De organisatie van de opleiding Biomedische Wetenschappen (BMW) is een samenwerking van de faculteiten Diergeneeskunde, Geneeskunde en Bètawetenschappen (departementen Biologie, Farmacie en Scheikunde). De decanen van deze faculteiten (het codecanaat) zijn verantwoordelijk voor de opleiding, waarbij de eindverantwoordelijkheid is gedelegeerd naar de decaan van de faculteit Geneeskunde (UMC Utrecht). 
 
De dagelijkse gang van zaken, logistiek en organisatie van de opleiding BMW wordt dan ook vanuit het Onderwijscentrum van het UMC Utrecht / Faculteit Geneeskunde geregeld. 

Er zijn diverse commissies en aanspreekpunten binnen de opleiding:

De studentassessor is de studentvertegenwoordiger op het gebied van onderwijs in de faculteit Geneeskunde. Hieronder vallen de opleidingen Biomedische Wetenschappen, Biomedical Sciences, Geneeskunde, SUMMA en Klinische Gezondheidswetenschappen. De studentassessor adviseert de opleidingsdirecteur en opleidingscoördinator over alle zaken die de opleiding aangaan, maar met name over onderwijs- en studentzaken.

Kijk voor contactinformatie van de huidige studentsassessor in de digitale studiegids.

De Bachelor Advies Raad (BAR) draagt zorg voor een efficiënte en effectieve organisatie van de opleiding. Daarmee ondersteunt zij de opleidingsdirecteur in de vaststelling en uitvoering van beleid. In de maandelijkse vergaderingen worden voornamelijk jaaroverstijgende zaken besproken, zoals beleidsvorming, de inhoud van het onderwijsprogramma, financiën en internationalisering. De BAR legt verantwoording af aan het co-decanaat, de decanen van de faculteit Geneeskunde, Diergeneeskunde en de Bètafaculteit. De 5 docenten die zitting hebben in de BAR zijn afkomstig van de verschillende faculteiten die samen verantwoordelijk zijn voor de opleiding. Tevens zitten er 2 studenten in de BAR. Hiernaast zijn de opleidingsdirecteur en beleidsmedewerker bij de vergaderingen aanwezig als respectievelijk adviseurs. De BAR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Kijk voor de huidige samenstelling van de BAR in de digitale studiegids.

De Opleidingscommissie Bachelor (OC-B) bestaat uit vijf docenten en vijf studenten. De docenten zijn afkomstig van de faculteiten Geneeskunde, Diergeneeskunde en de departementen Biologie, Farmacie en Scheikunde van de Bètafaculteit. De opleidingscoördinator en studieadviseur zijn bij de vergaderingen aanwezig om advies te geven.

De belangrijkste taak van de opleidingscommissie is het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. De opleidingscommissie brengt (gevraagd en ongevraagd) advies uit naar de Bachelor Advies Raad (BAR) en de opleidingsdirecteur, bijvoorbeeld over het bindend studieadvies, het minorbeleid en de OER. Ook worden problemen die via de student- of docentleden naar voren komen in de opleidingscommissie besproken. Hiervoor staan op de agenda van de vergadering altijd het punt 'studentzaken' en 'docentzaken'.

Een belangrijke taak van de opleidingscommissie is het evalueren van het onderwijs. Hiervoor gebruiken ze de uitkomst van de enquêtes die na elke cursus gehouden worden. Als de studenten, docenten of de opleidingscommissie het nodig vinden dat de cursus nog eens goed met de docenten en studenten besproken wordt kan een panelgesprek worden aangevraagd. In dit gesprek wordt de cursus nogmaals goed onder de loep genomen, door studenten die het blok hebben gevolgd en de docenten van het betreffende blok. Na dit evaluatiegesprek hebben de docenten apart van de studenten nog een docentbespreking, over hoe ze dingen die uit het panelgesprek naar voren zijn gekomen het volgend jaar precies gaan verbeteren. Door deze procedure kan de opleidingscommissie de kwaliteit van het onderwijs scherp in de gaten houden.

De OC-B vergadert elke eerste dinsdag van de maand. Heb je een vraag/opmerking/klacht voor de opleidingscommissie mail dan naar de ambtelijk secretaris en draag bij aan een goede, gedegen opleiding!

Kijk voor de huidige samenstelling van de Opleidingscommissie in de digitale studiegids.

De Jaarvertegenwoordigingen(externe link) brengen de stem uit van een specifiek jaar over het onderwijs. Op deze manier worden de geluiden van de studenten naar hogere organen binnen het onderwijs gebracht. Er zijn drie jaarvertegenwoordigingen en één representative board voor de Graduate School of Life Sciences.

Kijk voor de huidige samenstelling van de Jaarvertegenwoordigingen op de website van studievereniging Mebiose.

De Onderwijs & Onderzoeksraad (O&O-raad) is hét orgaan voor medezeggenschap op het gebied van het universitaire Onderwijs en Onderzoek in het UMC Utrecht. De O&O-raad bestaat uit studenten en personeel van het UMC Utrecht. Samen kijken zij naar het beleid van het UMC Utrecht op het gebied van Onderwijs en Onderzoek. De O&O-raad overlegt minimaal vijf keer per jaar met de decaan en vicedecaan van de faculteit Geneeskunde over O&O-onderwerpen.

De O&O-raad bestaat uit:

 • 9 studenten. De studenten zijn georganiseerd in een Studentenraad Geneeskunde UMC Utrecht die jaarlijks wordt verkozen.
 • 9 personeelsleden. Het personeel van de O&O-raad wordt via de Ondernemingsraad afgevaardigd en bestaat uit vijf OR-leden en vier aanvullende leden met een achtergrond op het gebied van het universitair academisch onderwijs en onderzoek. De aanvullende leden worden apart verkozen, tegelijk met de leden van de Ondernemingsraad. Alle personeelsleden en studentleden hebben stemrecht in de O&O-raad.

Opleidingen vertegenwoordigd in de O&O-raad:

 • bachelor en master Geneeskunde en SUMMA
 • master Klinische Gezondheidswetenschappen (KGW)
 • bachelor Biomedische Wetenschappen (BMW)
 • masteropleidingen Biomedical Sciences (BMS)/ Graduate School of Life Sciences

De Studentenraad iets voor jou?

Ben jij een student met een kritische blik op onderwijs? Heb jij altijd al willen weten wat zich achter de schermen afspeelt bij onze faculteit? Dan is de Studentenraad (SR) wellicht wel iets voor jou!

Binnenkort kun jij je kandidaat stellen voor de Studentenraad van de medische faculteit van de Universiteit Utrecht. Op deze pagina lees je meer over de Studentenraad (SR) en de manier waarop je lid kunt worden. Kom ook vooral naar de Week van de Medezeggenschap van 18-22 februari om een praatje met een van de huidige SR-leden te maken. Zij lopen in blauwe SR-truien rond en kunnen al je vragen beantwoorden. Op de facebookpagina ‘Studentenraad faculteit Geneeskunde’ kan je het programma van deze week terugvinden. Ook de WC-krant geeft het laatste nieuws van de Studentenraad. Deze kranten hangen aan de binnenkant van de WC’s in het Heijmans van den Bergh-gebouw.

De studentenraad zorgt dat de wensen van de studenten op de juiste plek in de organisatie gehoord worden en denkt samen met het personeel mee over faculteitsbrede uitdagingen.
Pim Teeuwen
voorzitter Studentenraad Geneeskunde

De Studentenraad (SR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan van onze faculteit. De SR bestaat uit 9 studenten vanuit alle verschillende opleidingen binnen onze faculteit.

De SR adviseert het bestuur van de faculteit en van het UMC Utrecht (gevraagd én ongevraagd) over alles wat met onderwijs te maken heeft. Belangrijke bestuurders voor onderwijs zijn de decaan (tot 1 maart 2019 Frank Miedema) en de vice-decaan (Berent Prakken). De SR geeft advies vanuit een studentenperspectief, zodat de stem van de student overal in de faculteit gehoord wordt. De SR zit, samen met personeelsleden, in de Onderwijs en Onderzoeksraad (O&O-raad). Op andere faculteiten heet dat de Faculteitsraad. De onderwerpen van de O&O-raad vormen een groot deel van de bezigheden van de Studentenraad.

De SR heeft instemmingsrecht op een aantal belangrijke onderwerpen, zoals de begroting van het UMC Utrecht en de Onderwijs- en Examenregelingen (OERen) van alle opleidingen. Natuurlijk kan de SR ook zelf agendapunten aandragen of een eigen initiatief ondernemen, zoals het organiseren van een Burn-out brainstorm of het oprichten van een commissie patiëntenparticipatie. Naast deze vaste onderwerpen denkt de SR dit jaar mee over o.a. de Kwaliteitsafspraken en voorzieningen in de faculteit zoals fietsenstallingen.

Als SR-lid ga je vaak naar bijeenkomsten met studenten van andere faculteiten of steden. Dit zijn congressen, weekenden en overleggen. Zo leer je veel over organisaties en hoe mensen daarin samenwerken. Een voorbeeld is het FaculteitsRadenOverleg (FaRaO), waarbij alle faculteiten in Utrecht elkaar maandelijks op de hoogte houden van de dingen die spelen in hun faculteit. Ook zijn er overleggen tussen alle medische of biomedische studies, waar je veel van elkaar kunt leren.

 

De SR praat en denkt mee over alles wat te maken heeft met onderwijs en onderzoek. Onderwerpen waarover de SR volgens de wet mag adviseren zijn bijvoorbeeld:

 • Onderwijs- en Examenregelingen (instemmingsrecht)
 • Facultaire begroting (instemmingsrecht)
 • Begroting UMC Utrecht (adviesrecht)
 • Plannen voor onderwijsevaluatie (instemmingsrecht)
 • Beleid en strategie van het UMC Utrecht op het gebied van onderwijs en onderzoek

Daarnaast mag de SR natuurlijk ook eigen onderwerpen op de agenda te zetten (initiatiefrecht). Onderwerpen die de SR in de afgelopen jaren zelf heeft aangedragen zijn bijvoorbeeld:

 • Welzijn, waaronder burn-out preventie
 • Betrokkenheid van studenten bij het maken van besluiten
 • Academische vorming
 • Toekomstbestendigheid
 • Internationalisering
 • Faciliteiten, waaronder fietsenstallingen

Alle opleidingen van de faculteit Geneeskunde zijn vertegenwoordigd in de Studentenraad:

 • Bachelor en master Geneeskunde (CRU en SUMMA): 5 zetels
 • Bachelor Biomedische Wetenschappen en masters Biomedical Sciences: 3 zetels
 • Masters Klinische Gezondheidswetenschappen (Fysiotherapiewetenschap, Logopediewetenschap en Verplegingswetenschap): 1 zetel

 

De leden van de Studentenraad worden jaarlijks vastgesteld. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, vinden er verkiezingen plaats. Dan kunnen alle studenten van onze faculteit hun stem uitbrengen tijdens een hopelijk vurige campagne die veel studenten bereikt. Voor studenten die lid willen worden zijn een aantal momenten/data van belang.

De huidige SR organiseert een aantal informatie-momenten, waarop geïnteresseerden hun vragen kunnen stellen of zich aan kunnen sluiten bij een bestaande lijst. Ook als je onafhankelijk een lijst wilt oprichten kun je op deze bijeenkomst, of via mail, je vragen stellen. Aanmelden voor deze informatie-momenten kan door een mail te sturen naar studentenraad@umcutrecht.nl.

Informatie-momenten:

 • Week van de Medezeggenschap 18-22 februari. Loop langs tijdens bij een van de activiteiten (zie facebook en WC-kranten, aanmelden niet nodig)
 • Dinsdag 12 maart 17.00-18.00 én 19.00-20.00
 • Maandag 25 maart 17.00-18.00 én 19.00-20.00

Daarnaast heeft de huidige SR een datum geprikt voor een lijstvormingsavond. Op deze avond kan met de studenten van jouw partij de volgorde van de lijst bepaald worden.

 • Lijstvormingsavond: Woensdag 3 april 18.00-19.30

De kandidaatstellingsperiode is de periode waarin studenten aan kunnen geven dat zij SR-lid willen worden. Voor de studentenraad van het collegejaar 2019-2020 is deze periode van 18 maart 2019 t/m 18 april 2019. Je stelt je kandidaat door het kandidaatstellingsformulier in te vullen dat op 18 maart op deze site beschikbaar komt. Omdat je twintig handtekeningen moet verzamelen per lijst om je kandidaat te kunnen stellen, is het verstandig op tijd te oriënteren en naar één van de informatie-momenten te komen.

De verkiezingen (officieel: stemming) vinden plaats van 20 t/m 22 mei 2019.

Zo wordt er met je gegevens omgegaan: Om je kandidatuur te realiseren hebben we enkele persoonsgegevens van je nodig: je naam en de naam van de faculteit waar je studeert of werkzaam bent. Omdat je je alleen kandidaat kan stellen als je zelf ook mag stemmen staat ook je solis-id geregistreerd in het verkiezingen-systeem voor de faculteit.

Wij houden jouw gegevens in ons verkiezingssysteem tot uiterlijk drie maanden na de beroepsperiode die volgt op de uitslag, na deze drie maanden worden de gegevens uit het systeem verwijderd. De gegevens worden alleen gebruikt voor deze medezeggenschapsverkiezingen.

 

 

Dit jaar zullen in elk geval de partijen Commodis en Omnium weer kieslijsten indienen. Misschien richt jij wel een nog onbekende en nieuwe partij op! Een belangrijk gemeenschappelijke speerpunt van de lijsten is welzijn.

Lijst Commodis

Wij als kandidaten van Lijst Commodis willen samen voor jou de faciliteiten, het onderwijs en het beleid van onze faculteit verbeteren. Lijst Commodis had vorig jaar als speerpunten de academische vorming, planning van herkansingen en een herziening van de CRUX-toetsen. Komend  jaar komt mogelijk aandacht voor carrière-oriëntatie, patiëntparticipatie en onderwijsintensiviteit. Nieuwe leden kunnen de aandachtspunten van de lijst bijstellen.

Lijst Omnium

Waarom wil jij stemmen voor de Studentenraad, en waarom op Lijst Omnium? De Studentenraad geeft de mening van alle (bio)medische studenten door aan de faculteit. Lijst Omnium legde vorig jaar de focus op drie B’s: Burn-out, Buitenland en Betrokkenheid. Dit jaar komen mogelijk diversiteit, interdisciplinair leren en duurzaamheid erbij. Nieuwe leden kunnen de aandachtspunten van de lijst bijstellen.

Door middel van het Kandidaatstellingsformulier Studentenraad zittingsperiode 2019-2020 kun je een nieuwe lijst met kandidaten aandragen, als je dat onafhankelijk van zittende SR-leden/lijsten wilt doen. Op de informatiebijeenkomsten zal meer worden verteld over deze kandidaatstelling.

Heb je vragen? Of heb je ideeën voor de faculteit? Mail dan laagdrempelig naar studentenraad@umcutrecht.nl. Pim Teeuwen of Neville Magielse, leden van de huidige SR, zullen je dan te woord staan.

De universiteitsraad (U-raad) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting het College van Bestuur van de UU. De raad levert een belangrijke bijdrage aan de koers van de universiteit en de gang van zaken binnen de universiteit. De U-raad volgt het College van Bestuur kritisch, voorziet het (on)gevraagd van advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen. De U-raad bestaat uit 12 personeelsleden en 12 studentleden, afkomstig van alle faculteiten en diensten. 

Meer weten?

Nuttige links

 • vergaderschema 2018-2019: veel vergaderingen zijn openbaar. Check vooraf bij de griffie (via telefoonnummers 030-253 8898 / 4355 / 9148) of er geen wijzigingen zijn in datum, tijd of locatie.
 • medezeggenschapsteamsite (inloggen met je @students.uu.nl-adres en vervolgens opnieuw met dit e-mailadres en je Solis-wachtwoord)
 • reglementen

Verkiezingen 2019

Elk jaar organiseert het Centraal Stembureau verkiezingen voor de studentenzetels van de universiteitsraad. En iedere twee jaar voor de medewerkerszetels. Van 20 tot en met 22 mei zijn er verkiezingen voor de studenten- en medewerkerszetels. Lees hoe je je verkiesbaar stelt en wat de planning is.

Lees voor meer informatie over de verkiezingen de reglementen of neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge via telefoonnummer 030-253 43 55.

BeURS voor studentbestuurders

Wil je actief worden in een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Dan heb je misschien recht op financiële steun van de Universiteit Utrecht in de vorm van een bestuursbeurs.