Examencommissie

De Bachelor Examencommissie (BEC) vervult verschillende taken, waaronder:

  • Het toetsen van examenprogramma’s van de studenten aan de daarvoor geldende regels; 
  • Het verlenen van vrijstelling voor onderdelen van het examenprogramma;
  • Het op verzoek goedkeuring verlenen aan een student om onderwijsonderdelen te volgen die geen deel uitmaken van het programma;
  • Het behandelen van meldingen van fraude en plagiaat;
  • Het beoordelen van cursussen die zijn behaald in het buitenland;
  • Het benoemen van examinatoren van cursussen;
  • Het geven van het bindend studieadvies (samen met de opleidingsdirecteur). 

Aanvragen voor de examencommissie kunnen per mail worden ingediend bij examencommissieBMW@umcutrecht.nl. Een voorlopige reactie wordt gegeven binnen 10 werkdagen. De behandeling zal plaatsvinden in de eerstvolgende vergadering van de examencommissie na ontvangst van het verzoek.