Je volgt als contractant één of een aantal cursussen aan de faculteit Geowetenschappen. Alle inhoudelijk en praktische informatie vind je bij site van de opleiding waar jouw vak onderdeel van is. De opleidingen vind je vanaf de homepage van de studentensite, of met de opleidingszoeker beneden op de pagina. Weet je niet onder welk opleiding je cursus valt, dan kun je die terugvinden bij de informatie over je vak in de onderwijscatalogus (Osiris).

Overzicht

Zit je nog in de fase dat je je oriënteert op welke geo-cursus je wilt volgen? Een overzicht vind je in de onderwijscatalogus of op de pagina’s van de verschillende opleidingen. Je kunt je inschrijven voor de cursussen waarvan staat aangegeven dat ze toegankelijk zijn voor bijvakkers.

E-modules

De Faculteit Geowetenschappen biedt een aantal cursussen aan als e-module. Zo’n e-module berust voor een belangrijk deel op zelfstudie, waarin een elektronische leeromgeving (met onder meer filmpjes) en een aantal contactmomenten op de Uithof in Utrecht je ondersteunen. Deze cursussen zijn in de eerste plaats bedoeld voor studenten die zich voorbereiden op een (master)opleiding tot leraar aardrijkskunde. Als je houdt van zelfstandigheid, of als je op grotere afstand van Utrecht woont, kan zo’n e-module aantrekkelijk voor je zijn. Het aantal plaatsen is beperkt. Meer informatie in deze PDF. Dit is het aanbod:

GEO1-1191E Systeem aarde 1

 • Fysische geografie
 • Niveau 1
 • Periode 1
 • 5 EC

In dit eerste deel van Systeem aarde ligt de nadruk op processen in de inwendige aarde (endogene krachten) en fenomenen die zich afspelen op een langere tijdschaal. De belangrijkste onderdelen zijn: de aarde als planeet, plaattektoniek, de geologische tijd, (sedimentaire) gesteenten en paleoklimaat, de gesteentecyclus en de diepe aarde. Je kunt deze cursus niet volgen als je de reguliere cursus Systeem aarde 1 volgt of hebt gevolgd.

GEO1-4192E Systeem aarde 2

 • Fysische geografie
 • Niveau 1
 • Periode 2
 • 7,5 EC

In het tweede deel van Systeem aarde komen onderwerpen aan bod die betrekking hebben op de vormen en processen aan het aardoppervlak (exogene krachten). Deze onderwerpen zijn: verwering en bodemvorming, massabewegingen, rivieren, oceanen, kusten, atmosfeer en klimaat, woestijnen, gletsjers, ijstijden, structurele geomorfologie, hydrologische cyclus, menselijke verstoring en klimaatverandering. Je kunt deze cursus niet volgen als je de reguliere cursus Systeem aarde 2 volgt of hebt gevolgd.

GEO2-3064E Leefomgeving - Watervraagstukken

 • Fysische geografie
 • Niveau 2
 • Periode 2/4
 • 5 EC

Deze cursus richt zich op watervraagstukken in Nederland, met een focus op de kustzone, het veenweide-droogmakerijengebied, het rivierengebied, de Zuidwestelijke delta en het IJsselmeergebied. Deze watervraagstukken zijn te groeperen in verschillende waterthema’s. De nadruk ligt op waterveiligheid, wateroverlast en zoetwaterbeschikbaarheid. Waterkwaliteit komt in mindere mate aan bod. Om een zinnige uitspraak te kunnen doen over deze vraagstukken, is kennis van de fysische werking van het watersysteem in de verschillende regio’s vereist. Daarnaast is kennis van klimaatverandering in Nederland vereist. In deze cursus is daarom ook enige aandacht voor deze onderwerpen.

GEO2-3062E Zuid Amerika

 • Fysische geografie
 • Niveau 2
 • Periode 3
 • 7,5 EC. De gehele cursus telt voor 5,0EC SG en 2,5EC FG, maar studenten kunnen ook alleen het FG deel doen.

De cursus is opgebouwd rondom acht thema’s in de Zuid-Amerikaanse context. Elke week staat er één thema centraal dat belicht wordt vanuit een fysisch, politiek, sociaal of economisch oogpunt. Door de e-lectures te bekijken en het lezen van de (inter)nationale literatuur doe je je kennis op. Aan het eind van elke week wordt het thema afgesloten met een aantal reflectievragen (via Blackboard).

GEO3-3063E Wereld

 • Sociale geografie
 • Niveau 3
 • Periode 2
 • 7,5 EC

Globalisering is een belangrijk fenomeen als we kijken naar economische, sociale, politieke en culturele veranderingen in onze tijd. Elke dag hebben we hiermee te maken. Lokaal en globaal zijn steeds met elkaar verbonden. Concreet komt dat aan de orde bij ons voedsel, onze kleding en onze elektronisch apparatuur. De e-module gaat over globalisering (in geografisch perspectief), de achterliggende economische, politieke en sociaal-culturele processen, de impact van wereldsteden, en het mondiale voedselvraagstuk. Je kunt deze cursus niet volgen als je de reguliere cursus Globalisation (GEO3-3413) volgt of hebt gevolgd.

GEO2-3062E Zuid-Amerika

 • Fysische geografie en sociale geografie
 • Niveau 2
 • Periode 3
 • 7,5 studiepunt (2,5 FG en 5 SG)

Vanaf 2017 zal domein D (ontwikkelingsgebied) in de aardrijkskundesyllabus gaan over Zuid-Amerika (voor VWO; havo focust op Brazilië). De e-module Zuid-Amerika heeft een thematische insteek en kent zowel sociaal als fysisch geografische inhoud. Enkele thema’s die je zult uitdiepen zijn: beeldvorming, landschappen en klimaat, internationale migratie, stedelijke ontwikkeling, samenwerking in Zuid-Amerika, en Brazilië als BRIC land.

GEO2-3061E Leefomgeving-Stad

 • Fysische geografie en sociale geografie
 • Niveau 2
 • Periode 4
 • 7,5 studiepunt (2,5 FG en 5 SG). De gehele cursus telt voor 5,0EC SG en 2,5EC FG, maar studenten kunnen ook alleen het SG deel doen.

De e-module Leefomgeving gaat over Nederland en bestaat uit twee onderwerpen. Het eerste deel gaat over stadsontwikkeling in Nederland en welke gevolgen stadsontwikkelingen heeft. Het tweede deel gaat over watervraagstukken in Nederland. Daarbij komt integraal watermanagement in kust- en riviergebieden aan de orde.

Veel handige informatie, bijvoorbeeld over de gebouwen van de Universiteit Utrecht en de IT-voorzieningen, vind je op pagina’s Praktische zaken.

Je moet je inschrijven voor elke cursus die je wilt volgen. Als contractant kun je enkel de cursussen volgen waarbij staat aangegeven dat die toegankelijk zijn voor bijvakkers. Voor sommige cursussen moet je aan bepaalde ingangseisen voldoen. Die toegankelijkheid en de ingangseisen staan in de onderwijscatalogus. De opleiding toetst of je daaraan voldoet.

Voor het inschrijven van een cursus maak je gebruik van Osiris Online Application. Dat doe je tijdens de inschrijfperiode (zie onder) voorafgaand aan een studieperiode.

In het contractonderwijs betaal je per cursus. Bèta-cursussen zijn duurder dan gamma-cursussen. De tarieven zijn als volgt:

 • € 875,-
  Voor een cursus (7,5 EC*) uit de bacheloropleiding Aardwetenschappen, Global Sustainability Science, Milieu-natuurwetenschappen, Milieu-maatschappijwetenschap of Natuurwetenschap en Innovatiemanagement (bèta-cursussen) 
 • € 725,-
  Voor een cursus (7,5 EC*) uit de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie (gamma-cursussen)
 • € 895,-
  Voor een cursus (7,5 EC*) uit een eenjarig masterprogramma 
 • € 1075,-
  Voor een cursus (7,5 EC*) uit een tweejarig masterprogramma

* Als een cursus minder dan 7,5 EC is (bijvoorbeeld 5 EC), dan betaal je een bedrag naar rato van het gehele tarief. 

Als contractant krijg je geen collegekaart en je hebt ook geen recht op bijvoorbeeld studiefinanciering of een studenten-OV-kaart. Om tentamens te kunnen doen en boeken te kunnen lenen bij de Universiteitsbibliotheek heb je een speciale verklaring nodig. Die kun je ophalen bij het Studiepunt Geowetenschappen (zie onder).

 • Periode 1 (Start onderwijs: maandag 6 september 2021)
  Inschrijving: maandag 31 mei t/m zondag 27 juni 2021
 • Periode 2 (Start onderwijs: maandag 15 november 2021)
  Inschrijving: maandag 20 september t/m zondag 3 oktober 2021
 • Periode 3 (Start onderwijs: maandag 7 februari 2022)
  Inschrijving: maandag 1 november t/m zondag 28 november 2021
 • Periode 4 (Start onderwijs: maandag 25 april 2022)
  Inschrijving: maandag 31 januari t/m zondag 27 februari 2022

Let op: er is een uitzondering voor e-modules in periode 2 en 4:

 • Indien je je aanmeldt voor een e-module in periode 2 en je de (master)opleiding tot leraar aardrijkskunde gaat doen, mag je je nog t/m 26 oktober 2021 aanmelden.
 • Indien je je aanmeldt voor een e-module in periode 4 en je de (master)opleiding tot leraar aardrijkskunde gaat doen, mag je je nog t/m 5 april 2022 aanmelden.

Cursusrooster

De roosters van de cursussen waarvoor je je hebt ingeschreven, vind je vier weken voor aanvang in MyTimetable (pc) of de MyUU app (smartphone/tablet). Je moet eerst zelf je cursussen toevoegen in één van deze systemen. Log hiervoor altijd in met je Solis-id en wachtwoord, zodat alles opgeslagen en in beide systemen zichtbaar blijft. De cursussen en tentamens die op de campus plaatsvinden zijn te zien in MyTimeTable. De cursussen die online gefaciliteerd worden vind je op Blackboard. De online tentamens worden wel vermeld in MytimeTable. Groepsindelingen worden bij aanvang van de cursus bekendgemaakt door de docent tijdens het college of op Blackboard. Zodra je weet in welke groep je zit, kun je je persoonlijke rooster compleet maken. Het kan -en zal- voorkomen dat je rooster kort voor aanvang gewijzigd wordt. Check dus geregeld je rooster en zie mogelijke wijzigingen uitgelegd op Blackboard! 

Bekijk de verklaring gebouwenafkortingen voor meer informatie over de locaties.

Let op! Alle overige cursusinformatie (studiewijzer, elektronische leeromgeving) wordt gemiddeld twee weken voor aanvang van een cursus gepubliceerd. Cursussen die individuele begeleiding vergen, hebben geen rooster. Hiervoor maak je zelf afspraken met je docent. 

Timeslots

Het timeslotmodel helpt je te voorkomen dat je kiest voor cursussen waarvan de hoorcolleges, werkgroepen of tentamen tegelijkertijd plaatsvinden. Zorg ervoor dat je in één periode cursussen volgt uit verschillende timeslots. Deze kun je altijd combineren. De weekindeling is als volgt:

ONDERWIJSJAARROOSTER

Het onderwijsjaarrooster geeft je een overzicht van de onderwijs- en tentamenperiodes en vrije dagen in een academisch jaar. Dit verschilt per opleiding. De opleiding waar je cursus onder valt, vind je via de opleidingszoeker op de algemene studentensite.

Jaarrooster IMEW
Jaarrooster aardwetenschappen
Jaarrooster SGPL

Let op: in verband met het coronavirus is het studiepunt tot nader bericht alleen bereikbaar via de e-mail en telefoon.

Bij Student Affairs Geosciences kun je terecht met vragen over onderwijs, roosters, studievoortgangsoverzicht, tentamens, vrijstellingen, studeren in het buitenland en het aanvragen van je diploma.

E-mail: studentaffairs.geo@uu.nl (vermeld je naam, opleiding en studentnummer)

Telefoon: 030 253 9559 (elke werkdag van 10:30 tot 11:30)

Balie: vanwege het coronavirus is onze balie voor onbepaalde tijd gesloten. Alleen voor het afhalen van diploma’s kan je momenteel bij ons terecht, elke dinsdag en donderdag van 10.30 tot 11.30 uur.

Ga naar je opleiding