In verschillende commissies en vertegenwoordigingen kan je als student meedenken over de Geneeskundeopleidingen.

 

De studentassessor is de studentvertegenwoordiger op het gebied van onderwijs in de faculteit Geneeskunde. Hieronder vallen de opleidingen Biomedische Wetenschappen, Biomedical Sciences, Geneeskunde, SUMMA en Klinische Gezondheidswetenschappen. De studentassessor adviseert de opleidingsdirecteur en opleidingscoördinator over alle zaken die de opleiding aangaan, maar met name over onderwijs- en studentzaken.

Merel Dekker
Maandag, dinsdag en vrijdag: HB 4.05
Woensdag en donderdag: HB 1.11
E-mail: studentassessorDOO@umcutrecht.nl

De Opleidingscommissie Geneeskunde (OCG) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het opleidingsbestuur, het faculteitsbestuur en de O&O-raad over het onderwijsbeleid met betrekking tot de CRU- en SUMMA opleidingen en heeft inspraak op een deel van de Onderwijs- en examenregeling. De OCG  is mede verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van het onderwijs. Naar aanleiding van de schriftelijke evaluatie onder studenten en docenten, het verslag van de Jaarvertegenwoordiging en het verslag van het panelgesprek, stelt de OCG een advies op met wenselijke bijstellingen van het betreffende onderwijsonderdeel.

De commissie vergadert gemiddeld tien maal per jaar.

Deze commissie kent voor het jaar 2019-2020 de volgende samenstelling:

Docentleden

 • Frank Coenjaerts, voorzitter
 • Rahul Pandit
 • Linda van de Bunt
 • Jacqueline Termote
 • Marieke Ermers
 • Inge Stegeman

Studentleden

 • Laura van der Leek
 • Rik Verheijden
 • Renée van de Vorst
 • Julie van den Oever
 • Marloes Buning
 • Sophie Croon
 • Anan Saad

Secretariaat

 • Vincianne Kong-a-San, ambtelijk secretaris
 • Mieke Knibbe-Grosscurt, secretariaat

Meer weten?

Je leest meer over de werkzaamheden van de OCG in het zelfportret en in het Jaarverslag.

Contact?

OCG@umcutrecht.nl

Opleidingscommissie Geneeskunde, Hijmans van den Berghgebouw, Universiteitsweg 98, 3584 CG Utrecht, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht, Huispostnr. HB 1.06, 088-75 59449

Studenten kunnen ook contact opnemen via onderwijs-SAMS@umcutrecht.nl

Het Open StudentenOnderwijsOverleg is een maandelijkse vergadering van studenten die actief zijn in onderwijsinspraak of interesse hebben in onderwijs(inspraak). Het doel van deze vergadering is het uitwisselen van informatie tussen de studenten in de verschillende onderwijsorganen. Daarnaast wordt er gediscussieerd over actuele onderwerpen binnen het onderwijs.

Het Open StudentenOnderwijsOverleg bestaat uit alle studenten die actief zijn binnen de onderwijsinspraak:

 • Leden van de BVT's / MVT’s (bachelorvertegenwoordigingen / mastervertegenwoordigingen)
 • Studentleden van de Opleidingscommissie Geneeskunde, Coördinatieteam CRU (CT-CRU) en de Faculteitsraad
 • Studentleden van de U-raad en het KNMG en vertegenwoordigers van het LOCA
 • Studentleden uit kleinere onderwijsgremia (commissie internationalisering, etc)
 • De studentassessor van de faculteit Geneeskunde
 • De commissaris onderwijs van de MSFU "Sams"
 • De notulist
 • De voorzitter en
 • Alle belangstellenden.

Het Open StudentenOnderwijsOverleg is een open vergadering waar iedereen die geïnteresseerd is in het onderwijs van harte welkom is. In principe vinden de vergaderingen plaats op elke eerste dinsdag van de maand om 19.30 uur op de Hamburgerstraat 27 en wordt aangekondigd op de website van MSFU “Sams”.

Meer informatie bij de commissaris onderwijs der MSFU "Sams": (088 75) 68990 of onderwijs-sams@umcutrecht.nl.

Elk studiejaar heeft een vertegenwoordiging bestaande uit studenten van dat jaar. Deze vertegenwoordigingen worden georganiseerd vanuit de MSFU “Sams”. De bachelorstudenten kunnen terecht bij de Bachelorvertegenwoordiging van hun jaar, dus BVT 1, BVT 2 of BVT 3.

Omdat studenten in het eerste en tweede jaar van de Masterfase vaak vakken van deze twee jaren wisselen, is er voor deze jaren de Mastervertegenwoordiging 1-2 ingericht. Studenten uit master jaar 3 kunnen terecht bij de MVT 3.

Voor de SUMMA opleiding zijn voor elk jaar Jaarvertegenwoordigingen (JVT’s) in het leven gesteld. Zij evalueren de blokken en coschappen in hun jaarlaag en koppelen dat terug aan de opleiders.

De vertegenwoordigingen zijn het directe aanspreekpunt voor de studenten en de blokcoördinatoren. Zij vormen het contact tussen studenten en docenten en proberen zoveel mogelijk de problemen op te lossen die tijdens het jaar ontstaan. Een vertegenwoordiging verzamelt de opmerkingen en suggesties van studenten en overlegt met de coördinator.

Een belangrijke taak is het evalueren van het onderwijs en meedenken over verbeteringen. De vertegenwoordigingen bestaan uit gemiddeld zes studenten, de MVT 1-2 zal uit ongeveer 12 personen bestaan.

De MVT 1-2 houdt zich buiten de evaluatie van de theorieblokken ook bezig met de evaluatie van de coschappen. Input van studenten verzamelt zij onder andere via colunches in de verschillende ziekenhuizen. Zij is een aanspreekpunt voor de coördinator van een bepaald coschap in externe ziekenhuizen. Tevens houdt de MVT 1-2 goed contact met het LOCA (Landelijk Overleg Coassistenten) en de commissie internationalisering (internationalisering in bachelor en master (bv. Buitenlandse coschappen)). Ook reiken ze jaarlijks de prijs beste coschap uit.

Via de elektronische nieuwsbrief van de MSFU "Sams" houden de vertegenwoordigingen hun medestudenten op de hoogte van hun werkzaamheden. De blokverslagen kun je vinden op de website van MSFU "Sams". Tevens kun je daar ook alle andere onderwijsupdates vinden!

Voor al je vragen, opmerkingen en suggesties met betrekking tot het onderwijs kun je mailen naar de adressen bovenaan de pagina, of naar de Commissaris Onderwijs der MSFU "Sams" (088 75 689 90) / onderwijs-sams@umcutrecht.nl.

Studentenraad 2019-2020

In dit academisch jaar zullen de volgende acht studenten in de Studentenraad Geneeskunde plaatsnemen. Helaas is er geen afgevaardigde voor KGW:

 • Zoë van den Aardweg (GNK/Commodis)
 • Ahmed Alkashaf (GNK/Lijst Omnium)
 • Femke Degen (BMW/Commodis)
 • Dionne Dubelaar (GNK/Lijst Omnium)
 • Kennan van Gelder (GNK/Commodis)
 • Denise van der Heijden (BMW/Commodis)
 • Ilse Kelters (GNK/Lijst Omnium)
 • Nilda Tatipata (BMW/Lijst Omnium)
Wij proberen de studenten van de faculteit te vertegenwoordigen door hun belangen en wensen op de juiste plek in de organisatie gehoord te laten worden. Samen met de faculteit, de decanen en het personeel denken wij mee over faculteitsbrede uitdagingen.
Kennan van Gelder
voorzitter Studentenraad Geneeskunde

De Studentenraad (SR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan van onze faculteit. De SR bestaat uit acht studenten vanuit alle verschillende opleidingen binnen onze faculteit (Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en SUMMA. Helaas is er geen afgevaardigde voor KGW).

De SR adviseert het bestuur van de faculteit en van het UMC Utrecht (gevraagd én ongevraagd) over alles wat met onderwijs te maken heeft. Belangrijke bestuurders voor onderwijs zijn de decaan (Arno Hoes) en de vice-decaan (Berent Prakken). De SR geeft advies vanuit een studentenperspectief, zodat de stem van de student overal in de faculteit gehoord wordt. De SR zit, samen met personeelsleden, in de Onderwijs en Onderzoeksraad (O&O-raad). Op andere faculteiten heet dat de Faculteitsraad. De onderwerpen van de O&O-raad vormen een groot deel van de bezigheden van de Studentenraad.

De SR heeft instemmingsrecht op een aantal belangrijke onderwerpen, zoals de begroting van het UMC Utrecht en de Onderwijs- en Examenregelingen (OERen) van alle opleidingen. Natuurlijk kan de SR ook zelf agendapunten aandragen of een eigen initiatief ondernemen, zoals meer aandacht voor academische vorming en het oprichten van een werkgroep voor het implementeren van interdisciplinair onderwijs in het curriculum. Naast deze vaste onderwerpen houdt de SR zich dit jaar ook actief bezig met de waarborging van de Kwaliteitsafspraken die vorig jaar zijn opgesteld.

Als SR-lid ga je vaak naar bijeenkomsten met studenten van andere faculteiten of steden. Dit zijn congressen, weekenden en overleggen. Zo leer je veel over organisaties en hoe mensen daarin samenwerken. Een voorbeeld is het FaculteitsRadenOverleg (FaRaO), waarbij alle faculteiten in Utrecht elkaar maandelijks op de hoogte houden van de dingen die spelen in hun faculteit. Ook zijn er overleggen tussen alle medische of biomedische studies, waar je veel van elkaar kunt leren.

 

De SR praat en denkt mee over alles wat te maken heeft met onderwijs en onderzoek. Onderwerpen waarover de SR volgens de wet mag adviseren zijn bijvoorbeeld:

 • Onderwijs- en Examenregelingen (instemmingsrecht)
 • Facultaire begroting (instemmingsrecht)
 • Begroting UMC Utrecht (adviesrecht)
 • Plannen voor onderwijsevaluatie (instemmingsrecht)
 • Beleid en strategie van het UMC Utrecht op het gebied van onderwijs en onderzoek

Daarnaast mag de SR natuurlijk ook eigen onderwerpen op de agenda te zetten (initiatiefrecht). Onderwerpen die de SR in de afgelopen jaren zelf heeft aangedragen zijn bijvoorbeeld:

 • Welzijn, waaronder burn-out preventie
 • Betrokkenheid van studenten bij het maken van besluiten
 • Academische vorming
 • Toekomstbestendigheid
 • Faciliteiten, waaronder fietsenstallingen

Alle opleidingen van de faculteit Geneeskunde zijn vertegenwoordigd in de Studentenraad:

 • Bachelor en master Geneeskunde (CRU en SUMMA): 5 zetels
 • Bachelor Biomedische Wetenschappen en masters Biomedical Sciences: 3 zetels
 • Masters Klinische Gezondheidswetenschappen (Fysiotherapiewetenschap, Logopediewetenschap en Verplegingswetenschap): 1 zetel

 

* LET OP! Vanwege Corona zijn de deadlines en de data van de verkiezingen verplaatst naar een later moment. De deadline voor kandidaatstellingsperiode is nu 7 mei 2020. De verkiezingen zullen dit jaar online plaatsvinden van 2 t/m 4 juni 2020.

De leden van de Studentenraad worden jaarlijks vastgesteld. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, vinden er verkiezingen plaats. Dan kunnen alle studenten van onze faculteit hun stem uitbrengen tijdens een hopelijk vurige campagne die veel studenten bereikt. Voor studenten die lid willen worden zijn een aantal praktische zaken van belang.

De kandidaatstellingsperiode is de periode waarin studenten aan kunnen geven dat zij SR-lid willen worden. Voor de studentenraad van het collegejaar 2020-2021 is deze periode van 4 maart 2020 t/m 7 mei 2020. Je kunt jezelf kandidaatstellen door het kandidaatstellingsformulier in te vullen. Deze kun je hier downloaden.

Ingevulde formulieren voor je kandidaatstelling dienen uiterlijk 7 maart 2020 vóór 17.00 uur te worden ingeleverd bij het secretariaat Ondernemingsraad/kiescommissie Studentenraad: Online door te e-mailen naar OOraad@umcutrecht.nl.

Ga van tevoren na op welke manier jij jezelf kandidaat wil stellen. Dit kan namelijk door je aan te sluiten bij een bestaande lijst, of door zelf een nieuwe lijst op te zetten.

Jezelf aansluiten bij een bestaande lijst

Bestaande lijsten zijn Lijst Commodis en Lijst Omnium. Bij het kopje ‘kieslijsten en kandidaten’ zie je welke kandidaten vorig jaar op deze lijst stonden en waar de lijsten in het algemeen voor staan. De kandidaten voor 2020-2021 zullen na de kandidaatstellingsperiode bekend gemaakt worden.

Wil jij weten:

 • Wat de voor- en nadelen zijn van het aansluiten bij een bestaande lijst?
 • Welke kandidaten (tot nu toe) op Lijst Commodis en/of Lijst Omnium staan voor het jaar 2020-2021?
 • Wat dit jaar de speerpunten zijn van Lijst Commodis en/of Lijst Omnium?
 • Hoe je je aansluit bij een bestaande lijst?

Wij brengen je graag op de hoogte! Het enige wat je hoeft te doen is een mailtje sturen naar studentenraad@umcutrecht.nl, dan beantwoordt de Studentenraad je vragen of zorgt de Studentenraad dat je in contact komt met de kandidaten op deze lijst(en). Verder is de voorzitter van de Studentenraad, Kennan van Gelder, ook telefonisch te bereiken voor vragen op +31 6 57 02 80 52.

Wanneer je je aansluit bij een bestaande lijst vul je samen met de kandidaten van deze lijst het kandidaatstellingsformulier in.

Zelf een lijst opzetten

Wil jij zelf een eenmanslijst of lijst met meerdere kandidaten opzetten? Dat kan ook! Aan het opzetten van een lijst zijn wel een aantal praktische afspraken verbonden. Lees hiervoor het Kandidaatstellingsformulier goed door. Heb je vragen of wil je tips over het opzetten van een nieuwe lijst? Stuur dan een mailtje naar studentenraad@umcutrecht.nl.

Verkiezingen

De verkiezingen (officiële stemming) vinden online plaats van 2 t/m 4 juni 2020. Wanneer je jezelf kandidaat hebt gesteld zal je hier meer informatie over krijgen. Op 5 juni 2020 wordt de uitslag bekendgemaakt.

 

Afgelopen jaar waren de partijen Omnium en Commodis verkiesbaar. Hieronder zie je hun standpunten.

Lijst Omnium

Lijst “Omnium” betekent “van iedereen” en deze lijst staat voor alle studenten van onze faculteit. Lijst Omnium legt de focus op de vier B’s: Burn-out, Begeleiding, Buitenland en Betrokkenheid. De kandidaten van onze lijst zien graag dat elke student op onze faculteit zijn of haar studie met succes én plezier weet te doorlopen. Nu is de prestatie- en concurrentiedruk bij geneeskunde hoog en bij BMW levert de masterkeuze veel spanning, dit zien wij graag anders door o.a. verbeterde begeleiding. Ook willen we ervoor zorgen dat studeren in het buitenland makkelijker wordt en alle studenten betrokken worden bij belangrijke facultaire beslissingen.  

Lijstvolgorde kandidaten:

 1. Dionne Dubelaar (GNK/SUMMA)
 2. Nilda Tatipata (BMW/BMS)
 3. Ahmed Alkashaf (GNK/SUMMA)
 4. Ilse Kelters (GNK/SUMMA)
 5. Daniela Gallego Moyano (GNK/SUMMA)
 6. Neshome Schaeffer (BMW/BMS)

Lijstduwers:

 1. Pim Teeuwen (GNK/SUMMA)
 2. Jolijn van der Geest (BMW/BMS)
 3. Kellie Crooijmans (GNK/SUMMA)
 4. Stijn Wenmaekers (GNK/SUMMA)
 5. Maud Reugebrink (BMW/BMS)
 6. Lotte Heijerman (GNK/SUMMA)
 7. Tessa Remmers (BMW/BMS)
 8. Femme van Ginhoven (BMW/BMS)
 9. Lauren de Haan (BMW/BMS)

Lijst Commodis

Lijst Commodis zet zich in voor betere Academische vorming, de Studeerbaarheid van de opleiding, meer zicht op carrière-mogelijkheden en op interdisciplinair leren.  We vinden het belangrijk dat het makkelijker wordt om je studie binnen 3 jaar af te ronden. Zo willen wij herkansingsmomenten buiten de vakanties plannen, meer plekken bij keuzevakken die nodig zijn voor masters en minder onnodige uitloop door CRUX toetsen of te weinig co-schap plaatsen. Wij maken ons ook hard voor meer aandacht voor carrière-oriëntatie. Als laatste willen we interdisciplinair leren bevorderen door patiëntenparticipatie waar nuttig en samenwerking tussen geneeskunde en biomedische wetenschappen te stimuleren.

Lijstvolgorde kandidaten:

 1. Zoë van den Aardweg (GNK/SUMMA)
 2. Kennan van Gelder (GNK/SUMMA)
 3. Femke Degen (BMW/BMS)
 4. Denise van der Heijden (BMW/BMS)
 5. Jo anne van den Bergh (BMW/BMS)

Lijstduwers:

 1. Anna Gerritsma (GNK/SUMMA)
 2. Neville Magielse (BMW/BMS)
 3. Rik Verheijden (GNK/SUMMA)
 4. Marlinde Schoonbeek (BMW/BMS)

Heb je vragen? Of heb je ideeën voor de faculteit? Mail dan laagdrempelig naar studentenraad@umcutrecht.nl. Kennan van Gelder of Ilse Kelters, leden van de huidige SR, zullen je dan te woord staan. Ook kun je altijd een van de leden aanspreken!

De Onderwijs & Onderzoeksraad (O&O-raad) is hét orgaan voor medezeggenschap op het gebied van het universitaire Onderwijs en Onderzoek in het UMC Utrecht. De O&O-raad bestaat uit studenten en personeel van het UMC Utrecht. Samen kijken zij naar het beleid van het UMC Utrecht op het gebied van Onderwijs en Onderzoek. De O&O-raad overlegt minimaal vijf keer per jaar met de decaan en vicedecaan van de faculteit Geneeskunde over O&O-onderwerpen.

De O&O-raad bestaat uit:

 • 9 studenten. De studenten zijn georganiseerd in een Studentenraad Geneeskunde UMC Utrecht die jaarlijks wordt verkozen.
 • 9 personeelsleden. Het personeel van de O&O-raad wordt via de Ondernemingsraad afgevaardigd en bestaat uit vijf OR-leden en vier aanvullende leden met een achtergrond op het gebied van het universitair academisch onderwijs en onderzoek. De aanvullende leden worden apart verkozen, tegelijk met de leden van de Ondernemingsraad. Alle personeelsleden en studentleden hebben stemrecht in de O&O-raad.

Opleidingen vertegenwoordigd in de O&O-raad:

 • bachelor en master Geneeskunde en SUMMA
 • master Klinische Gezondheidswetenschappen (KGW)
 • bachelor Biomedische Wetenschappen (BMW)
 • masteropleidingen Biomedical Sciences (BMS)/ Graduate School of Life Sciences

De universiteitsraad (U-raad) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting het College van Bestuur van de UU. De raad levert een belangrijke bijdrage aan de koers van de universiteit en de gang van zaken binnen de universiteit. De U-raad volgt het College van Bestuur kritisch, voorziet het (on)gevraagd van advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen. De U-raad bestaat uit 12 personeelsleden en 12 studentleden, afkomstig van alle faculteiten en diensten. 

Meer weten?

Nuttige links

Verkiezingen 2020

Elk jaar organiseert het Centraal Stembureau verkiezingen voor de studentenzetels van de universiteitsraad. En iedere twee jaar voor de medewerkerszetels. Van dinsdag 2 juni tot en met donderdag 4 juni 2020 waren er verkiezingen voor de studentenzetels. Lees hier meer over de verkiezingen.

Lees voor meer informatie over de verkiezingen de reglementen of neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge via telefoonnummer 030-253 43 55.

BeURS voor studentbestuurders

Wil je actief worden in een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Dan heb je misschien recht op financiële steun van de Universiteit Utrecht in de vorm van een bestuursbeurs.