Loop je tijdens je studie tegen een probleem aan of zoek je persoonlijk advies? Studeren hoef je niet alleen te doen. Er zijn verschillende mensen die advies kunnen geven en kunnen begeleiden.

Bij de opleiding vind je begeleiders bij wie je terecht kunt voor vragen die te maken hebben met je studie. Voor andere vragen heeft de Universiteit Utrecht nog meer begeleiders die je kunt benaderen. Het overzicht hieronder toont alle verschillende begeleidingsopties, klik op een optie voor meer informatie. Verder naar beneden op de pagina is ook een lijst met meer informatie te vinden.

Bij problemen in en buiten studie, zoals twijfels over juiste studiekeuze, studievertraging (ook oproepen), studieplanning, ziekte, faalangst en bemiddeling examencommissie of docenten. 

Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag 12.30 - 13.30 uur 
Telefonisch spreekuur: maandag 16.00 - 17.00 uur, vrijdag 15.00 - 16.00 uur, tel. 088 75 68515  
Afspraken: via het STIP, tel: 088 75 53478, openingstijden: 10.45 - 13.30 uur, e-mail: STIP@umcutrecht.nl  

Wie: Ineke Steenhoek, Jaco de Fockert-Koefoed, Ariët van Laar, Annemoon Bregt
Waar: kamer HB 1.37, 1.38 en 1.39 
E-mailadviseurs@umcutrecht.nl

Heb je hulp nodig bij het maken van keuzes binnen je studieprogramma? Loop je studievertraging op of ben je juist toe aan meer uitdaging? De tutor is doorgaans je eerste aanspreekpunt. Ook voor persoonlijke zaken die invloed hebben op je studie.

Bij aanvang van je studie word je ingedeeld in een tutorgroep. Deze groep blijft gedurende de gehele bacheloropleiding bestaan. Met deze groep volg je het onderdeel Studiereflectie (SR), onder begeleiding van je tutor.

Individuele coaching vindt plaats als de student zelf en/of een (coschap)begeleider of docent aangeeft dat de student extra ondersteuning kan gebruiken bij het functioneren in de opleiding.  

Allereerst mag elke student zich ook op eigen initiatief aanmelden voor coaching.

Daarnaast kan aanmelding gebeuren naar aanleiding van een beoordeling Professioneel Gedrag ‘behoeft aandacht’ of ‘onvoldoende’ tijdens een stage. Ook al voordat de beoordeling Professioneel Gedrag is afgegeven, kan de student naar de coaching verwezen worden door de begeleider. Tot slot kan een student worden doorverwezen naar de coaches door de examencommissie naar aanleiding van een melding ‘Onprofessioneel Gedrag’ buiten de stages om.

Doel van het traject is om samen met de coach te kijken waar de student tegenaan loopt in coschappen, stages of ander onderwijs, en te ontdekken of handvaten te krijgen hoe daarmee om te gaan.
Ook met andere vragen bijvoorbeeld bij burn-out, bij terugkeer na afwezigheid, of bij twijfels over de studie is een student van harte welkom. Ook vragen zoals ‘hoe zet ik mezelf neer’, ‘hoe gedraag ik me’, ‘hoe ga ik om met reacties van specialisten’, kunnen aan bod komen.  

De gesprekken met de coach zijn vertrouwelijk.

Wie: Marian Wolters, coördinator coaches professioneel gedrag
E-mail: M.S.Wolters@umcutrecht.nl
Telefoon: 088 75 53473
Waar: HB 4.02

Voor meer informatie over professioneel gedrag en de beoordeling hiervan, zie binnenkort de pagina over stages en coschappen.

Voor loopbaanadvies, banenoriëntatie, het bespreken van je curriculum vitae en sollicitatiebrief of het oefenen van een sollicitatiegesprek.

Afspraken: via het online afsprakensysteem op https://students.uu.nl/careerservices  

Wie: Marte Otter, MSc
Waar: kamer HB 1.11
E-mail: careerofficer@umcutrecht.nl
Tel: 06-55234462

Heb je tijdens je studie, stage of coschap te maken met ongewenste omgangsvormen? Dan is het belangrijk dat je dit bespreekt met iemand die je kunt vertrouwen.
Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: ‘Alles in de omgang en communicatie wat als ongewenst/kwetsend wordt ervaren en tot gevolg heeft dat je je niet langer veilig voelt in de opleiding, tijdens de coschappen of in de privésfeer.’ Je kunt hierbij denken aan (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie. De vertrouwenspersoon, studieadviseur of klachtencoördinator kan je hierbij helpen. Voor alle genoemde personen geldt dat ze vertrouwelijk met jouw ervaring/klacht omgaan en het niet delen met derden zonder jouw expliciete toestemming.

Volg je op dit moment een stage of coschap in een ander ziekenhuis dan het UMC Utrecht dan contact opnemen met de vertrouwenspersoon van dat ziekenhuis. Een bijkomend voordeel hiervan is dat vertrouwenspersonen die verbonden zijn aan het ziekenhuis waarin het voorval heeft plaatsgevonden iets kan doen om te voorkomen dat dit nogmaals plaatsvindt. We hopen dat je jouw ervaring daarnaast ook wil aankaarten bij onze eigen vertrouwenspersonen zodat we de leeromgeving(en) kunnen verbeteren.

Als je het niet eens bent met de manier waarop een medewerker of dienst van de universiteit zich tegenover jou heeft gedragen, dan kun je dit bespreken met de klachtencoördinator. Een klacht kan betrekking hebben op een gedraging tegenover jou. De klachtencoördinator treedt in eerste instantie op als bemiddelaar. Levert bemiddeling niets op, dan legt de klachtencoördinator de klacht voor aan de klachtencommissie van de opleiding welke de klacht beoordeelt t.a.v. de gedraging (onheuse bejegening). Je wordt op de hoogte gebracht van de uitkomst hiervan.

Studieadviseur

Jaco de Fockert-Koefoed, Ariët van Laar en Ineke Steenhoek, te bereiken via adviseurs@umcutrecht.nl. Bij hen kun je behalve voor een gesprek ook terecht voor advies welke vertrouwenspersoon het meest geschikt is om jouw klachten mee te bespreken.

Vertrouwenspersoon verbonden aan de Universiteit Utrecht

Mevrouw Jeanette van Rees, e-mail: j.vanrees@uu.nl

Vertrouwenspersonen verbonden aan het UMC Utrecht

Ombudsfunctionarissen: mevrouw L. Copal en mevrouw M. Dekker
Vertrouwensfunctionaris ongewenste omgangsvormen: mevrouw S. Everts
Decentrale vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen:

 • Mevrouw M. Huisman
 • Mevrouw S. Reekers
 • De heer M. de Saine
 • Mevrouw B.E.G. Stevens
 • De heer G. van Wandelen
 • De heer D. Wolters

Alle medewerkers zijn bereikbaar via het secretariaat, mevrouw I. van Krieken:
​Telefoon: ​088-75 58620
​E-mailadres: ​ombudsenvertrouwenszaken@umcutrecht.nl

De vertrouwensfunctionaris ongewenste omgangsvormen, biedt samen met de zes decentrale vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen, opvang en begeleiding voor studenten en medewerkers die ongewenst gedrag ervaren.

Het bureau ombuds- en vertrouwenszaken is tevens bereikbaar voor activiteiten in het kader van preventie en voorlichting op genoemde aandachtsgebieden.

De functionarissen benadrukken dat het van belang is, dat mensen durven te komen. Het kan escalatie van een situatie voorkomen. Er geldt dat er geen actie wordt ondernomen zonder toestemming van de medewerker en dat vertrouwelijkheid voorop staat.

Klachtencoördinator

Klachtencoördinator dhr. Aike Kruize: A.Kruize@umcutrecht.nl. Een afspraak maken met de klachtencoördinator kan via het STIP.

Het doel van het coassistent-buddyproject is om derdejaars bachelor studenten geneeskunde te ondersteunen bij hun praktische vragen over coschap lopen. Vaak vinden beginnende coassistenten het eerste coschap erg spannend. Door een ervaren coassistent vrijwillig te koppelen aan deze beginnende coassistenten, hopen we de start van het coschap lopen makkelijker te maken voor derdejaars geneeskundestudenten. Ouderejaars coassistenten kunnen goed advies geven naar aanleiding van (recente) ervaringen binnen het betreffende vakgebied/ziekenhuis/coschap. Interesse? Meer informatie is te vinden in de informatiebrief.

Hieronder staan de workshops die binnen de faculteit aangeboden worden. Ook via career services zijn workshops en trainingen te volgen!

In deze workshop ga je op zoek naar welke specialisatie het beste bij je past. Deze workshop wordt vijf keer per jaar in samenwerking met de KNMG georganiseerd. Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers per workshop. Studenten uit master jaar 1 en 2 worden over data en tijden per mail ingelicht.

Data workshops Co-assistent en Carrière:

 • 18 juni 2019
 • 20 november 2019

 

Onderzoek toont aan dat tijdens de coschappen en de opleiding tot specialist een aanzienlijk aantal studenten en assistenten tekenen vertonen van burn-out. Deze bijeenkomst in master jaar 3 leert je om een overmaat aan stress vroegtijdig te herkennen en hierop te reageren en daarmee een burn-out te voorkomen. Deze bijeenkomst wordt gepland op een terugkomdag en sluit aan op het onderwijs vanuit PLO-CA over dit onderwerp.

Aan het eind van je studie of misschien al tijdens je studie ga je solliciteren voor je eerste baan. Om je hier goed op voor te bereiden is er voor alle laatstejaars studenten geneeskunde een workshop solliciteren. In deze workshop ga je aan de slag met het omschrijven van jouw motivatie voor een baan en het voeren van een sollicitatiegesprek. Daarnaast staan we kort stil bij alles wat komt kijken bij solliciteren, van het zoeken van een vacature tot het sollicitatiegesprek. De workshop vindt plaats tijdens het startblok van masterjaar 3. Je wordt hierover per mail ingelicht. Vooraf aanmelden is verplicht.

Kun je niet deelnemen aan deze training dan kun je altijd een algemene sollicitatietraining van Career Services volgen. Kijk hier voor een overzicht van de data.

Heb je behoefte aan individuele feedback op je CV, wil je een sollicitatiegesprek oefenen of een andere workshop volgen? Bekijk dan het aanbod van Career Services.

Twijfel je over de gekozen bacheloropleiding? Kijk op www.students.uu.nl/studiekeuze  
De studieloopbaanadviseur geeft workshops heroriëntatie studiekeuze. Heb je moeite met het kiezen van een master, dan is er de workshop kiezen voor master en loopbaan.

 

Opleidingsoverstijgend

De universiteit heeft ook begeleiders voor opleidingsoverstijgende vragen. Bijvoorbeeld als je door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt en dit niet meer kunt oplossen door een aanpassing in het studieprogramma, of als je door psychische problemen niet goed kunt studeren. In het overzicht hieronder staan de begeleiders die je kunt benaderen.

Zie ook de studeertips en tools en trainingen die je verder kunnen helpen.

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over studeren en het studentenleven, zoals informatie over aanmelding en inschrijving, collegegeld, studiefinanciering, bestuursbeurzen, arbeidsmarktoriëntatie, studentenorganisaties en studeren in het buitenland.

Een studentendecaan begeleidt en adviseert studenten die door overmacht studievertraging oplopen of dreigen op te lopen. Bijvoorbeeld door een handicap, (chronische) ziekte, bestuurswerk, topsport of bijzondere familieomstandigheden. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor financiële of juridische vragen over wettelijke of universitaire regelingen. Via Studentenservice kun je telefonisch (of in persoon) een afspraak maken.

Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. Lees de tips en tools die je alvast verder kunnen helpen of maak een afspraak bij een studentenpsycholoog.

Het Skills Lab brengt zo helder mogelijk in kaart wat er allemaal te vinden is aan:

 • trainingen
 • workshops
 • cursussen
 • individuele begeleiding
 • tools

Op het gebied van academische vaardigheden (beter en effectiever te studeren, onderzoeken of communiceren)