Veranderingen vanaf 2021-2022

Vanaf 2021-2022 zal de structuur van de major keuze veranderen. In plaats van de huidige studiepaden zal het aanbod vanaf dat jaar worden onderverdeeld in drie domeinen. De inhoud van deze domeinen zal in september 2020 bekend worden gemaakt.

Het aanbod van van majorkeuzecursussen blijft in 2020-2021 hetzelfde. Het nieuwe aanbod van major keuze zal in collegejaar 2021-2022 van start gaan. Het is verstandig om de major keuzecursussen zoveel mogelijk in komend collegejaar af te ronden, zodat je in collegejaar 2021-2022 vooral nog profileringscursussen en het bacheloronderzoek hoeft af te ronden. De trainingen zullen onder andere inhoudelijk wijzigen en sommige cursussen zullen verdwijnen en verschuiven naar een ander blok.

Waarom het studiepad Sociale psychologie?

Het studiepad Sociale Psychologie benadrukt theoretisch gefundeerd denken in het analyseren van het sociale functioneren van individuen en groepen.

Ook wordt in het studiepad aandacht besteed aan het belang van kennis verkregen op grond van methodologisch adequaat onderzoek, en aan het toepassen van deze kennis op maatschappelijke vraagstukken.

Door deze combinatie is het studiepad bij uitstek geschikt voor studenten die belangstelling hebben voor een opleiding gericht op het beschrijven, voorspellen, en beïnvloeden van belangrijke sociale en maatschappelijke fenomenen in brede zin.

Een afgestudeerde bachelorstudent psychologie die het studiepad Sociale psychologie heeft ge­volgd, beschikt in voldoende mate over de kennis, vaardigheden en houding om:
 

  • toegelaten te kunnen worden tot een masterprogamma in Sociale psychologie van de Universiteit Utrecht;
  • een beroep te kunnen uitoefenen waarvoor academische vorming, onderzoeksscholing en grondige kennis van de sociale psychologie geschikte kwalificaties zijn.

Studenten die het studiepad doorlopen hebben zijn ook voorbereid voor instroom in vergelijkbare academische of research masteropleidingen op het terrein van de sociale psychologie en aanpalende wetenschapsgebieden, met name de organisatiepsychologie en de gezondheidspsychologie, aan andere (Nederlandse) universiteiten.

De Sociale Psychologie houdt zich, in brede zin, bezig met de wijze waarop mensen elkaars gedrag beïnvloeden en de psychologische processen die daarmee gemoeid zijn.

Deze invloed van anderen kan zowel direct zijn, bijvoorbeeld in een daadwerkelijke interactie met een individu of een groep, maar kan ook meer indirect zijn, denk bijvoorbeeld aan de invloed van de media of impliciete sociale normen.

Het alledaagse leven en daarin herkenbare fenomenen zijn daarbij uitgangspunt voor sociaal-psychologisch onderzoek en theorievorming.

Toelichting

Het doel van het onderwijs in het studiepad is om denken, voelen en gedrag onder invloed van de feitelijke of veronderstelde aanwezigheid van anderen te leren begrijpen, voorspellen en mogelijk beïn­vloeden.

Meer concreet wil de sociale psychologie bijdragen leveren aan inzicht in maat­schap­pelijk relevante vragen, zoals hoe wij tot een oordeel komen over onze sociale omgeving en hoe wij ons zelfbeeld en onze eigen sociale realiteit construeren.

Ook inzicht in hoe mensen oorzaken zoeken voor eigen en andermans gedrag en welke invloed dat heeft op ons gedrag, over hoe we elkaar beïnvloeden en welke rol sociale verhoudingen daarin spelen behoren tot het veld van de sociale psychologie.

Bovendien houdt de sociale psychologie zich bezig met vragen over hoe het komt dat we ons tot specifieke anderen aangetrokken voelen of juist agressief reageren en met vragen omtrent coöperatie en competitie, de invloed van groepen op individuen en omgekeerd, interacties tussen groepen, en over de rol van onze gevoelens en emoties daarbij.

Een belangrijk thema in de sociale psychologie is verder de vraag hoe onze attituden ons gedrag sturen en hoe we gedrag kunnen veranderen door attituden te beïnvloeden, bijvoorbeeld via voorlichting en de media. De maatschappelijke toepassing van deze inzichten alsmede de automatische aansturing van gedrag zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

Theorievorming

Theorievorming binnen de sociale psychologie vindt plaats op grond van empirisch onderzoek.

Enerzijds is dat experimenteel en fundamenteel onderzoek, anderzijds wordt ook veld- en toegepast onderzoek gedaan. De scheidslijn tussen meer fundamenteel en meer toegepast onderzoek is niet altijd scherp aan te geven en loopt niet altijd parallel aan de indeling veld- en experimenteel onderzoek.

Bovendien gaan theorievorming en toepassing vaak hand in hand. Fundamenteel en toegepast onderzoek kunnen elkaar ook aanvullen en inspireren.

Verplichtingen in dit studiepad:

3 theoretische cursussen (22,5 studiepunten):

Methodologie en statistiek (7,5 studiepunten)

Advanced Research Methods and Statistics for Psychology: Social, Health and Organisational Psychology

Onderzoeksvaardigheden (7,5 studiepunten)

Professionele vaardigheden (7,5 studiepunten)

Basisvaardigheden professionele gespreksvoering Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie

Bacheloronderzoek (15 studiepunten)

Bacheloronderzoek studiepaden Sociale, Gezondheids- en Arbeids- en organisatiepsychologie

Buiten het studiepad: je profileringsruimte

Wil je jezelf naast het studiepad meer oriënteren/verdiepen in de Neuropsychologie, dan kun je hier invulling aan geven in de profileringsruimte (45 studiepunten).

Onderstaande schema's zijn vastgesteld in mei 2020.

Studieschema bachelorjaar 2, 2020-2021

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Biopsychosociale
perspectieven op
psychopathologie

A/D

Sociale
cognitie

C

Advanced Research Methods and Statistics for Psychology
D
Basisvaardigheden
professionele
gespreksvoering SGOP

B/C
Grondslagen van
de psychologische
diagnostiek en
testtheorie
B/C

 
Profileringsruimte Interpersoonlijke
processen

B
Intra- en
intergroepsprocessen

A/D

Studieschema bachelorjaar 3

Let op: begin je in collegejaar 2021-2022 aan je derde jaar dan kan de inrichting nog wijzigen. Wil je hierover in verband met je planning meer weten, neem dan contact op metje tutor. Het curriculum wordt elk jaar rond begin mei vastgesteld.

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Profileringsruimte
 
Training
Vragenlijst-
constructie
*
C

Training
experimenteren
registreren 1
*
A/C

Bacheloronderzoek

Profileringsruimte

Profileringsruimte Profileringsruimte Profileringsruimte

* De trainingen zullen in collegejaar 2021-2022 in andere vorm gegeven worden. Als het kan, volg deze training dan zoveel mogelijk in collegejaar 2020-2021. Indien dat niet mogelijk is wordt er een overgangsregeling aangeboden.

Timeslots

A= Maandagochtend, dinsdagavond, woensdagochtend
B= Dinsdagochtend, donderdagmiddag, donderdagavond
C= Maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdagochtend, maandagavond
D= Woensdagmiddag, woensdagavond, vrijdagochtend, vrijdagmiddag, vrijdagavond

Het bacheloronderzoek vindt niet plaats binnen een bepaald timeslot.

Planning

Als je het studiepad Sociale psychologie volgt biedt semester 1 van het derde jaar je de beste mogelijkheid om een half jaar te studeren in het buitenland zonder studievertraging op te lopen. In dat geval is het niet mogelijk om de trainingen in blok 2 te volgen.

Indien er belangrijke argumenten zijn om in het eerste semester naar het buitenland te gaan, wordt in overleg gezocht naar een aangepast programma. Neem dan tijdig contact met je tutor.

Eindtermen

De algemene eindtermen van het bachelorprogramma Psychologie (zie OER) worden in het studiepad Gezondheidspsychologie als volgt toegespitst:

Kennis
Als je het studiepad Sociale Psychologie hebt voltooid, heb je op het terrein van de sociale psychologie met als thema’s: sociale cognitie, sociale relaties en sociale interacties binnen en tussen groepen, op basisniveau inzicht in de:
 

  • theoretische en praktische problemen,
  • theoretische benaderingen en modellen,
  • principes en begrippen,
  • empirische bevindingen, en
  • onderzoeksprocedures op het terrein van de sociale psychologie (met als thema’s: sociale cognitie, sociale relaties en sociale interacties binnen en tussen groepen).

Verder ken je de gebruikelijke onderzoeksmethoden en technieken op het gebied van de sociale psychologie.

Vaardigheden
Na afsluiting van het bachelorstudiepad Sociale Psychologie ben je in staat:
 

  • de voor theoretische en praktische problemen relevante onderzoeksliteratuur op het gebied van sociale psychologie te vinden en inhoudelijk en methodologisch op kwaliteit te beoordelen,
  • de op het terrein van de sociale psychologie gebruikelijke onderzoeksmethoden in eigen onderzoek toe te passen,
  • de belangrijkste communicatieproblemen in het beroeps- en onderzoeksveld te onderkennen en aan te pakken.

Houding
Als SP-bachelor onderken je de meest voorkomende ethische dilemma’s waarvoor je in het (beroeps- en) onderzoeksveld kan komen te staan en weet er rationeel en emotioneel evenwichtig mee om te gaan, vanuit de beroepscode voor psychologen.