iVTG

Informatie over de Interuniversitaire Voortgangstoets Geneeskunde (IVTG)

Waarom gaan we van de CRUX/UVT/SVT over op de iVTG?

Een voortgangstoets, zoals voorheen de CRUX/UVT/SVT, draagt bij aan de kennisretentie en is een instrument om de kennisontwikkeling te meten. Een voortgangstoets is een feedbackmoment voor een student: je krijgt feedback over jouw kennisprogressie en over de deelonderwerpen waaraan je meer aandacht moet besteden gedurende het volgen van het onderwijs. Voor een voortgangstoets hoef je niet te studeren. Het is een toets om van te leren, niet om voor te leren.

De opleiding geneeskunde heeft besloten om van de bestaande voortgangstoetsen af te stappen en over te gaan op de landelijke voortgangstoets (de iVTG). Dit heeft verschillende redenen:

  • De inhoud van de bestaande voortgangstoetsen is bekend (bijv CRUX1 toetst de kennis van de eerste vier blokken van bachelorjaar 1), de ervaring leert dat studenten hard studeren voor deze toetsen. Het doel van de iVTG is juist het stimuleren van continu in plaats van tentamengericht leren.
  • Het ProF systeem geeft je longitudinale feedback op je resultaten van de iVTG. Kijk voor meer informatie op: https://ivtg.nl/nl/prof/. Dit maakt dat de toetsresultaten beter kunnen worden ingezet om ervan te leren.
  • De iVTG geeft de universiteit informatie over het curriculum. Verschillen in studentencohorten binnen dezelfde universiteit en tussen verschillende universiteiten geeft inzicht in het huidige curriculum en kan richting geven in gewenste aanpassingen.
  • Een reden voor de opleiding om nu over te stappen, is dat de iVTG met ingang van dit studiejaar digitaal wordt afgenomen. Voorheen was dit een papieren toets.

Wat houdt een adaptieve toets in?

De iVTG is een adaptieve toets. Kort gezegd houdt dit in dat de toets zich aanpast aan het niveau van de student. Dit houdt in dat elke studenten een eigen toets maakt. Meer uitleg is te vinden op de website van de iVTG: https://ivtg.nl/nl/toetsinformatie/adaptive-progress-test/.

Wat kan ik van de adaptieve iVTG verwachten?

Bij de iVTG kun je vragen verwachten uit alle domeinen van de geneeskunde opleiding. Deze vragen zijn gericht op het toepassen van parate kennis.

De digitale toets bevat 135 vragen en duurt 3 uur. De toets wordt afgenomen in een speciaal voor de iVTG ontwikkelde TestVision omgeving. Alle geneeskunde studenten in Nederland nemen in dezelfde week, vier keer per jaar, deel aan de toets.

Een adaptieve toets bepaalt gedurende het maken van de toets het niveau van de student. Dit betekent dat de toets moeilijkere of makkelijkere vragen selecteert op basis van eerder gegeven antwoorden. Daardoor is het gebruikelijk dat je zo’n 50% van de vragen correct beantwoordt en dus ook zo’n 50% van de vragen incorrect. Dit is anders dan je tot nu toe gewend bent en kan je – ten onrechte- het gevoel geven dat je de toets slecht maakt. Na afname krijg je inzicht in je eigen kennisniveau voor de verschillende domeinen.

Hoe kan ik mij voorbereiden op de iVTG?

Voor deelname aan de iVTG hoef je je niet voor te bereiden. Het is daarentegen wel heel belangrijk om de feedback na deelname te gebruiken. De resultaten in ProF geven (over een langere periode) weer hoe jij scoort op verschillende domeinen in vergelijking met andere studenten. Wanneer jij bijvoorbeeld voor farmacologie lager scoort dan jouw medestudenten, is het goed om hier gedurende de blokken aandacht voor te hebben. 

Ik heb al een CRUX gemaakt, wat nu?

Er komt een overgangsregeling voor studenten die een deel van hun voortgangstoetsing al hebben afgerond. Deze regeling heeft als doel om studenten zo snel mogelijk te laten overgaan op de iVTG zodat zij geen studievertraging oplopen.

Op dit moment moet de overgangsregeling door verschillende gremia geaccordeerd worden. Studenten zullen worden geïnformeerd zodra de overgangsregeling definitief is. We verwachten dat dit eind februari zal zijn, dit moment is nog onder voorbehoud.

Wanneer je aan het einde van dit studiejaar alle CRUX-toetsen hebt afgerond, zul je niet meer hoeven deel te nemen aan de iVTG gedurende je bacheloropleiding. Voor alle andere studenten zal een overgangsregeling gelden. In de overgangsregeling wordt rekening gehouden met behaalde resultaten binnen de huidige voortgangstoetsing, dus we raden iedereen aan deel te nemen aan de voortgangstoetsen zoals deze gepland staan.