Hier vind je een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Onderwijs en toetsing

Alle blokken worden nu online aangeboden. De coschappen zijn voorlopig opgeschort.
 

 

Ja, je kunt je gewoon inschrijven voor het onderwijsblok waarvoor je ingepland staat.

De capaciteit van de onderwijsblokken kan in beperkte mate worden vergroot, zodat studenten die hun voorgaande LINK (gedeeltelijk) niet hebben kunnen volgen door de coronamaatregelen wel vast het onderwijs van het volgende blok kunnen volgen. Vanuit de opleiding zal worden bepaald wie extra toegelaten kan worden tot een onderwijsblok. Je kunt je daar nu (nog) niet zelf voor aanmelden.

Er zijn extra studenten ingedeeld bij de blokken van master 1 en master 2. Hiervoor is bij deze blokken extra capaciteit geregeld, maar hier zit wel een maximum aan en dus hebben we keuzes moeten maken voor de indeling. Hierbij hebben we gekeken naar een aantal factoren om de plekken zo eerlijk en gunstig mogelijk te verdelen:

 • Welk praktijkonderwijs nog ingehaald moet worden bij hervatting hiervan;
 • Waar rooster-technisch mogelijk conflicten ontstaan wanneer blokonderwijs niet op alternatief moment gevolgd wordt;
 • Daarmee samenhangend – hoeveel “tijdwinst” er geboekt wordt door nu vast het blok te volgen;
 • Hoeveelheid tussentijd de studentgroep op dit moment heeft (gehad).

Helaas is het logistiek niet mogelijk dit voor iedere individuele student te bepalen, dus is op basis van groepsindeling gekeken. Er wordt verder bekeken of bij de toekomstige blokken ook extra studenten worden geplaatst. Dit zal dan weer op basis van vergelijkbare criteria gebeuren.

Je wordt onder de volgende voorwaarden toegelaten tot het STARTblok:

 • Je hebt al het blokonderwijs van master jaar 1 en 2 afgerond. Indien het niet mogelijk is het blokonderwijs van Ma1 of Ma2 te volgen door capaciteitsproblemen, is de minimumeis twee afgeronde onderwijsblokken Ma1 en Ma2.
 • Je hebt minimaal één  LINK afgerond.
 • Je hebt je keuzestage Ma1 en Ma2 afgerond.
 • De eis voor het behalen van de UVT-1  vervalt, aangezien de eerstvolgende UVT naar augustus is verplaatst.

Er is een nieuw START blok begonnen met veel extra studenten. Er is onderzocht of het mogelijk is om in P7 een extra STARTblok aan te bieden. Het aanbieden van het STARTblok in de huidige vorm gaat helaas niet lukken. We proberen of het mogelijk is een alternatief voor het STARTblok te ontwikkelen voor P8.

Alle opleidingen werken op dit momenten aan mogelijke oplossingen om het onderwijs op een andere manier door te laten gaan en om maatregelen te nemen om mogelijk studievertraging te voorkomen. Samen met de docenten werkt de opleiding aan de inzet van digitaal onderwijs voor op korte termijn. De opleiding houdt je op de hoogte via je students-e-mail account van de Universiteit Utrecht.

Mocht je vanwege ziekte ook deze alternatieve onderwijsmogelijkheden niet kunnen volgen, stuur dan een mail naar de coördinator van de opleiding (bachelor Geneeskunde: I.E.Thunnissen@umcutrecht.nl, master Geneeskunde: A.C.Drenth-vanMaanen@umcutrecht.nl, SUMMA: A.vanRoyen@umcutrecht.nl) met daarin in ieder geval de volgende informatie:

 • je naam en studentnummer;
 • de naam van het vak of de vakken waarvan je verplicht onderwijs hebt gemist of gaat missen;
 • tot wanneer je (vooralsnog) niet aanwezig kunt zijn;
 • het jaar van de studie waarin je zit en de groepsindeling die je binnen dat jaar hebt.

De opleidingscoördinator kijkt vervolgens op welke manier het gemiste onderwijs kan worden ingehaald of gecompenseerd.

De aanvraag voor toetsen met proctoring tot en met 21 augustus is goedgekeurd door de UU. De toetsen worden nog ingepland in overleg met ProctorExam. De examencommissie heeft regels voor Toetsafname op afstand (bijvoorbeeld via TestVision of Blackboard) opgesteld. Door deel te nemen aan een toets op afstand (via bijvoorbeeld TestVision of Blackboard) ga je automatisch akkoord met de regels die het opleidingsteam en de examencommissie hebben opgesteld.

Hou voor de toetsing van het blokonderwijs de announcements op Blackboard goed in de gaten. De coördinator van het betreffende blok zal daar aangeven hoe de toetsing in het blok zal verlopen.

Bachelor jaar 1

 • 3 juli Circ2 (herkansing 31 juli ) TestVision
 • 22 juli herkansing Circ1 TestVision
 • 24 juli herkansing I&I1 TestVision
 • 20 juli herkansing R&I TestVision
 • 29 juli KLO1 TestVision

Bachelor jaar 2

 • 1 juli KLO2 TestVision
 • 28 juli herkansing G&O testviTestVisionsion
 • Bij de keuzecursussen is de toets slechts een onderdeel. Deze toetsen zullen nog afgenomen worden op de ingeroosterde datum. Omdat er bij de twee nieuwe keuzecursussen (o.a. Covid & Society) beoordeeld wordt met fail/pass, schept dit ongelijkheid met de andere keuzecursussen m.b.t. herkansen. Voorstel is coulance toe te passen op alle keuzecursussen, zodat bij een onvoldoende altijd een herkansing volgt. Voorwaarde voor herkansing is wel de 80% aanwezigheid, tenzij er sprake is van gemelde overmacht.

Bachelor jaar 3

 • 12 juni en de herkansing KWO heel misschien kunnen deze toch nog doorgang vinden met proctoring
 • 24 juli en de herkansing I&I2 TestVision

CRUX toetsen

De CRUX toetsen zijn allemaal ingeroosterd en vinden via TestVision plaats.

UVT/SVT
De UVT/SVT van mei is uitgesteld, in principe naar augustus. Er is een nieuwe datum eind augustus aangevraagd. Deze datum is nog niet definitief bevestigd.

Herkansingen
Om in aanmerking te komen voor een herkansing gelden de volgende regels:

 • Als je aan alle inspanningsverplichtingen tijdens de cursus hebt voldaan, kom je in aanmerking om dit studiejaar het vak te herkansen, als je cijfer lager is dan een 5,5 of, als er geen cijfers gegeven worden maar voldoende/onvoldoende, een “onvoldoende”.
 • Als je niet hebt meegedaan aan de toetsing van het blok heb je geen recht op een herkansing. Het is daarom van belang dat, als je op grond van zwaarwegende bezwaren tegen online proctoring er voor kiest niet aan een dergelijke toets mee te doen, je dit minimaal vijf werkdagen voorafgaand aan de toets aan de examinator en de examencommissie meldt.  Alleen in dit geval kun je de toets op een later tijdstip fysiek (op de universiteit) maken. Omdat we op dit moment niet weten wanneer dit mogelijk is, kan dit studievertraging met zich meebrengen.

Fraude
We werken volop met online toetsen en willen je erop wijzen dat fraude zeer serieus genomen wordt [zie Onderwijs- en Examenregeling 2019-2020 art. 5.15 (bachelor CRU; SUMMA) en art. 5.16 (master CRU)].

 

Er zijn een aantal vragen gekomen naar aanleiding van de mail over de toetsinzage. Daarom hieronder een duidelijker beschrijving wanneer en hoe een inzage de komende tijd plaats zal vinden:

 • Inzages voor toetsen, waar normaliter veel studenten verwacht worden (zoals I&I1, Circulatie2), gaan niet door.
 • Inzages voor toetsen, waar normaliter max. 5 studenten verwacht worden (zoals de gekleurde blokken/herkansingen) kunnen mondeling plaatsvinden. Voorwaarde (vanwege privacy) is dat de mondelinge inzage individueel en via telefoon/videoconferencing plaatsvindt gedurende de coronacrisis.

 

Stages en coschappen

Alle coschappen van master jaar 3 en de keuzestages van master jaar 2 en de coschappen Huisartsgeneeskunde en Public Health van LINK Geel kunnen weer hervat worden. LINK Paars wordt hervat zodra dit wat betreft de LINK Paars ziekenhuizen weer kan. Voor de zintuig coschappen van LINK Geel (Dermatologie, Oogheelkunde en KNO) volgt nadere berichtgeving.

Voor je keuzestages kun je contact opnemen met je begeleider. Wacht voor de ASAS en LINK coschappen bericht vanuit de opleiding af.

Voor je start met je coschappen vragen we je aandacht voor belangrijke praktische zaken die je voorafgaand aan de start van het coschap moet regelen.

Voor het mogen (her)starten van coschappen moet voldaan zijn aan een aantal randvoorwaarden (zie bijlage). Die zijn erop gericht om de herstart zo veilig en verantwoord mogelijk te laten verlopen. Zowel  voor jou als voor de instelling waar je je coschap gaat lopen als voor de maatschappij als geheel.

Wat betekent dit concreet voor jou?

 • Lees het document ‘Randvoorwaarden hervatten coschappen’ goed door.
 • Kijk welke student specifieke zaken op jou van toepassing zijn. Als je hier vragen over hebt kun je terecht bij STIP of bij de studieadviseurs.
 • Bestudeer de richtlijnen vanuit de overheid op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlands...
 • Als je in het UMC Utrecht coschap gaat lopen, lees dan in ieder geval ook de protocollen op Connect die vermeld staan in de bijlage en bespreek met je begeleider of je ook andere protocollen/richtlijnen moet bestuderen en/of moet weten te vinden. Deze zijn te vinden via de linkjes in de rechterkolom van de homepagina: https://intranet.umcutrecht.nl/Paginas/Default.aspx
 • Neem contact op met je coschapbegeleider in de instelling waar je je coschap gaat lopen en neem het hele document Randvoorwaarden’ samen door. Zorg dat je in ieder geval weet wat de regels zijn met betrekking tot komen werken of niet komen werken. Zorg dat je ook de richtlijnen kent die gelden voor andere medewerkers die vergelijkbaar werk doen op de afdeling waar je als coassistent terecht komt, zoals isolatieprotocollen, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen etc.
  Spreek met hem/haar af op welke manier je kan voldoen aan de eis dat je voor de start van je coschap de COVID protocollen van de instelling waar studenten coschap gaan lopen hebt bestudeerd. Hierbij zijn in ieder geval de isolatie protocollen en de protocollen ten aanzien van hygiëne maatregelen van belang. En natuurlijk de richtlijnen over wel of niet komen werken. Kijk vast naar deze richtlijn voor het UMC Utrecht via https://intranet.umcutrecht.nl/connect/personeelenorganisatie_jegezondhe...  
  Bespreek met je begeleider wat de equivalent ervan is voor de instelling waar jij je coschap gaat lopen. En vraag in het gesprek ook expliciet wat je moet doen als je in de 14 dagen voorafgaand aan de start coschap contact hebt gehad met een COVID+ persoon.
  Indien dat deze week niet lukt i.v.m. hemelvaart, doe het dan maandag als eerste, voordat je start met je coschap.
 • Houd je mail in de gaten. Informatie over testbeleid volgt.
 • In Scorion is een formulier “COVID-19 randvoorwaarden” beschikbaar. Dit kun je zelf invoegen in de formulieren set van je stage. Door dit te ondertekenen en dit ook naar je begeleider te sturen leg je vast dat jullie het besproken hebben. Dit formulier moet zowel door jou, als je begeleider ondertekend zijn, voordat je je eerste patiënt mag zien.
 • Co-assistenten mogen tijdens een coschap niet wisselen van instelling.

Doe alle bovenstaande dingen voordat je naar de instelling/ZH/stageplaats/coschap locatie gaat.

Het is een voorwaarde om te mogen starten.

Als er over deze instructie vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan contact met ons op voordat je je coschap start.

Master jaar 2
Langzaamaan komen alle stages weer op gang. Voor veel van jullie hebben we goed inzicht in wat jullie nog moeten en willen doen. Maar voor de keuzestages en wetenschapsstage ligt dit soms lastiger, en door de gehele situatie kunnen hier noodgedwongen wijzigingen in zijn geweest. Wij merken ook dat er bij jullie veel vragen en aanvragen liggen voor het doen van (keuze)stages.

Hieronder tref je een link naar een vragenlijst waarin je kunt aangeven wat je huidige planning is voor wat betreft je Keuzestage M2 en de Wetenschapsstage M3. We willen jullie vragen dit zo volledig mogelijk in te vullen, ook als je reeds gemaild hebt met een verzoek. Dit zodat wij een goed beeld hebben van jullie situatie en hier zoveel mogelijk rekening mee kunnen houden.

Link naar formulier inventarisatie Keuze master jaar 2 & Wetenschapsstage master jaar 3: https://nl.surveymonkey.com/r/ZZCLBFQ

Master jaar 3
Als je wijzigingen in je schakeljaar programma hebt aangebracht anders dan het verplaatsen van je ASAS (bijvoorbeeld naar voren halen van je wetenschapsstage, of verplaatsen van je geplande keuzestage), willen we je nogmaals vragen om onderstaand formulier in te vullen. Vul dit formulier ook in als je al gemaild hebt met een verzoek voor bijvoorbeeld een keuzestage. Zo kunnen de coschapindelers een goed overzicht krijgen wat iedereen nog moet doen in het schakeljaar voor het afstuderen. Mochten we toch weer een prioritering aan moeten brengen, omdat niet iedereen kan starten, dan kan dat op basis van dit overzicht.

Link naar formulier inventarisatie schakeljaar: https://nl.surveymonkey.com/r/KGPPHSD

Bachelor jaar 3
Nu de trein voorzichtig weer is gaan rijden en een gedeelte van de coschappen in master jaar 3 langzaam hervat worden, hebben we goede hoop dat binnen afzienbare termijn ook de overige coschappen hervat kunnen worden. De coschappen van bachelor jaar 3 zullen in ieder geval niet voor 29 juni herstart worden. 

SUMMA

 • Gelre
  Alle coschappen van jaar 3 mogen weer hervat gaan worden en worden door de opleiding ingeroosterd.. Graag wijzen we jullie (jaar 2 en 3) hierbij nogmaals naar de mail die hierover via STIP verstuurd is afgelopen vrijdag (29 mei)
  Zodra het rooster klaar is wordt dit via de mail verstuurd. We vragen jullie op dit rooster te wachten en niet nu zelf contact op te nemen met de verschillende afdelingen.
  Bekijk de andvoorwaarden voor het herstarten van de coschappen.
 • ASAS
  Inmiddels hebben we een aantal studenten kunnen laten starten met de ASAS. We kunnen helaas nog niet alle stages opstarten, gedeeltelijk doordat nog niet alle stageplekken beschikbaar zijn en gedeeltelijk doordat we rekening moeten houden met een maximum aantal studenten die we in mogen delen. We zijn nu bezig met een aanvraag om het aantal studenten dat mag starten zo snel mogelijk uit te breiden.
 • Keuzestage
  Klinische keuzestages kun je nog steeds zelf organiseren en opnieuw inplannen, maar in deze bijzondere situatie alleen na  overleg met dr. Drenth.
  Ik wil je nogmaals vragen om onderstaand formulier in te vullen, ook als je al gemaild hebt met een verzoek.
  Link naar formulier inventarisatie schakeljaar SUMMA: https://nl.surveymonkey.com/r/8DP6RBT

 

 

 

 

Tot de coschappen hervat worden, probeert de opleiding ervoor te zorgen dat je de tijd die vrij valt zo goed mogelijk kunt gebruiken en kunt invullen met studie onderdelen.
De mogelijkheden tot nu toe op een rijtje:

 • Alternatieve invulling keuze stage als wetenschapsstage, dit kunt je zelf al gaan regelen.
 • Alvast in de master theorie blokken volgen. We proberen ervoor te zorgen dat dit mogelijk wordt  vanaf de tweede keer dat de blokken volledig online draaien. Één van de voorwaarden is dat er voldoende toetscapaciteit is. We komen hier later op terug.
 • Aanbieden van online onderwijsmateriaal (hier volgt later meer informatie over).
 • STARTblok (zie eerdere mail met de voorwaarden voor toelating).

Er is aangegeven dat de mogelijkheid bestaat om als masterstudent een deel van de bachelor keuzecursus COVID&Society te volgen als wetenschappelijke stage master jaar 1 en 2. Hier bleek veel belangstelling voor te zijn. De studenten die hierop gereageerd hebben, hebben inmiddels aanvullende informatie ontvangen. Er wordt gezocht naar voldoende begeleiders om alle belangstellenden deze stage te kunnen laten volgen. 
Op de website van Studium Generale kun je de plenaire lezingen uit het COVID&Society keuzevak volgen: https://www.sg.uu.nl/series/coronavirus-pandemic.

 

 • Heb je 4-5 dagen gemist van je coschap met een minimale duur van 2 weken?
  - Mail je begeleider/examinator over een aanvullende opdracht. Bij goedkeuring hiervan kun je je eindbeoordeling in laten vullen.
 • Heb je meer dagen gemist van je coschap?
  - Hervat je coschap zodra dit weer mogelijk is.
  - Voor keuzestages geldt dat je die op een alternatieve wijze in overleg met je begeleider en examinator af mag ronden.
 • Heb je minder dan 3 weken gemist?
  - In dat geval kijken we individueel wat de mogelijkheden zijn. Mail de examinator van de ASAS je programma van je schakeljaar door en de contactgegevens van je begeleider van je ASAS/BSAS.
 • Heb je meer dan 3 weken gemist?
  - Hervat je ASAS/BSAS zodra dit weer mogelijk is.
  - Voor BSAS bestaat de mogelijkheid om deze met wetenschappelijk onderzoek of andere alternatieve wijze af te ronden.

In overleg met je begeleider en examinator van de keuzestages mag je je klinische keuzestage op een andere manier afronden.

Op 18 maart 2020 is besloten dat alle wetenschappelijke stages waarvoor je fysiek aanwezig moet zijn in een instelling stoppen.

Wetenschapsstages die thuis afgerond kunnen worden mogen afgerond worden. Nieuwe wetenschapsstages keuze master 1 en keuze master 2 mogen gestart worden onder de volgende voorwaarden:

 • een invulling van de wetenschapsstage met een literatuurstudie óf een retrospectief data-onderzoek met een vanuit huis toegankelijke database. 
 • een wetenschapsstage die je (tenminste) tot 20 april kunt invullen met een theoretische component.

Voorwaarden hierbij zijn dat je vanuit huis werkt én dat begeleiding op afstand via mail, Skype of Zoom mogelijk is. 

Het is - in overleg - mogelijk om de wetenschapsstage te onderbreken als de reguliere coschappen weer beginnen. Ook kan de wetenschapsstage opgedeeld worden in twee blokken (theoretische component in huidige periode en een tweede blok na de coronacrisis).

Het criterium blijft dat de aanmelding moet zijn goedgekeurd voordat je kunt beginnen met de wetenschapsstage. De examinator probeert hierbij flexibel te zijn met de aanmeldingstermijn.

Een mogelijkheid om vrijgevallen tijd, bijvoorbeeld door het stoppen van de coschappen, op te vullen is het doen van literatuur onderzoek in het kader van een keuzestage master 1 of master 2. Voldoe je nog niet aan de voorwaarden om te mogen starten met je keuzestage master jaar 2, dan wordt daar in deze bijzondere omstandigheden coulant mee omgegaan.

 

Landelijke kaders maken het mogelijk om ook de wetenschappelijke stages weer te herstarten. Op dit moment vindt besluitvorming plaats over de eerste fase van de herstart van deze stages in het UMC Utrecht. We verwachten je donderdag 11 juni te kunnen informeren over welke stages als eerste herstart zullen worden.

Het is nog niet bekend op welke manier we te zijner tijd kunnen herstarten. Waarschijnlijk zal de herstart gefaseerd verlopen.  

Er zullen voor alle studenten regelingen getroffen worden om studievertraging tot een minimum te beperken.

Patiëntencontact is de basis van coschappen. Bij het verdwijnen van patiëntencontact kunnen leerdoelen niet goed gehaald worden. Een stage zal op deze manier dan ook niet afgerond kunnen worden.

Ben je master student en volg je op dit moment een wetenschapsstage? Dan kun je een stage/co-schapsaccount MFA (=VPN) aanvragen. Hiermee kun je thuiswerken en jouw wetenschapsstage vervolgen.
Je kunt je aanvraag, na akkoord van jouw stagebegeleider / (opleidings)coördinator, indienen bij de decentrale ICT-afdeling van de divisie waar je stage loopt. Belangrijk hierbij is dat je alleen een token aanvraagt als dit strikt noodzakelijk is.
De stage coördinatoren worden hierover door de opleiding  geïnformeerd.

Zodra je een MFA token hebt, kun je vanuit huis werken zoals je in het UMC bent.
HiX werkt ook gewoon vanuit huis met een MFA token.

Covid & Society

Tot de coschappen hervat kunnen worden probeert de opleiding je zoveel mogelijk andere studie onderdelen aan te bieden.

De afgelopen weken is de keuzecursus ‘COVID & Society’ ontwikkeld voor bachelor jaar 2 studenten. De volgende thema’s komen hierin aan de orde:

 • Introduction COVID outbreak & history
 • Infectious disease and clinical and political and medial response
 • Public Health,  Human Rights and Psychology
 • Research and development & ethics
 • The arts and health
 • Health inequities: vulnerable groups and gender
 • Health economics, and international relations
 • COVID and future scenario’s

Studenten uit master jaar 1 en 2 die gestrand zijn in hun coschappen kunnen een 6-weekse wetenschappelijke keuzestage master 1 of master 2 invullen door:

 • online een deel van de plenaire lectures te volgen van de bachelor keuzecursus ‘COVID & Society’ via https://www.sg.uu.nl/series/coronavirus-pandemic en
 • dit aan te vullen met literatuur onderzoek naar een COVID-19 gerelateerde onderzoeksvraag (door student zelf te formuleren).

De stage wordt een full time stage en telt als intracurriculaire invulling (met bijbehorende ECs) van een 6-weekse keuzestage master 1 of master 2..

Er blijkt hiervoor veel interesse te zijn. We hebben inmiddels 10 begeleiders gevonden. De eerste 66 master jaar 1 en 2 studenten die hun belangstelling in Covid & Society hebben getoond, hebben hierover bericht ontvangen. We proberen deze studenten te koppelen aan een begeleider. Er wordt gezocht naar meer begeleiders om ook de andere studenten die hun wetenschappelijke keuzestage in willen vullen met Covid & Society te kunnen plaatsen.

Je kunt via de website van Studium Generale de plenaire lezingen uit het Covid & Society keuzevak volgen: https://www.sg.uu.nl/series/coronavirus-pandemic.

het gaat om een wetenschappelijke stage, in principe full-time, maar mag onderbroken worden voor coschappen zodra deze weer opstarten.

Het is nog niet bekend of het vak extra curriculair gevolgd kan worden.

Stages buitenland

In verband met de toenemende onzekerheid over de situatie in het buitenland en het feit dat in hoog tempo landen hun grenzen aan het sluiten zijn, adviseren wij met klem Nederlandse studenten in het buitenland om terug te keren naar huis. Meer informatie over dit advies vind je op de UU website: https://www.uu.nl/organisatie/praktische-zaken/coronavirus/coronavirus-u...

Neem voor meer informatie contact op met het international.office@umcutrecht.nl

In de UU nieuwsbrief van donderdag 28 mei jl. stond vermeld dat alle fysieke UU-uitwisselingsprogramma’s voor studenten in het eerste semester van het nieuwe collegejaar 2020-2020 zijn geannuleerd. Dit besluit is echter niet van toepassing op internationale stages/ keuzecoschappen.

Graag willen we benadrukken dat voor internationale stages het huidige beleid nog steeds van kracht is. Dat houdt in dat studenten van de Universiteit Utrecht geen toestemming krijgen om te reizen voor hun studie zolang het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies afgeeft (code oranje of rood).

We weten niet hoe de situatie rondom het virus zich de komende maanden in Nederland en het buitenland gaat ontwikkelen en wat voor invloed dit heeft op reisadviezen en reismogelijkheden. Om deze reden adviseert het International Office om waar mogelijk je plannen voor het verblijf in het buitenland te verplaatsen naar een later moment dit jaar of volgend jaar. Een perspectief over wanneer je weer kan reizen voor je studie kunnen wij helaas niet geven. Het is daarom verstandig om ook na te denken over een plan b in Nederland.

Vanwege de aangescherpte en negatieve reisadviezen voor de gehele wereld, worden Osiris aanvragen voor buitenlandse stages voorwaardelijk goedgekeurd. Dit houdt dat in je nog geen toestemming hebt ontvangen vanuit het International Office om naar het buitenland te vertrekken. Vier weken voor aanvang van je stage beoordeelt het International Office op basis van het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken én in samenspraak met de opleiding of je toestemming krijgt om naar het desbetreffende land af te reizen.

Zolang je geen goedkeuring hebt ontvangen om te reizen voor je studie adviseren we je nadrukkelijk om geen financiële verplichtingen aan te gaan, omdat deze kosten niet worden vergoed. Je kunt wel starten met het regelen van de logistieke zaken.

Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met het International Office: international.office@umcutrecht.nl

Is jouw stage geannuleerd of ben je vroegtijdig teruggekomen uit het buitenland? Dan ontvang je in de week van 6 april vanuit het International Office een e-mail met meer informatie over het mogelijk voorkomen van studievertraging.

Afstuderen

De buluitreikingen in fysieke vorm gaan voorlopig niet door. We informeren je zo spoedig mogelijk over hoe je je diploma zal ontvangen. Houdt hiervoor je studenten mail in de gaten.

De formulieren (persoonlijk praatje, CV en overzicht schakeljaar t.b.v. de buluitreiking van 15 mei kunnen worden gemaild naar artsenbuluitreiking@umcutrecht.nl.

De UMC pas kun je per post sturen naar:

UMC Utrecht
T.a.v. STIP
Huispostnummer HB 1.06
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Mogelijke studievertraging

We doen ons uiterste best om de studievertraging zoveel mogelijk te beperken. Deze week, doch uiterlijk vrijdag, informeren we je over de eerste plannen om studievertraging zoveel mogelijk te beteugelen.

Bij studievertraging als gevolg van de Corona-crisis kun je een beroep doen op het UU Profileringsfonds.
Kijk voor meer informatie op https://students.uu.nl/praktische-zaken/geldzaken/financiele-regelingen/overmacht en https://students.uu.nl/praktische-zaken/regelingen-en-procedures/profileringsfonds

Vrijwilligerswerk

Ga voor meer informatie en mogelijkheden naar de pagina Vrijwilligerswerk op de coronavirus pagina van jouw opleiding.

Als je vrijwilligerswerk doet dat niet via de UMC Utrecht Werkwinkel loopt, let dan op dat alles goed geregeld is. Zorg bijvoorbeeld dat je goed verzekerd bent en dat het veilig voor je is. Het dringende advies is om NIET te werken met bewezen corona positieve patiënten.

Velen van jullie hebben zich inmiddels aangemeld voor (vrijwilligers)werk, waarvoor hulde! De opleiding krijgt veel vragen van studenten of het is toegestaan om op plekken te werken waar COVID-19 positieve patiënten zijn of waar een hoog risico op besmetting is, zoals werken in de thuiszorg. Vanuit de opleiding adviseren we om niet met bewezen COVID-19 positieve patiënten te werken vanwege je eigen veiligheid. Het werk valt echter buiten de opleiding, dus het is aan jou of je dit risico accepteert. Let er wel op dat (vrijwilligers)werk niet onder de verzekering van de opleiding valt.