Regelgeving van de opleiding

In elke cursus zitten verschillende toetsonderdelen. Welke dat zijn, vind je in de studiegids en/of de studiewijzer (op Blackboard). Je moet aan alle onderdelen deelnemen om de cursus te kunnen afsluiten en een eindcijfer te krijgen. Het kan zijn dat je voor sommige toetsen een minimumcijfer moet halen.

Je hebt een cursus voldoende afgelegd met het eindcijfer 6 of hoger. Met een 5 of lager heb je een onvoldoende. Dat eindcijfer wordt afgerond op één decimaal, behalve bij een 5 of 6. Bij een gemiddelde van 4,95 tot 5,49 krijg je een 5, bij een gemiddelde van 5,50 tot 6,04 krijg je een 6.

 • NV (niet verschenen): je hebt niet deelgenomen aan een toetsonderdeel.
 • ND (niet deelgenomen): je hebt door overmacht niet kunnen deelnemen aan een toets.
 • NVD (niet voldaan): je hebt niet aan alle toetsonderdelen voldaan.
 • V (voldoende): je hebt voldaan aan een toetsonderdeel waar je geen cijfer voor krijgt.

Aanvullende toets

Als je een onvoldoende voor een cursus hebt gehaald, mag je één keer een aanvullende toets doen om daarmee alsnog op een voldoende te komen. Die onvoldoende mag dan niet lager zijn dan 4,00 (voor afronding) en je moet aan alle inspanningsverplichtingen hebben voldaan. Je docent bepaalt de inhoud en vorm van de toets en ook de datum en de tijd. Behaal je een voldoende voor de aanvullende toets dan wordt je eindresultaat een 6,00. Behaal je een onvoldoende dan blijft je oorspronkelijke eindcijfer in je studievoortgangsoverzicht staan.

Aanvullende deeltoets

Sta je aan het einde van een cursus wel op een voldoende, maar heb je bij één deeltoets de minimumcijfereis van 5,50 (voor afronding) niet behaald, dan kom je in aanmerking voor een aanvullende deeltoets. Je moet dan uiteraard wel aan alle inspanningsverplichtingen hebben voldaan, en de docent bepaalt de datum en tijd van de toets. De inhoud van de aanvullende deeltoets dient ter vervanging van het toetsonderdeel waarvan de minimumcijfereis niet was behaald, en wordt bij voldoende resultaat beoordeeld met een 5,50. Deze 5,50 telt bij de in de studiewijzer vastgelegde berekening mee bij de bepaling van het eindcijfer van de cursus. Is het resultaat van de aanvullende deeltoets wederom geen voldoende, dan wordt NVD (niet voldaan) als eindcijfer opgenomen in je studievoortgangsoverzicht.

Vervangende toets

Mis je door aantoonbare overmacht een (deel)toets, dan mag je één keer een vervangende toets doen. Je moet dan wel voldaan hebben aan de regels zoals die staan genoemd onder ‘Ziekmelding’. Je docent bepaalt de inhoud en vorm van de toets en ook de datum en de tijd.

Let op! Zie voor de volledige regeling over aanvullende en vervangende (deel)toetsing de actuele Onderwijs- en Examenregeling.

In het algemeen geldt voor cursussen: je bent er en je doet mee. De exacte verplichtingen van een cursus vind je in de studiewijzer (op Blackboard). In geval van overmacht, bijvoorbeeld als je ziek bent, vervalt de aanwezigheidsplicht (zie: ‘Ziekmelding’). Voor bijvoorbeeld het houden van een presentatie of het inleveren van een paper kun je in geval van overmacht alleen uitstel krijgen.

Chronisch ziek

Zijn verplichtingen lastig omdat je bijvoorbeeld chronisch ziek bent, een handicap hebt of een topsportstatus, dan kun je de examencommissie (examencommissie.geo@uu.nl) om een regeling vragen.

Uitsluiting

Wanneer je te weinig aanwezig bent of te weinig inbreng hebt, kan de cursuscoördinator je uitsluiten van verdere deelname.

Het kan gebeuren dat je door ziekte of een andere vorm van overmacht een college, werkgroep op tentamen niet kunt bijwonen. Of dat je daardoor bijvoorbeeld niet op tijd een paper kunt inleveren. Meld dit dan altijd VOORAF bij het secretariaat van de opleiding die de betreffende cursus aanbiedt. 

Contact secretariaat 

 • Voor cursussen van de opleiding Aardwetenschappen
  > Vul dit afwezigheidsformulier in
 • Voor cursussen van de opleiding Sociale Geografie en Planologie 
  > Neem contact op met het secretariaat
 • Voor cursussen van het departement Sustainable Development (MMW, MNW, NWI en GSS)
  > Vul dit afwezigheidsformulier in.

Toetsverplichting

Wanneer je niet op tijd aan een toetsverplichting (bijv. tentamen, presentatie, paper) hebt kunnen voldoen, meld je dit direct ERNA bij de cursuscoördinator. Je kunt dan de mogelijkheid voor een herkansing of vervangende toets bespreken. Houd er rekening mee dat er om een bewijs van overmacht gevraagd kan worden, bijvoorbeeld een doktersverklaring of een kopie van een rouwkaart. Raadpleeg de Onderwijs- en Examenregeling (art. 4.4 en 5.5) voor de exacte regelingen.

Coronavirus-update: In collegejaar 2020-2021 wordt de BSA-norm tijdelijk verlaagd naar 37,5 EC, lees er hier meer over of neem contact op met je tutor of studieadviseur. 

Als eerstejaars bachelorstudent krijg je aan het einde van het studiejaar een bindend studieadvies (BSA). Dit eindadvies bepaalt of je al dan niet mag doorgaan met de opleiding. Het BSA wordt uitgebracht door de examencommissie op grond van het aantal studiepunten dat je hebt behaald. Je kunt in een studiejaar 60 EC behalen, als je in het aangegeven tempo studeert. Je krijgt een: 

 • positief bindend studieadvies als je 45 EC of meer hebt behaald.
  Je kunt dan doorgaan met de opleiding en je inschrijven voor een volgend studiejaar. 

 • negatief bindend studieadvies als je minder dan 45 EC hebt behaald. 
  Dit betekent dat je de opleiding gedurende een termijn van vier studiejaren niet mag voortzetten en je dan niet kunt inschrijven.
 • aangehouden studieadvies als je je vóór 1 februari uitschrijft voor de opleiding.
  In januari krijg je een pre-advies op basis van je behaalde resultaten. Dit geeft je de mogelijkheid je studiekeuze te heroverwegen en je studie eventueel te staken. Je krijgt in dit geval geen (negatief) eindadvies en mag je voor een volgend studiejaar weer inschrijven voor de opleiding. Je moet dan wel opnieuw minimaal 45 EC behalen.

Let op! Studiepunten van verworven vrijstellingen en behaalde deeltoetsen tellen niet mee bij het vaststellen van het aantal behaalde EC’s. Een bindend studieadvies geldt alleen voor de betreffende bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht.

Als je door bijzonder omstandigheden denkt niet genoeg studiepunten te behalen om te voldoen aan de norm van het bindend studieadvies, neem dan contact op met je tutor of studieadviseur.

De studiegids van de bacheloropleiding Aardwetenschappen geeft je een volledig overzicht van de inhoud en organisatie van de opleiding. In de meest recente studiegids vind je de meest actuele regelingen en procedures. In de studiegids van je eerste studiejaar van inschrijving vind je informatie zoals die op dat moment gold, zoals bijvoorbeeld het cursusaanbod en de opbouw van het programma toen. Dit kan per studiejaar wijzigen. In deze studiegids vind je ook je examenprogramma. Het examenprogramma van je eerste jaar van inschrijving (cohort) blijft in principe je gehele opleiding van kracht.

Regelgeving van de universiteit

Het studentstatuut bevat alle rechten en plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht. Lees hier het Studentenstatuut en de bijbehorende regelingen.

Grading Tables

Je UU-cijfers in het buitenland

Om voor buitenlandse universiteiten onze cijfers inzichtelijk te maken gebruikt de UU de Grading Tables:

 • een tabel voor bachelorcursussen en
 • een tabel voor mastercursussen.

In deze tabellen staat de frequentieverdeling van de cijfers die aan onze universiteit gegeven worden. Je ziet hoeveel procent van alle voldoende cijfers die in de afgelopen 3 jaar zijn toegekend afgerond een 6,0 was, een 6,5, een 7,0, enzovoort. De Grading Tables worden afgedrukt op het Internationaal Diploma Supplement van alle afgestudeerden met een afstudeerdatum vanaf 1 september 2017. Je krijgt naast de Grading Tables ook een gemiddelde op je diplomabijlage op de tienpuntsschaal.

Wat zijn de Grading Tables niet?

Bij de Grading Tables kun je niet zien of je tot de top 10% (of een ander percentage) van je opleiding behoort. Ook gaan de tabellen niet over het gewogen gemiddelde en niet (alleen) over jouw medestudenten. 

De meest recente Grading Tables

Cijfer

Percentage

6,0

17,30%

6,5

16,85%

7,0

20,37%

7,5

19,35%

8,0

14,47%

8,5

7,48%

9,0

3,07%

9,5

0,88%

10,0

0,23%

Cijfer

Percentage

6,0

8,36%

6,5

9,94%

7,0

17,43%

7,5

22,16%

8,0

22,60%

8,5

12,41%

9,0

5,48%

9,5

1,20%

10,0

0,42%

Grading Tables vervangen het Grade Point Average

Tot 1 september 2017 gebruikten we als UU het Grade Point Average (GPA) om onze cijfers voor het buitenland inzichtelijk te maken. Dit is een vierpuntsschaal waarop veel Angelsaksische universiteiten hun gewogen gemiddelde uitdrukken. Een toelichting hierbij is echter altijd nodig. De normering van het GPA verschilt namelijk per (internationale) universiteit.  

Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder behoorlijke verwijzing en is een vorm van fraude. Bij constatering van fraude of plagiaat kan de examencommissie van de opleiding sancties opleggen. De sterkste sanctie die de examencommissie kan opleggen is het indienen van een verzoek aan het College van Bestuur om een student van de opleiding te laten verwijderen.

Op de pagina Fraude en plagiaat vind je nadere uitleg wat er onder fraude en plagiaat wordt verstaan en een aantal concrete voorbeelden.

Ben je het niet eens met de manier waarop je behandeld bent door een medewerker van de universiteit, of met een beslissing die ten aanzien van jou genomen is, dan kun je daar wat aan doen. Je kunt een klacht, een bezwaar of een beroep indienen.

Zie voor uitleg over de verschillen en welke procedure je moet doorlopen de pagina Klachten, bezwaar en beroep.

De Universiteit Utrecht verwerkt een groot aantal persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Universiteit er verantwoordelijk voor dat er op de juiste manier met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Zie ook de privacyverklaring van de Universteit Utrecht over het gebruik van cookies en het meten van aantallen bezoekers op onze websites.