Je kunt mee vormgeven aan het onderwijs, voorzieningen en studiegerelateerde zaken. Als je bijvoorbeeld vindt dat de kwaliteit beter kan, is het belangrijker om je ideeën daarover te laten horen. Al was het maar omdat volgende studenten daarvan kunnen profiteren.

Geef je mening

  • Via cursusevaluaties kun je verbetersuggesties geven voor specifieke cursussen.
  • In de Nationale Studenten Enquête (NSE) kun je je mening geven over alle aspecten van het onderwijs en de voorzieningen van de Universiteit Utrecht.
  • Je kunt contact opnemen met jouw vertegenwoordiger in de medezeggenschapsorganen en je suggestie voor verbetering voorleggen.
  • De opleiding kan je uitnodigen je stem te laten horen in een jaarevaluatie.

Word actief

Als lid of bestuurslid van een medezeggenschapsorgaan kun je -indien verkozen- niet alleen meepraten maar ook mee beslissen over zaken die het onderwijs aangaan. Je doet veel ervaring op en leert hoe een grote organisatie functioneert. Een goed georganiseerde medezeggenschap is van groot belang voor de universiteit.

De opleidingscommissie brengt advies uit over het onderwijs en de onderwijskwaliteit. Daarnaast evalueert de commissie cursussen en onderwijsprogramma’s en brengt daarover advies uit aan de onderwijsdirecteur. In de commissie zitten studenten en stafleden. Contactgegevens van de studentleden vind je onder ‘Contact’.

De faculteitsraad praat uit naam van studenten en medewerkers mee over het beleid van de faculteit. Bijvoorbeeld over de onderwijs- en examenregelingen en het meerjarenplan van de faculteit. De decaan is daarin de gesprekspartner van de raad. De faculteitsraad bestaat voor de helft uit studenten, voor de andere helft uit personeelsleden. Studenten worden voor één (studie)jaar gekozen, personeelsvertegenwoordigers voor twee jaar.

De universiteitsraad (U-raad) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting het College van Bestuur van de UU. De raad levert een belangrijke bijdrage aan de koers van de universiteit en de gang van zaken binnen de universiteit. De U-raad volgt het College van Bestuur kritisch, voorziet het (on)gevraagd van advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen. De U-raad bestaat uit 12 personeelsleden en 12 studentleden, afkomstig van alle faculteiten en diensten. 

Meer weten?

Nuttige links

  • Agenda's, nota's, verslagen en bijbehorende stukken staan op de algemene medezeggenschapsteamsite (inloggen met @uu.nl- of @students.uu.nl-adres en vervolgens opnieuw met dit mailadres en Solis-wachtwoord)  
  • Vragen over de raadsstukken? Lees de reglementen of neem contact op met één van de secretarissen van de universiteitsraad Anne-Marie Partridge of Trudelien van't Hof

Verkiezingen

Elk jaar organiseert het Centraal Stembureau verkiezingen voor de studentenzetels van de universiteitsraad. En iedere twee jaar voor de medewerkerszetels. Lees meer over de verkiezingen en hoe je je kandidaat stelt.

Lees voor meer informatie over de verkiezingen de reglementen of neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge via telefoonnummer 030-253 43 55.

BeURS voor studentbestuurders

Wil je actief worden in een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Dan heb je misschien recht op financiële steun van de Universiteit Utrecht in de vorm van een bestuursbeurs.