Uitgangspunten

 • Het model van wetenschappelijke kennisverwerving en wetenschapsbeoefening: het PTOB-schema (Problemen, Theorieën, Onderzoek, Beleid).
 • Activerend onderwijs.
 • Zelfstandig en intensief werken.
 • Verwerken leerstof gebeurt individueel en in groepsverband.
 • Differentiatie in werkvormen, onder andere colleges, werkgroepen, practica en individuele begeleiding.
 • Differentiatie in toetsvormen, onder andere opdrachten, essays, papers, tentamens en presentaties.
 • Aandacht voor vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren en begrijpen van empirisch onderzoek en beleidsanalyses.

Eindtermen

De eindtermen geven weer over welke kennis, inzichten en vaardigheden je aan het eind van je opleiding beschikt (zie Onderwijs en Examenregeling, deel 2).

Naast kennis van en inzicht in sociologische vraagstukken, verwerf je tijdens je studie Sociologie ook een breed scala aan academische vaardigheden. Als afgestudeerde:
 

 • beschik je over algemene professionele en academische vaardigheden met betrekking tot de Nederlandse en de Engelse taal;
 • kun je in woord op het niveau van een beginnend academisch professional rapporteren, zodanig dat een algemeen publiek het belang begrijpt van hetgeen wordt geschreven;
 • kun je academische teksten lezen, begrijpen en interpreteren, en hoofd- en bijzaken onderscheiden;
 • kun je actief deelnemen aan groepsdiscussies, constructief commentaar geven en in kleine groepen samenwerken;
 • kun je mondeling presenteren, discussiëren, argumenteren, helder formuleren en adequaat rapporteren;
 • kun je feedback geven en ontvangen;
 • heb je het vermogen zelfstandig te werken en zelfstandig je werk te plannen;
 • kun je relevante informatie opzoeken en selecteren in de bibliotheek en op internet, en ICT gebruiken;
 • kun je jezelf een oordeel vormen over de wetenschappe­lijke, maatschappelijke en ethische aspecten van de geformuleerde problemen, de theorieën, het verrichte of voorgestelde onderzoek en de daarop gebaseerde beleids­aanbevelingen.

Gedurende de hele bacheloropleiding vinden er activiteiten plaats die je ondersteunen bij de voorbereiding op de arbeidsmarkt en de keuze voor een vervolgopleiding. Met de invulling van de arbeidsmarktoriëntatie willen we bereiken dat je:
 

 • inzicht krijgt in je eigen talenten en interesses met betrekking tot je verdere loopbaan. Je kunt bijvoorbeeld een training 'zelfanalyse voor loopbaan', een werkwaardentest of beroepskeuzetest doen. Meerdere cursussen hebben gastdocenten uit de beroepspraktijk.
 • inzicht krijgt in wat de mogelijkheden na de studie Sociologie zijn (wat zijn masterprogramma's en / of banen die aansluiten bij de bachelor Sociologie). Het tutoraat ondersteunt je bij de keuze voor een vervolgopleiding, individueel of door het aanbieden van een workshop ‘Solliciteren naar je toekomst’. Er zijn informatiebijeenkomsten over masterprogramma’s en over minors. Je kunt een stage volgen.
 • je professionele netwerk vergroot: in contact komt met mensen uit het veld en met potentiële werkgevers. Er zijn bedrijfsbezoeken, arbeidsmarktoriëntatie-bijeenkomsten met alumni en stagemogelijkheden.
 • vaardigheden opgedaan hebt tijdens de studie en daarbuiten om je zo te presenteren dat je aantrekkelijk bent op de arbeidsmarkt. Dit komt aan bod door het volgen van een sollicitatietraining, leren presenteren, CV opstellen en leren netwerken.

Kijk ook op de site van Career Services, zij hebben een breed aanbod aan activiteiten voor studenten om je te helpen bij je oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Onderwijs wordt pas productief wanneer beide ‘partijen’ zich willen inspannen. Dit belang van ‘commitment’ komt ook tot uitdrukking in de wijze van beoordelen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen prestatie en inspanning. Prestatie staat voor de kwaliteit van gemaakte opdrachten en tentamens. Inspanning staat voor de daarbij vertoonde inzet (aanwezigheid en participatie). Ben je een keer om dwingende redenen verhinderd, stel dan de docent tijdig (tevoren!) op de hoogte.

Als niet aan de inspanningsverplichtingen wordt voldaan, kan je uitgesloten worden van verdere deelname aan de aanvullende toets of zelfs het hele onderwijsonderdeel. De inspanningsverplichtingen zijn door de cursuscoördinator opgenomen in de cursushandleiding.

Cijfers voor deeltoetsen zijn alleen geldig in het cursusjaar waarin ze zijn behaald.

In de cursushandleiding vind je alle informatie over de prestaties en inspanningen die van je worden verwacht in de cursus. Zie ook artikel 4.7 van het Onderwijs- en Examenreglement (OER).

Bij elke cursus wordt aangegeven welke toetsvormen worden gehanteerd. Belangrijk is hierbij de regel dat cijfers voor deeltoetsen alleen geldig zijn in het cursusjaar waarin ze zijn behaald.

Elke cursus en ook het bachelorproject wordt door studenten digitaal geëvalueerd. De uitkomsten van de verwerkte studentenevaluaties worden besproken door de OC Kamer Sociologie.

Op de Blackboard community “Evaluaties Bachelor Sociologie” kunnen alle studenten de cursusevaluaties en de docentreacties van alle cursussen vanaf het collegejaar 2014-2015 inzien.

De OC Kamer Sociologie legt haar bevindingen ook voor aan de opleidingscommissie (OLC) van de Undergraduate School. De OLC bekijkt of er facultaire elementen naar voren komen in de cursusevaluaties van alle bacheloropleidingen van de faculteit Sociale Wetenschappen. Zij adviseert hierover aan de Board of Undergraduate Studies.

Evaluatie georganiseerd door studentleden OC Kamer Sociologie

Bovendien organiseren de studentleden van de OC Kamer een mondelinge evaluatie van de cursussen op werkgroepniveau. Ook andere elementen van de opleiding, zoals het tutoraat en de faciliteiten, worden hierin besproken. Op basis hiervan adviseert de commissie het Management Team onderwijs over aanpassingen of verbeteringen in het onderwijs.

Wil je meer weten over de OLC en OC Kamer, en hoe je contact met ze kunt opnemen? Kijk dan bij Inspraak en medezeggenschap.

In elke cursus wordt gewerkt met een cursushandleiding met daarin een beschrijving van:
 

 • inhoud en opbouw van de cursus
 • leerdoelen, eindtermen en vaardigheden
 • te bestuderen literatuur
 • onderwijsvormen
 • feedback
 • opdrachten binnen de cursus
 • toetsing en beoordeling
 • inspanningsverplichtingen
 • verwijzingen naar onderwijsregelingen
 • het basisrooster
 • een uitgewerkt weekoverzicht

De cursushandleidingen verschijnen zes weken voor aanvang van de cursus op Blackboard onder de betreffende cursus. Alleen studenten die ingeschreven staan voor een cursus hebben toegang tot de cursusinformatie op Blackboard.

Engelstalig onderwijs

De opleiding Sociologie vindt internationalisering binnen het onderwijs belangrijk. Kennis nemen van de Engelse taal en vaardigheden opdoen in het begrijpen van en praten en schrijven in het Engels wordt daarom in de bacheloropleiding stapsgewijs opgebouwd.

 • In het eerste bachelorjaar is een gedeelte van het studiemateriaal in het Engels.
 • In de major verplicht is een Engelstalige cursus opgenomen.
 • In de major keuze is het overgrote deel van de cursussen Engelstalig.
 • Je kunt deelnemen aan een uitwisselingsprogramma met twee vooraanstaande sociologieopleidingen in Duitsland (Keulen en Mannheim). We bevelen je sterk aan gebruik te maken van deze uitgelezen mogelijkheid om in een andere context, in de Engelse taal, sociologische kennis op te doen. 
 • Je kunt het bachelorproject afsluiten met een Engelstalige thesis.
 • In de profileringsruimte kun je een deel (bijvoorbeeld een semester) van de studie aan een andere buitenlandse universiteit volgen.

Schematisch overzicht Engelstalig aanbod

Cursus Cursuscode Blok
Advanced Sociological Theory: Modelling Social interaction (B,2) 200300009 1
Criminal Behaviour during the Lifecourse (D,3) 200700018 1
Health in Society (ISW) (B,2) 201900017 1
Rejecting Minorities: an Interdisciplinary Perspective on intergroup Relations (ISW) (C,2) 201500044 1
Theory construction and statistical modelling (M&S) (C,3) 200300125 1
Conducting a survey (M&S/PSY) (C,3) 200500126 2
Measurement and modelling with social data (B,3) 201800138 2
Youth culture in a digital world (ISW) (B,2) 201800006 2
Key Challenges to the Welfare State: Social Policy and Social Change (ISW) (C,2) 201800294 3
Migrants and Integration (ISW) (D,3) 201800009 3
Social Networks in Theory and Empirical Research (B,3) 200300014 3
Sociology of Organisations (C,3) 201400012 3
Internationaal keuzevak: Keulen (onderwijs in het Engels) (3) 201100117 4
Doing a qualitative research project (M&S,PSY) (A,3) 201000129 4
Solidarity and Social Justice in Contemporary Societies (ISW) (A,3) 201900020 4
Bachelorproject sociologie (3)  (mogelijk om Engelstalig te volgen) 201100018 3 en 4