De organisatie van de opleiding Biomedische Wetenschappen (BMW) is een samenwerking van de faculteiten Diergeneeskunde, Geneeskunde en Bètawetenschappen (departementen Biologie, Farmacie en Scheikunde). De decanen van deze faculteiten (het codecanaat) zijn verantwoordelijk voor de opleiding, waarbij de eindverantwoordelijkheid is gedelegeerd naar de decaan van de faculteit Geneeskunde (UMC Utrecht). 
 
De dagelijkse gang van zaken, logistiek en organisatie van de opleiding BMW wordt dan ook vanuit het Onderwijscentrum van het UMC Utrecht / Faculteit Geneeskunde geregeld. 

Er zijn diverse commissies en aanspreekpunten binnen de opleiding:

De studentassessor is de studentvertegenwoordiger op het gebied van onderwijs in de faculteit Geneeskunde. Hieronder vallen de opleidingen Biomedische Wetenschappen, Biomedical Sciences, Geneeskunde, SUMMA en Klinische Gezondheidswetenschappen. De studentassessor adviseert de opleidingsdirecteur en opleidingscoördinator over alle zaken die de opleiding aangaan, maar met name over onderwijs- en studentzaken.

Kijk voor contactinformatie van de huidige studentsassessor in de digitale studiegids.

De Bachelor Advies Raad (BAR) draagt zorg voor een efficiënte en effectieve organisatie van de opleiding. Daarmee ondersteunt zij de opleidingsdirecteur in de vaststelling en uitvoering van beleid. In de maandelijkse vergaderingen worden voornamelijk jaaroverstijgende zaken besproken, zoals beleidsvorming, de inhoud van het onderwijsprogramma, financiën en internationalisering. De BAR legt verantwoording af aan het co-decanaat, de decanen van de faculteit Geneeskunde, Diergeneeskunde en de Bètafaculteit. De 5 docenten die zitting hebben in de BAR zijn afkomstig van de verschillende faculteiten die samen verantwoordelijk zijn voor de opleiding. Tevens zitten er 2 studenten in de BAR. Hiernaast zijn de opleidingsdirecteur en beleidsmedewerker bij de vergaderingen aanwezig als respectievelijk adviseurs. De BAR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Kijk voor de huidige samenstelling van de BAR in de digitale studiegids.

De Opleidingscommissie Bachelor (OC-B) bestaat uit vijf docenten en vijf studenten. De docenten zijn afkomstig van de faculteiten Geneeskunde, Diergeneeskunde en de departementen Biologie, Farmacie en Scheikunde van de Bètafaculteit. De opleidingscoördinator en studieadviseur zijn bij de vergaderingen aanwezig om advies te geven.

De belangrijkste taak van de opleidingscommissie is het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. De opleidingscommissie brengt (gevraagd en ongevraagd) advies uit naar de Bachelor Advies Raad (BAR) en de opleidingsdirecteur, bijvoorbeeld over het bindend studieadvies, het minorbeleid en de OER. Ook worden problemen die via de student- of docentleden naar voren komen in de opleidingscommissie besproken. Hiervoor staan op de agenda van de vergadering altijd het punt 'studentzaken' en 'docentzaken'.

Een belangrijke taak van de opleidingscommissie is het evalueren van het onderwijs. Hiervoor gebruiken ze de uitkomst van de enquêtes die na elke cursus gehouden worden. Als de studenten, docenten of de opleidingscommissie het nodig vinden dat de cursus nog eens goed met de docenten en studenten besproken wordt kan een panelgesprek worden aangevraagd. In dit gesprek wordt de cursus nogmaals goed onder de loep genomen, door studenten die het blok hebben gevolgd en de docenten van het betreffende blok. Na dit evaluatiegesprek hebben de docenten apart van de studenten nog een docentbespreking, over hoe ze dingen die uit het panelgesprek naar voren zijn gekomen het volgend jaar precies gaan verbeteren. Door deze procedure kan de opleidingscommissie de kwaliteit van het onderwijs scherp in de gaten houden.

De OC-B vergadert elke eerste dinsdag van de maand. Heb je een vraag/opmerking/klacht voor de opleidingscommissie mail dan naar de ambtelijk secretaris en draag bij aan een goede, gedegen opleiding!

Kijk voor de huidige samenstelling van de Opleidingscommissie in de digitale studiegids.

De Jaarvertegenwoordigingen(externe link) brengen de stem uit van een specifiek jaar over het onderwijs. Op deze manier worden de geluiden van de studenten naar hogere organen binnen het onderwijs gebracht. Er zijn drie jaarvertegenwoordigingen en één representative board voor de Graduate School of Life Sciences.

Kijk voor de huidige samenstelling van de Jaarvertegenwoordigingen op de website van studievereniging Mebiose.

De Onderwijs & Onderzoeksraad (O&O-raad) is hét orgaan voor medezeggenschap op het gebied van het universitaire Onderwijs en Onderzoek in het UMC Utrecht. De O&O-raad bestaat uit studenten en personeel van het UMC Utrecht. Samen kijken zij naar het beleid van het UMC Utrecht op het gebied van Onderwijs en Onderzoek. De O&O-raad overlegt minimaal vijf keer per jaar met de decaan en vicedecaan van de faculteit Geneeskunde over O&O-onderwerpen.

De O&O-raad bestaat uit:

 • 9 studenten. De studenten zijn georganiseerd in een Studentenraad Geneeskunde UMC Utrecht die jaarlijks wordt verkozen.
 • 9 personeelsleden. Het personeel van de O&O-raad wordt via de Ondernemingsraad afgevaardigd en bestaat uit vijf OR-leden en vier aanvullende leden met een achtergrond op het gebied van het universitair academisch onderwijs en onderzoek. De aanvullende leden worden apart verkozen, tegelijk met de leden van de Ondernemingsraad. Alle personeelsleden en studentleden hebben stemrecht in de O&O-raad.

Opleidingen vertegenwoordigd in de O&O-raad:

 • bachelor en master Geneeskunde en SUMMA
 • master Klinische Gezondheidswetenschappen (KGW)
 • bachelor Biomedische Wetenschappen (BMW)
 • masteropleidingen Biomedical Sciences (BMS)/ Graduate School of Life Sciences

Uitslagen verkiezingen Studentenraad

De uitslagen van de verkiezingen voor de Studentenraad 2018-2019 zijn bekend. In het district Geneeskunde heeft lijst Omnium 4 zetels (Pim Teeuwen, Dionne Dubelaar, Stijn Wenmaekers en Lotte Heijerman) en lijst Commodis 1 zetel bemachtigd (Anna Gerritsma). In het district Biomedische Wetenschappen wist lijst Omnium 1 zetel (Nilda Tatipata) te bemachtigen en lijst Commodis 2 (Neville Magielse en Marlinde Schoonbeek).

Voor meer informatie wordt dit besluit ter inzage gelegd bij de kiescommissie van de Studentenraad Geneeskunde, UMC Utrecht, Heidelberglaan 100 te Utrecht, kamer G 01.246 (secretariaat Ondernemingsraad, O&O raad en Studentenraad). 

De studentenraad zorgt dat de wensen van de studenten op de juiste plek in de organisatie gehoord worden en denkt samen met het personeel mee over faculteitsbrede uitdagingen.
Pim Teeuwen
voorzitter Studentenraad Geneeskunde

De kandidaten voor de Studentenraad zijn dit jaar verdeeld over drie verschillende kieslijsten

Wij als kandidaten van Lijst Commodis willen samen voor jou de faciliteiten, het onderwijs en het beleid van onze faculteit verbeteren. Wij willen ons hierbij inzetten voor een groot aantal onderwerpen, waaronder: het implementeren van een betere leerlijn academische vorming in het geneeskundecurriculum, meer oriëntatiemogelijkheden voor BMW-studenten, een verbetering van de planning van de herkansingen en een herziening van de CRUX-toetsen. Om ons hiervoor in te kunnen zetten hebben we echter wel jouw stem nodig! Stem op daarom op 14, 15 en 16 mei op lijst Commodis, samen voor jou!

Lijst Jo anne is een eenvrouwslijst die zich graag in de Studentenraad zou willen inzetten om te helpen de faculteit nog beter te maken. Dit zou worden gedaan door zich in te zetten voor een goed zichtbaar verzamelpunt voor extracurriculaire activiteiten, de verbetering van de internationalisering, de herkansingsregeling aan te passen en besluiten, die de kwaliteit van het onderwijs waarborgen of verbeteren, te ondersteunen.

Waarom wil jij stemmen voor de Studentenraad, en waarom op Lijst Omnium? De Studentenraad is er voor jullie. Zij geeft de mening van alle (bio)medische studenten door aan de faculteit. Onderwerpen zijn goede studieplekken, buitenlandstages en goede herkansingsregelingen.

Lijst Omnium legt de focus leggen op drie B’s: Burn-out, Buitenland en Betrokkenheid. Een gedeeld punt met andere partijen is de beschikbaarheid van de Medische Bieb. Maar wíj willen weten waarom studenten overspannen raken. Zo kan bij Geneeskunde het tutoraat beter en levert bij BMW de masterkeuze veel spanning. Internationale stages moeten makkelijker en Lijst Omnium wil alle studenten erbij betrekken.

De Studentenraad (SR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan van onze faculteit. De SR bestaat uit 9 studenten van alle studies (Geneeskunde/SUMMA, Biomedische wetenschappen/Biomedical Sciences en Klinische gezondheidswetenschappen).

Ieder jaar zijn er verkiezingen voor de leden van de Studentenraad, waarbij alle studenten van de faculteit kunnen stemmen.

De SR adviseert het bestuur van de faculteit en van het UMC Utrecht (gevraagd én ongevraagd) over alles wat met onderwijs te maken heeft. De SR geeft advies vanuit een studentenperspectief, zodat de stem van de student overal in de faculteit gehoord wordt. De SR zit, samen met personeelsleden, in de Faculteitsraad (op onze faculteit heet dit de Onderwijs en Onderzoeksraad).

De SR heeft instemmingsrecht op een aantal belangrijke onderwerpen, zoals de begroting en de Onderwijs- en Examenregelingen (OERen). Natuurlijk kan de SR ook zelf agendapunten aandragen of een eigen initiatief indienen. De SR praat bijvoorbeeld mee over de voorzieningen in de faculteit en het UMC Utrecht, zoals fietsenstallingen voor studenten en de vernieuwing van het Studielandschap (SLS).

De SR praat en denkt mee over alles wat te maken heeft met onderwijs en onderzoek. Onderwerpen waarover de SR volgens de wet mag adviseren zijn bijvoorbeeld:

 • Onderwijs- en Examenregelingen (instemmingsrecht)
 • Facultaire begroting (instemmingsrecht)
 • Begroting UMC Utrecht (adviesrecht)
 • Plannen voor onderwijsevaluatie (instemmingsrecht)
 • Beleid en strategie van het UMC Utrecht op het gebied van onderwijs en onderzoek

Daarnaast mag de SR natuurlijk ook eigen onderwerpen op de agenda te zetten (initiatiefrecht). Onderwerpen die de SR in de afgelopen jaren zelf heeft aangedragen zijn bijvoorbeeld:

 • Carrièreoriëntatie en voorbereiding op de beroepsloopbaan
 • Extracurriculaire activiteiten
 • Academische vorming en Academic English
 • Internationalisering
 • Fietsenstallingen

Alle opleidingen van de faculteit Geneeskunde zijn vertegenwoordigd in de Studentenraad:

 • Bachelor en master Geneeskunde (CRU en SUMMA): 5 zetels
 • Bachelor Biomedische Wetenschappen en masters Biomedical Sciences: 3 zetels
 • Masters Klinische Gezondheidswetenschappen (Fysiotherapiewetenschap, Logopediewetenschap en Verplegingswetenschap): 1 zetel

 

De leden van de Studentenraad worden jaarlijks gekozen door de studenten van onze faculteit. Meestal vindt de kandidaatstelling plaats in maart en de verkiezingen in mei.

Voor het collegejaar 2018-2019 is het niet meer mogelijk om je kandidaat te stellen. De eerstvolgende mogelijkheid is in maart 2019, voor het collegejaar 2019-2020.

Heb je vragen? Of heb je ideeën voor de faculteit? Mail dan naar studentenraad@umcutrecht.nl.