Regeling Verzoeken

Je kunt van de regeling gebruik maken wanneer je door bijzondere (persoonlijke) omstandigheden moet afwijken van bestaande regels:
 

 • Je wilt, in verband met studeren in het buitenland, een verzoek indienen om de training(en) in blok 3 te volgen. Dit geldt alleen voor de trainingen Vragenlijstconstructie en Experimenteren en registreren 1.
 • Je hebt je niet (tijdig) ingeschreven, maar er is sprake van bijzondere (persoonlijke) omstandigheden waardoor je dit niet hebt kunnen doen.
 • Je bent niet toegelaten tot een aanvullende toets maar meent op grond van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden wel te mogen worden toegelaten.
 • Je hebt deelgenomen aan een inhaaltoets en meent recht te hebben op een aanvullende toets.
 • Je hebt deelgenomen aan een reguliere toets, komt niet in aanmerking voor een aanvullende toets, maar wil op grond van ‘binnen het lopende collegejaar afstuderen’*  een verzoek doen voor een aanvullende toets. LET OP: je moet je binnen 10 werkdagen na bekendmaking van het cijfer een verzoek indienen. Wacht dus niet met het verzoek tot het einde van het jaar.
 • Je bent het niet eens met de gang van zaken tijdens een cursus of met een besluit van een (cursus)coördinator.
 • Je voldoet niet aan de inspanningsverplichting van de cursus (bijvoorbeeld verplichte aanwezigheid in werkgroepen) en mag niet verder deelnemen. Mocht je vinden dat er wegens zwaarwegende persoonlijke omstandigheden een uitzondering gemaakt moet worden, dan dien je een verzoek in om alsnog te kunnen deelnemen aan de cursus. Het verzoek moet eerst voorgelegd worden aan de coördinator. Ben je het niet eens met de uitkomst dan dien je een verzoek in bij de opleiding.

*Jaar van afstuderen betekent dat je in blok 1 nog 52,5, blok 2 37,5, blok 3 22,5, blok 4 7,5 studiepunt nodig hebt om af te studeren.

LET OP: Als je niet aanwezig kunt zijn bij een toets, meld jezelf voor de toets af. In deze afmelding kun je ook een verzoek doen voor een toetsvoorziening bijzondere omstandigheden.

 • Wij controleren of bij de tutor of studieadviseur bijzondere omstandigheden bekend zijn.
 • Verzoeken op grond van bijzondere omstandigheden die niet bij de tutor of studieadviseur bekend zijn, worden niet in behandeling genomen. In andere gevallen controleren wij bij de docent of coördinator verzoek is besproken.
 • Waar nodig controleren wij je studievoortgang in Osiris.
 • Verzoeken ingediend door derden namens jou, inclusief ouders, worden niet in behandeling genomen. In uitzondering op het voorgaande kan de studieadviseur op grond van zijn eigen oordeel al dan niet samen met jou een bezwaar of verzoek indienen.

De regeling is ingesteld in aanvulling op - en niet ter vervanging van - de facultaire klachtenregeling. Als je problemen met de opleiding niet opgelost worden kun je een formele klacht of beroep in dienen bij de faculteit.

Bezwaren tegen een besluit van de opleiding of verzoeken tot heroverweging van een besluit worden niet in behandeling genomen door de opleiding. Indien je een formele beslissing hebt ontvangen van de opleiding waar je het niet mee eens bent, dan kun je binnen zes weken na verzending van het besluit, in bezwaar gaan bij de officiële Universitaire klachten, bezwaren en beroepen regeling.

Maak gebruik van het formulier om je verzoek in te dienen: