BSA-regels voor studenten die zijn ingestroomd in 2019-2020

  • UU-studenten die voldoende punten hebben gehaald (45 EC of meer), krijgen zoals gebruikelijk een positief bindend studieadvies (BSA).
  • Eerstejaars UU-studenten die meer dan 7,5 EC hebben gehaald maar minder dan 45 EC (en na februari 2020 nog staan ingeschreven), krijgen een zogenoemd ‘aangehouden advies’. Dit betekent dat studenten alsnog een positief studieadvies krijgen als zij aan het eind van het tweede studiejaar tenminste 60 EC hebben gehaald, waarvan minimaal 45 EC aan eerstejaarsvakken.
  • Eerstejaars UU-studenten die 7,5 EC of minder hebben gehaald, krijgen een negatief advies. De studievertraging van deze groep kan niet (alleen) door het COVID-19 virus zijn veroorzaakt.

Voor alle bacheloropleidingen geldt een bindend studieadvies (BSA). In januari van het collegejaar krijg je een pre-advies. Dit geeft je de mogelijkheid om op basis van de behaalde resultaten je studiekeuze te heroverwegen en de studie eventueel te staken voor 1 februari. Aan het eind van het collegejaar krijgen alle eerstejaarsstudenten een bindend studieadvies.

Als je aan het eind van het collegejaar 45 of meer studiepunten aan de Universiteit Utrecht hebt behaald.

LET OP: vrijstellingen tellen niet mee als behaald resultaat. De cursus waarvoor een vrijstelling is verworven, kan vervangen worden door elke andere in het eerste jaar van inschrijving behaalde cursus. Is er sprake van een overmachtsituatie, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de studieadviseurs!

Zie artikel 7.3 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de exacte bepalingen van het BSA.

Indien je jezelf vóór 1 februari via Studielink hebt uitgeschreven, krijg je een aangehouden advies. Dit houdt in dat je jezelf het volgende collegejaar weer mag inschrijven voor dezelfde bacheloropleiding. Je moet dan wel opnieuw 45 of meer studiepunten behalen.

Een negatief BSA aan het eind van het collegejaar is bindend! Wanneer je minder dan 45 studiepunten behaalt, wordt de studie-achterstand te groot. Je krijgt dan een negatief advies en dit betekent dat je de studie gedurende een termijn van vier studiejaren niet mag voortzetten. Je kunt jezelf de eerste vier jaar dus niet meer inschrijven voor die betreffende bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht.

Instromen na 1 september

Ook als je tijdens het collegejaar (na 1 september) wilt starten met de bacheloropleiding moet je binnen dat collegejaar minimaal 45 studiepunten halen.

Meld eventuele studievertraging!

Het is van belang dat je omstandigheden die je studievoortgang (kunnen) belemmeren zo spoedig mogelijk meldt bij de studieadviseur en bespreekt met je tutor.

Welke cursussen tellen mee?

Bij het vaststellen van het aantal behaalde studiepunten tellen alle in het eerste studiejaar aan de Universiteit Utrecht behaalde studiepunten mee met uitzondering van de studiepunten van verworven vrijstellingen en de resultaten van behaalde deeltoetsen.