Regelingen en procedures

Onderwijs- en Examenregeling

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) zijn de opleidingsspecifieke rechten en plichten van studenten enerzijds, en van de Universiteit Utrecht anderzijds vastgelegd.

OER BMW 2024-2025

Belangrijke regels uit de OER

Hieronder wordt een aantal belangrijke regels uit de OER uitgelegd. Raadpleeg vooral ook het originele artikel in de OER behorende bij de regel, want de OER is altijd leidend. Mocht je vragen hebben over een van de regels, ga dan langs bij de studieadviseur

Reglement Examencommissie

Het Reglement Examencommissie is opgesteld door de Bachelor Examencommissie en beschrijft de regels en richtlijnen die van toepassing zijn op toetsen en examens.

Reglement examencommissie BMW 2023-2024

Arbo, veiligheid en milieu

Tijdens je studie krijg je te maken met onderwijsprogramma’s waarbij gewerkt wordt met (gevaarlijke) stoffen, organismen en apparatuur. Meer informatie over specifieke risico’s en regels omtrent het gebruik zijn te vinden in de blokboeken van de cursussen.

Regelgeving van de Universiteit Utrecht

Regelgeving van het UMC Utrecht