment een stage of coschap in een ander ziekenhuis dan het UMC Utrecht dan contact opnemen met de vertrouwenspersoon van dat ziekenhuis. Een bijkomend voordeel hiervan is dat vertrouwenspersonen die verbonden zijn aan het ziekenhuis waarin het voorval heeft plaatsgevonden iets kan doen om te voorkomen dat dit nogmaals plaatsvindt. We hopen dat je jouw ervaring daarnaast ook wil aankaarten bij onze eigen vertrouwenspersonen zodat we de leeromgeving(en) kunnen verbeteren.

Als je het niet eens bent met de manier waarop een medewerker of dienst van de universiteit zich tegenover jou heeft gedragen, dan kun je dit bespreken met de klachtencoördinator. Een klacht kan betrekking hebben op een gedraging tegenover jou. De klachtencoördinator treedt in eerste instantie op als bemiddelaar. Levert bemiddeling niets op, dan legt de klachtencoördinator de klacht voor aan de klachtencommissie van de opleiding welke de klacht beoordeelt t.a.v. de gedraging (onheuse bejegening). Je wordt op de hoogte gebracht van de uitkomst hiervan.

Studieadviseur

Jaco de Fockert-Koefoed, Ariët van Laar en Ineke Steenhoek, te bereiken via adviseurs@umcutrecht.nl. Bij hen kun je behalve voor een gesprek ook terecht voor advies welke vertrouwenspersoon het meest geschikt is om jouw klachten mee te bespreken.

Vertrouwenspersoon verbonden aan de Universiteit Utrecht

Mevrouw Jeanette van Rees, e-mail: j.vanrees@uu.nl

Vertrouwenspersonen verbonden aan het UMC Utrecht

Ombudsfunctionarissen: mevrouw L. Copal en mevrouw M. Dekker
Vertrouwensfunctionaris ongewenste omgangsvormen: mevrouw S. Everts
Decentrale vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen:

 • Mevrouw M. Huisman
 • Mevrouw S. Reekers
 • De heer M. de Saine
 • Mevrouw B.E.G. Stevens
 • De heer G. van Wandelen
 • De heer D. Wolters

Alle medewerkers zijn bereikbaar via het secretariaat, mevrouw I. van Krieken:
​Telefoon: ​088-75 58620
​E-mailadres: ​ombudsenvertrouwenszaken@umcutrecht.nl

De vertrouwensfunctionaris ongewenste omgangsvormen, biedt samen met de zes decentrale vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen, opvang en begeleiding voor studenten en medewerkers die ongewenst gedrag ervaren.

Het bureau ombuds- en vertrouwenszaken is tevens bereikbaar voor activiteiten in het kader van preventie en voorlichting op genoemde aandachtsgebieden.

De functionarissen benadrukken dat het van belang is, dat mensen durven te komen. Het kan escalatie van een situatie voorkomen. Er geldt dat er geen actie wordt ondernomen zonder toestemming van de medewerker en dat vertrouwelijkheid voorop staat.

Klachtencoördinator

Klachtencoördinator dhr. Aike Kruize: A.Kruize@umcutrecht.nl. Een afspraak maken met de klachtencoördinator kan via het STIP.

Het doel van het coassistent-buddyproject is om derdejaars bachelor studenten geneeskunde te ondersteunen bij hun praktische vragen over coschap lopen. Vaak vinden beginnende coassistenten het eerste coschap erg spannend. Door een ervaren coassistent vrijwillig te koppelen aan deze beginnende coassistenten, hopen we de start van het coschap lopen makkelijker te maken voor derdejaars geneeskundestudenten. Ouderejaars coassistenten kunnen goed advies geven naar aanleiding van (recente) ervaringen binnen het betreffende vakgebied/ziekenhuis/coschap. Interesse? Meer informatie is te vinden in de informatiebrief.

Hieronder staan de workshops die binnen de faculteit aangeboden worden. Ook via career services zijn workshops en trainingen te volgen!

In deze workshop ga je op zoek naar welke specialisatie het beste bij je past. Deze workshop wordt vijf keer per jaar in samenwerking met de KNMG georganiseerd. Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers per workshop. Studenten uit master jaar 1 en 2 worden over data en tijden per mail ingelicht.

 

Onderzoek toont aan dat tijdens de coschappen en de opleiding tot specialist een aanzienlijk aantal studenten en assistenten tekenen vertonen van burn-out. Deze bijeenkomst in master jaar 3 leert je om een overmaat aan stress vroegtijdig te herkennen en hierop te reageren en daarmee een burn-out te voorkomen. Deze bijeenkomst wordt gepland op een terugkomdag en sluit aan op het onderwijs vanuit PLO-CA over dit onderwerp.

Aan het eind van je studie of misschien al tijdens je studie ga je solliciteren voor je eerste baan. Om je hier goed op voor te bereiden is er voor alle laatstejaars studenten geneeskunde een workshop solliciteren. In deze workshop ga je aan de slag met het omschrijven van jouw motivatie voor een baan en het voeren van een sollicitatiegesprek. Daarnaast staan we kort stil bij alles wat komt kijken bij solliciteren, van het zoeken van een vacature tot het sollicitatiegesprek. De workshop vindt plaats tijdens het startblok van masterjaar 3. Je wordt hierover per mail ingelicht. Vooraf aanmelden is verplicht.

Kun je niet deelnemen aan deze training dan kun je altijd een algemene sollicitatietraining van Career Services volgen. Kijk hier voor een overzicht van de data.

Heb je behoefte aan individuele feedback op je CV, wil je een sollicitatiegesprek oefenen of een andere workshop volgen? Bekijk dan het aanbod van Career Services.

Tips in tijden van Corona

We hebben enkele tips voor je op een rij gezet die van pas kunnen komen in deze tijden. Lees meer over geldzaken, hoe je fysiek en mentaal fit blijft, hoe je kunt studeren vanuit huis, etc.

Tips in tijden van Corona.

 

Opleidingsoverstijgend

De universiteit heeft ook begeleiders voor opleidingsoverstijgende vragen. Bijvoorbeeld als je door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt en dit niet meer kunt oplossen door een aanpassing in het studieprogramma, of als je door psychische problemen niet goed kunt studeren. In het overzicht hieronder staan de begeleiders die je kunt benaderen.

Zie ook de studeertips en tools en trainingen die je verder kunnen helpen.

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over studeren en het studentenleven, zoals informatie over aanmelding en inschrijving, collegegeld, studiefinanciering, bestuursbeurzen, arbeidsmarktoriëntatie, studentenorganisaties en studeren in het buitenland.

In verband met de aangescherpte adviezen van de overheid en de gezondheidsraad rondom het Coronavirus willen de studentendecanen graag hun verantwoordelijk nemen t.a.v. de gezondheid van onze studenten. Het college van bestuur heeft besloten de komende weken geen face-to-face gesprekken meer te houden.

Wat betekent dit voor jou?

Geplande individuele afspraken zullen, voor zover mogelijk, telefonisch of via beeldbellen worden gedaan.

Heb je de komende weken een afspraak met één van de studentendecanen, willen wij je verzoeken niet naar het bestuursgebouw te komen, de studentendecaan zal telefonisch contact met je opnemen op de geplande tijd of je per mail benaderen om iets anders af te spreken.

Het merendeel van ons personeel zal vanuit huis werken, dit betekent dat je gebeld kunt worden zonder nummerherkenning.

We vragen om jullie begrip voor deze maatregelen.

Een studentendecaan begeleidt en adviseert studenten die door overmacht studievertraging oplopen of dreigen op te lopen. Bijvoorbeeld door een functiebeperking (handicap, (chronische) ziekte), bestuurswerk, topsport of bijzondere familieomstandigheden. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor financiële of juridische vragen over wettelijke of universitaire regelingen. Via Studentenservice kun je telefonisch of aan de balie een afspraak maken.

Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. Lees de tips en tools die je alvast verder kunnen helpen of maak een afspraak bij een studentenpsycholoog.

Het Skills Lab brengt zo helder mogelijk in kaart wat er allemaal te vinden is aan:

 • trainingen
 • workshops
 • cursussen
 • individuele begeleiding
 • tools

Op het gebied van academische vaardigheden (beter en effectiever te studeren, onderzoeken of communiceren)